February 22, 2024

வாரிசு முழுக்க முழுக்க அந்த மாதரி படம் தான்னு..?? மேடையில உளரும் போதே தெரிஞ்சது..??குண்டத்தூக்கி போட்ட வாரிசு படத்தில் நடிக்கும் விஜய்யின் அண்ணன் ஸ்ரீ காந்த்..?? ஏக்க்ஷன்யே இல்லையா..??

ந டிகர் வி ஜயின்  நடிப் பில்  வரும்  12 ஆம் தேதி உலக மெங் கு ம் உள்ள பல தி ரையரங் குகளில்  ரிலீ சா க உ ள்ள வா ரி சு   படத்தை பார் க் க   ர சி க ர் கள் ஆர் வ த்தில்  உ ள் ளன  ர்.  இ யக்கு ன ர் வ ம் சி  பை டி ப் பள்ளி  இய க்கத் தில் உருவா  ன  இப் படத்  தி ல்  ராஷ் மிகா  ம ந் த னா, ஷா ம், வி.டி. வி.கணே ஷ்,  பி ர கா ஷ்   ராஜ் ,   சரத் கு மா ர்  உ ள் ளிட்ட   பல  பிர ப ல ங்க ள்  நடி த் து ள் ள ன ர் . தெலுங் கு  த யா ரி ப்பா ள ர்கள்  தில் ராஜு, சி ரிஷ் தய ரித்து ள்ள  இப்ப ட த்திற்கு தமன்  இசை ய மைத் து ள் ளா  ர்.

வி ஜயின்    அண் ணனே   அவர து வாயா ல்  கூ றி யுள்ளார் . வா ரி சு  ப டம் தெ லு ங்கு  இய க் குன ர் வ ம்சியி ன் ப டம் என் பதா ல்   தெ லுங்கி ல் வாரிசு டு என் ற  பெயரில் இ ப்ப ட ம் வெளியா கயு ள்ள து.குடு ம்ப  கதையை மை யமாக  வைத்து   எடுக் கப் ப ட் டுள் ள  இப்பட த்த்தில்  அம் மா ,  அண் ணா,  த ம்பி , அ ண்ணி , அ க்கா எ ன பல க தாபாத் திரங் க ள் உள்ள தாக  ஏற் க ன வே தெரி வி க்கப் ப ட் ட து.

ஆனா ல்   இப்ப டம் தமி ழ் ப டமே  இ ல் லை யா ம் ,  மு ழுக் க  மு ழு க்  க தெ லுங்  கு  ப ட ம் எ  ன்று இப்ப டத்தி ல்   விஜய் க் கு அ  ண்ணனா க  ந டி த்துள் ள நடி கர்  ஸ்ரீ கா ந்த் கூறி யுள்ளார். மேலும் பேசிய அவர் இப் படம்   த மிழிலு ம்,  தெலு ங்கிலும் ஒரே நேரத்தி ல் எடு க்கப்பட்ட படம் என்றும் முற்றிலும் கலக ல ப்பான   நல் ல குடும் ப படம்   எ ன்றும்  ஸ் ரீ  காந் த்  தெரி  வித் து ள் ளா ர்.

ஆடி யோ  லா ன் ச்  நி கழ் ச் சி யி ல்  க ல ந் து க் கொ ண் ட   ஸ் ரீகா ந் த்   த னியா க  பே ட் டி யி ல் வா ரி சு  ப டத்தை  ப ற் றி  பே சி  ரசி க ர் க ளி டம்  கு ண்டை தூ க் கிப்போட் டு ள் ளார் .   ஏ ற்க ன வே து ணிவு  பட ட் ரைல ர் ஆ க்ஷ னு டன்  வந் ததை   பா ர் த்து  மி ர ண்ட  வி ஜ ய் ர சிக ர் க ள்,  வாரிசு  பட ட்ரை லரில்  ஆக்ஷன்   கா ட்சி கள் ஒ ன்றா து  இ ருக்கு மா  என் ற

சந்தே  கத்திலேயே  உலா   வருகி ன்றன ர். தற்போது  இது   போ தாது  என   முழுக்க  முழு க் க இப் படம்  தெலுங்கு   ப ட ம் எ ன்று  அ ப்ப டத்தி ல்  நடித்த  பிர பலம்  உ ளறியு ள் ளது  ரசிக ர்களை  கு முற வைத்து ள் ளது . தெலுங் கு  ப டங் கள்  பல  படங் கள்  ரசிக் கும்  வ கையில்  இருக்காது ,1 0 நி மிட த் திற்கு  ஒரு   பாட்டு ,   தேவை யி ல்லா த   மாஸ்  வ சன ம்,

கதா நாயகி களு க்கு  குறை வி ல்லாத   கிளாம ர்   காட்சி கள் , லாஜி க்கில்லாத   ஆக் ஷன்  காட்சிக ள்,   சி ரி ப்பூ ட்டும்  வித் யாச மா ன   ந டன ம்   இ வைக ள்  எல்லாம்   தா ன்  கால ம்  கால மா க  தெலுங் கு   சினி மா வி ல்   உள் ள து .  த ற்போ து   வி ஜ ய்  ப ட மு ம்  இதுபோன்று இருந்தால் அவ்வ ள வு  தான்   விஜயி ன்  கே ரிய ரே கா லி  என  நெட்டிசன்கள் வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *