Browsing Category

CINEMA

தமன்னா வால் வாழ்க் கை யை இழந்த பருத்திவீரன்..?? பெற்றோ ரிடம் கூட பேசவே முடி யாத நி லையில் ..…

தென்னி  ந் திய சினி மா விலேயே ச ர்ச்சைக ளிலும், கிசுகி சுக்க ளும் பத்தி ரிக் கைக ளில் அதிக மாக எழுத ப்படாத நடிகை என்றால் அது நடிகை தமன்னா தான். வெள் ளை நி ற பால்   கூட இ வரி ன்   நிறத் தின்  முன் பா க தோ ற்கும்  அ ளவிற்கு  மில்க்  பியூட்டி…

நடிகர் ச ரத் குமாரை கைது செ ய்து சி றையி ல் அடைக்க வே ண்டும்..? ? பொ து ம க்கள் கா வல்…

தமிழ்த் திரைப் ப ட நடி கர் மற்றும்  தமி ழ்நாட்டு அரசியல்வா தி ஆவார். இவர் நடிகை ராதிகாவின் கண வ ரும் ஆ வார்   . முன் னாள்   தென்னி ந் திய தி  ரைப் பட   கலைஞர் கள்  சங்க   தலைவர்.  தமி ழ்  திரைப் ப ட  உல கி ல் புகும்போது எதி ர்மறை …

கீ ர்த் தி சுரேஷ் மே ல் இ ரு ந் த ஆசையால் ..?? 4 0 ல ட்ச ம் ஆ ட் டை யை போ ட்ட பெண் ..? காத…

தென்னிந் திய சி னி மாவில்   முன்னணி  நடிகையா க தி கழ்ந்து வரு ம் நடிகர்  கீர்த் தி சுரேஷ், தற் போ து தெலு ங்கில் அ தி கம்  கவனம்  செலு த் தி  வ ருகிறா ர்.  இ வரது  நடிப்பா ல் பல ரசி கர்களை ஈர்த்து வரும் கீர்த்துக்கு அ வரது  ரசிகர்க ள் இ ணைய…

அப்ப னுக்கு தப் பாம ல் பி றந்தி ருக்கும் பி ரபல நடி கரின் மகன்..??ரோமியோ மன்ன ராக வு ம் திகழ்ந் து…

தமிழ் த்  திரைப் பட   நடி  கராவா ர்.  கௌதம்  கார் த்திக் ,ம ணிரத்தினம் இய க்கிய க டல்   திரை ப்படத் தில்     நா யகனாக அ றிமு கமானா ர்.  இ ந் தத் திரைப் ப டத் தில்  கௌ த ம்   கார் த்தி க் ,   இ ரா மநாத பு ரத் தை ச் சே ர்ந் த  ஒரு  மீன வனாகத்…

இவளோ சம்பளம் கொடுத் த தான் .. ?? இ ந் த ந டி கரு ட ன் ப ட ம் நடிப் பே ன் ..?? என் று விவ கார…

த மி ழ் தி ரை யு லகி ல் மு ன் ன ணி  இ ய க் குன ரா க வ லம்   வந்த வர் லிங் குசா மி   ஆன ந்  த ம்  ர ன்  ச ண்டை க் கோழி   பையா   எ ன த்தொட ர் ந்து   பி ளா க்  ப ஸ் ட ர்   ஹி ட்  ப ட ங் க ளை   கொடு த் த   லி ங்கு சா மி  ச மீ ப கா லமா க   இ  வர…

40 கோடியை சம்பள மாக கே ட்ட பிர பல நடிகர்..?? தயாரிப்பாள ர்க்கு அ தை  கேட் டு  நெஞ் சுவ லியே…

தமிழ்   சி னிமா வி ல்  மு ன்னணி  ந டி கரா கவும் ஹாலிவுட் வரை செ ன்ற  தென்னி ந் திய  ந டிக ராக வு ம்  திகழ்ந் து  வருபவ ர்  நடிக ர்   த னுஷ் . திருச் சிற் ற ம்ப ல ம்,  நானே வ ரு வே ன் ப ட த்தி ற்கு  பி ற கு  வா த் தி ,  கேப்டன் மில்  ல ர் ,…

மாமனார் வீட்டில் இருந் து பிரப ல நடி கைக்கு 250 கோடி ..?? தினமும் என் கதைவை திறந்து காத் திருக்…

தென் னி ந்தி ய  சினி மா வின்  முன்ன ணி  நடி கை யாக  திகழ் ந்து வருப வர் ந டிகை  சம ந்தா. பாணா  காத்தா டி   படத்தில்  நடி க்க  ஆரம் பித் த ச மந்தா  அடுத்தடு த் த த மிழ்,  தெலு ங்கு  ப ட ங் களி ல் ந டி த்து  முன்ன ணி  நடி கையா க   மாறினா ர் .…

அஜித்துட ன் சத் தம் இல் லாம ல் போட் டிபோ டு ம் ச ன்னி லி யோன்..??துணிவு வா ரி சு உ டன் போ…

அஜித் ந டிப்பி ல்  உ ரு வாகி   இ ரு க்கும்  துணி வு திரை ப் படம்  வரு ம்   பொங் கலுக் கு வெ ளி யாக  இரு க்கிற து .  ஹெச்   வினோத்   இய க் கி யு ள்ள  இந் த ப டத்தில்  மஞ் சு  வா ரி ய ர் , ச மு த் தி ரக் க னி  ஆ கி யோர் ந டி த் துள் ள ன ர்.…

ஹீரோ வுடன் ஷூட்டிங்யில் சண்டை ப்போட் ட பிர பல நடிகை..?? பட த் தி ல் நடி க்க முடி யாது னு சொல்…

அனுபமா பரமேசு வர ன்   ஓர் இந் தியத்  திரைப்பட  நடி கை ஆவார் .  இவ ர்  கேர ளத்தி ன்,   திரி ச் சூர்   இ ரிஞ்ஞா ல கு டாவில்  பி றந் தவர். 2015 ஆம்  ஆண்டி ல் வெளியா ன   பிரேம ம் திரைப்படத்தி ன்    வாயிலா க   ம லையாளத் திரைப்ப டத்து றையில் ந…

5 0 வய தி ல் க ர்ப் பமா ன பிரபல ந டிகையி ன் புகை ப் பட ம்.. ??அதிர் ச்சி யி ல்ஆடி ப்போன ரசிக ர்…

மலைக்கா அரோரா ஒ ரு இந்தி ய  நடிகை,  நடனமா டுப வ ர் ,வி ளம்  ப ர ந டிகை  ம  ற்று ம் தொலை க்  கா ட்சி  நி கழ்ச் சி யாள ர் ஆவா ர்.  " தக்க தையா தையா  " , "குர் நாலோ இஸ்க் மித்தா" ,  மாகி வே" , " கல் தமால்"  மற்றும் "முன்னி பத்னாம் ஹூ" போன்ற ப…