Browsing Category

Cinema

சந்திரமுகி படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது எந்த நடிகை தெரி யுமா.? என்னது, இந்த மலை யாள நடிகையா.?…

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந் த் அவர்கள் தமிழ் சினிமா  மட்டுமின்றி இந்திய  சினிமா வையே  கலக்கி வருபவர் .  இவர் ஆரம்பகாலத்தில் பெங்களூர்  போக்கு வரத்துக்  கழக த்தில் நடத்துனர் வே லை பார்த்துக்   கொ ண் டிருந்தார் .  அப் போது நாடகத் …

குடி பழ க்கத்தால் மாறிய நடிகர் ரகுவரன் வாழ் க்கை..!! அவர் ம ர ண த்தின் போது மனைவி ரோகிணி அ னுபவித்த…

தமிழ் சினிமாவில் 90கள் மற்றும் 2000களில் மிகப் பெரிய   வி ல்லன்   நடிகராக   திகழ் ந்தவர்  நடிகர்  ரகுவரன். இவர் குணச்சித்திர வேடங்களிலும் நடித்த ரகுவரன், ஒரு சில திரைப்படங்களில் ஹீரோவாகவும் நடித்துள்ளார். இவர் தனிப்பட்ட   வாழ் க்கையில்   …

நய ன்தாராவின் முதல் படம் ஐயா கிடை யாதா.? எந்த படம் தெரி யுமா.? அதுவும் இந்த பிரபல நடிக ருடன்…

தமி ழ்   சி னிமாவில்  உள்ள   ஏர ளமான  நடிகைகள்  நீண்ட   காலம்  நிலைப்பது  என்ப து  மிகவும்  கடினமான  ஒரு   விஷயமாகும். ஆனால்  சினிமாவில் பல  ஆண்டுகளாக  லேடி  சூப்பர்  ஸ்டார் என்ற ஒரு   ப ட்ட த்துடன்   முன்னணி   நடிகைகளில்   ஒருவரா க   …

சீரியல் நடிகை ரக்சிதாவிற்கு இப்படி ஒரு ப ரிதாப நிலை மையா .?அதிர் ச்சிய ளிக்கும் த கவலை வெ…

Prix viagra generique Définit qui ne peut pas légers à modérés en médecine pour augmenter votre flux sanguin vers le haut de votre vagin. Les événements indésirables les plus courants associés aux troubles du traitement par le…

பல வ ருடங் களுக்கு முன் னரே சீரியலி ல் ந டித் துள்ள பி ரபல ந டிகை?..அட இ ந்த நடி கை யா அ தி ர்ச்…

த மிழ்  திரையுலகில்  மக் களி டையே  பிரபல மான பல நடிகைகள் தற்போது சினிமா ப க்கமே பார் க்க  முடி யவி ல்லை. அந்த வகையில்  பா ர்த் தால்  தமி ழில் பல முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து   தி ரைப்ப டத்தி ல்  நடித்த புகழ் பெற்ற நடிகை பிந்துமாதவி. இவர்…

நடி கர் விஜ ய்சே துபதி யை யா ரே னும் இப்ப டி பா ர்த் து ள்ளீ ர்களா?..படு ஒ ல் லியா க ஆள் அ டை யாள மே…

த மி ழ் சி னி மா வி ல் த ற் போ து த ன க் கென த னி ர சிக ர்க ள் கூ ட் டத் தை வைத்  தி ரு க்கு ம் ந டி கர் க ளில் ஒ ரு வர் எ ன் ற ல் அ வ ர் ந டிகர்  வி ஜய் சே து பதி ஆ கு ம்.  இவ ர் மி க வு ம் க ஷ் டப் ப ட்டு த மி ழ்  சி னி மா வி ற் கு ள் நு…

நடி கர் ர ஹ்மான் என் னவா னா ர் தெ ரியு மா ?..இ வரது முழு கு டும் ப த் தை பார்த் து ள்ளீர் களா?..ந…

ந டிகர் ர ஹ்மான் ஒ ரு இ ந் தி ய திரை ப் ப ட ந டி க ர். இவர் 150க்கும் மே ற் ப ட்ட ப ட ங் க ளில்  நடி த்து ள்  ளார். முத ன் மை யாக ம லை யா ளம், தமி ழ்  ம ற்று ம் தெலு ங் கு ப டங் க ளில் பல் வே று வே டங் க ளில் ந டித் து பல  வி ரு துக ளை வெ…

கண் ணா த்தாள் படத் தில் ந டித்த நடி கை யை ஞா ப கம் இருக் கா ..?? தற் போது எப்ப டியு ள்ளா ர் , என் ன…

நடிகை நீனா  என் பவர்   த மிழ்த்   தி ரைப்பட நடிகை ஆவார். இவர்   குழ ந்தை  நட்ச த்திரமாக  த மிழ்   சினிமா  விற் குள்   1990இல் இய க்குன ர் வசந்த்   இய  க்க த்தில்   வெளிவ ந்த   கேளடி கண்மணி என்ற   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   அறி முகமா  னார்.…

ந டிகர் ர மேஷ் தி லக் கின் மக னை பார் த்து ள்ளீ ர்க ளா?..முத ன் மு றை யாக அ வரே வெ ளி யி ட்ட ம கனி…

த  மிழ் திரைப் பட ங் களில் தற் போது பல  புது முக ந டிகர்க ள் சி றப்பா க ந டித்து வரு கின்றன ர்.அதிலும் கா மெடி  கல ந்த கு ணசி த்திர வே டங் க ளில் பல நடி கர்க ள் தங் கள து திற மை யை வெ ளிப்ப டுத் தி வரு கின் ற னர். இரு ப்பி னும்  இ வர்க ள்…

பு கைப் பட த்தில் இரு க்கு ம் இ ந்த அ முல் பே பி யா ர் தெ ரியு மா?..அட இந் த பி ரப ல நடி கை யா?..இ…

பெ ரி ய நடி கர் நடிகை யரி ன் வா ரிசுக ள் யா ரு டைய உத வியு ம் இல் லா மல் சி னி உ லகத் தினுள் சு ல பமா க நுழை ந் து வி டுகின் றன ர்.முக் கிய மா க நடி ப்ப தற் கு அ ல்ல து தயா ரிப்பத ற்கு இற ங்கி  விடு கின் றன ர்.அது  மட் டும்  அல் லா ம ல் வி…