March 5, 2024

விஜய் தலைகீழ் நின்னாலும் சூப்பர்ஸ்டார் ஆக முடியாதுனு ..??அட்வைஸ் செய்த பிரபலம்..?? அதுக்கு இந்த மாதிரி நடிகனும் ..??விஜயை சூப்பர் ஸ்டாராக ஏற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பே இல்லை..?? ஜேம்ஸ் பாண்டால கூட சூப்பர்ஸ்டார் பட்டத்தை பறிக்க முடியாது..??

இந்திய சினி  மாவில் உள்ள  பல  நடி கர்களுக் கு ம் சூப் ப ர் ஸ்டார்  எ ன்றால் போட் டிப் போட்டு ரசி த் து சொ ல்லும்  அள வி ற்கு அவ ரது வ ள ர்ச்சி  விண் ணை த் தா ண் டியுள் ளது . சாதா ரண  பஸ்  க ண்ட க்ட ராக இருந்தவரை  நடி கராக  அ றிமு க  ப் படு த்தி  ய இய க் குன ர்  சி கர ம் கே .பா லச் ச  ந்தர்  ர ஜினிகா ந்தி ற்கு  சூ ப் ப ர் ஸ் டா ர் பட் ட த்தை  வ ழ ங் கி னார் .  இ ப் ப ட்டம்  இ வ ருக் கு வ ழங்க ப் பட் டு  4 0 ஆ ண் டுக ளு க்கு ம்  மேலாக  ஆ  கும்  நிலையி ல்  ,  இ ன் று  வ  ரை பல   ந டி க ர்க ள் இ ந் த  ப ட் ட த் திற் கா க  ஆ சை  ப்ப ட் டு வ  ரு கி ன்ற  னர்  எ  ன்று    தா ன்   சொ ல் ல  வே ண் டு ம்.

அ தி ல்   அ ண் மை க் கா ல மா  க , ந டி  க ர் விஜ யை  அடு த் த  சூப்  ப ர் ஸ்டா ர்  எ ன்று  ப ல ரு ம் அ  வ ரை  உசு ப்  பேத்தி வ ரு  கின் ற னர்.இ ளைய  தள  பதி யா க  வ லம்  வ  ந்த   வி ஜய்,  அ ட்லீ இ ய க் கிய  மெர் சல்  படத்தி ற் கு பின்   த ளப தி  எ ன் ற ப ட் ட  த்து  டன் த மி ழ் சி னி  மா வில்  க ல க்கி  வ ருகி  றா ர் . தற் போ து அவ ர து  நடி ப் பி ல் வெளியா க  உ  ள்ள வா ரி சு   ப ட  த்தி ல்

அ வர து   பெ ய  ரை  தீ   தள ப தி யாக  மா ற் றி ரசி கர்க ளை  மேலு  ம் கு தூ கல ம் படு  த் தி யு ள் ள ன ர் .  இரு ந் தாலும்   விஜ யை  அ டு த்த  சூ ப் பர் ஸ்டா ரா க  பா ர் க் க  பல ரு ம் கா த் து க்  கொ ண் டி ரு க் கின்ற னர் .   அ ந்த   அளவி  ற்கு   சூ ப்ப ர்  ஸ் டார் எ ன்ற ப ட்  டம்  உ ய ர்ந்த தாக  வி ஜ ய்க்கு உ ள்  ளது .  இ த னிடை யே  அ ண்மை  யி ல் இ  ய க் கு னர்  வி.அழக ப் ப ன்  பேசி ய பேட் டி  யில்

சூப் பர் ஸ் டார்  பட்டத்தை   தக் க   வை த் து  க் கொள் ள  ரஜி னி கா ந்த்    169  பட ங் க ளில் நடி த்துள் ளார் . ஆனால் வி ஜய்   தற் போ து   தா ன்  70  ப  டங் களில்  ந டித் து   முடி த் து ள் ளா ர் .  இன் னும்    அவ ர்   கு டும் ப  பாங் கான ப டங்க ளில்  அ திக ம்  நடிக்க   வேண் டு ம் .  மேலு ம் ஆக் ஷன்  படங் களில்  வி ஜய்   நடி ப்ப து  மட் டு மே  அ வ ரை  சூப் பர் ஸ் டாரா க நிப் பா ட் டா து  .

ஏ ன்  ஜேம் ஸ்  பா ண்டா க  இரு ந்தா ல்  கூட சூப் ப ர் ஸ்டா ர் ப ட்ட த் தை   ரஜி  னியி ட  ம் இ ருந் து  ப  றி க் க முடி யாது . மே லு ம், ர ஜி னி கா ந்தே  விஜ யி ன்  வீ டு படி ஏறி  நீ ங் க ள் தா ன் அ  டுத்த சூப்  பர்  ஸ் டார்,  எனது சூப் பர்ஸ்டா  ர் பட் டத் தை  உங்  களுக்காக விட்  டுக்கொ டுக் கிறேன்  என் று  விஜயி ட ம் அவரே  சொன்னா லும்  மக் கள் கு றைந் த து அடுத் த 30  ஆண்டு கள்  வரை

வி ஜயை சூ ப்ப ர்ஸ்டாரா க ஏற்  றுக்கொ ள்ள  வாய் ப்பே  இல் லை  என  தெ ரி வித் தா  ர் . சூ ப்பர் ஸ் டார் பட்ட ம்  என்ப து ம க் கள் ர ஜி னிகாந்தி  ற்கு கொடு த்த  ம திப்பீ டு,   அதி ல்  விஜ  ய் பங் கெடு த் துக் க  கூடா து ,   அவருக் கு  கி டை த்த மதி ப் பீ டு த ள பதி  தான்  அ தை  வைத்து  அவ ர்  திரு ப்தி ப்படு த்தி கொள்ள வேண் டும்

எ ன  இயக்குனர் அழக  ப்ப ன்  தெரி வித் து ள்ளார் .  வா  ரிசு  ப ட ஆ டி யோ  லாஞ்  ச் நி கழ்ச் சியி ன்  போது  ந டி கர்  சர த் குமா ர்  மே டையி ல்  வி ஜயை  அ டுத் த சூ ப்ப ர்ஸ் டா ர் எ ன  புக ழ்ந் து பேசி ய தை ய டுத்து  கோலி வு ட்  வட் டா ர த் தி ல்  ச ர் ச்சை க்கு ரிய  பேச் சாக மா றி யு ள் ள து என் ப து கு றிப்பி ட த்த க்கது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *