நான் கா வது பெண் ணாக பிறந் ததா ல் ..!! இத்த னை கஷ் டங்க ளை சந்தி த்தே ன் ..!! பேட் டியில் நடி கை சி…

சி னேகா ஒரு பிரப லமா ன தமி ழ் திரைப்ப ட நடி கை ஆ  வார் . கடந்த 2000 ஆண் டு வெ ளியா  ன என்னவ ளே என் ற படத்தி ன் மூ லம் தமி ழ் சினி மா விற்கு க தா நாயகி யாக  அறி முக மானா ர்.  பின்ன ர் இந்த ப டத்தை  தொ டர் ந்து ஆன ந்தம் ,பு ன்ன கை தே சம்…

பலரு ம் பார்த் திடா த நடி கர் ஜீ வாவின் அழகி ய கு டும் ப புகைப் படங் கள் உ ள் ளே …!!

ஜீவா ஓர் பிர பல மான தமிழ்  திரைப் பட நடி கர் ஆவா ர் . இவர் பி ரபல தமி ழ் தி ரை ப்பட தயாரி ப்பாளரா ன ஆர் பி சௌ த்திரி யின் இளைய ம கன்  ஆவார்.   கடந்த 200 3ஆம்  ஆண் டு வெளி யான ஆசை ஆசை யா ய்   என் ற படத்தி ன் மூல ம் ஹீ ரோ வா க அறி மு கமானா ர்…

பிச்சை க்கார ன் 2 படத் தின் வெற் றி யை ..!! பிச் சைக்கா ரர்க ளுடன் கொ ண்டா டிய வி ஜய் ஆண் டனி ..!!…

விஜ ய் ஆண்ட னி ஒரு தவிர்க் க முடி யாத தமிழ்  திரை ப்பட ந டிகர் மற் றும் இ சைய மை ப்பாள ர் ஆ வார் . ஆரம் பத்தி ல் இசை யமைப் பா ளராக அ றி முகமா ன விஜ ய் ஆண் டனி இதுவ ரை பல சூப் பர் ஹிட் பா டல்க ளை கொ டுத் திருக்கி றார் . பின் னர் ஒரு  கட்ட…

ரவீந் தர் – மகா லட்சு மி ஜோடி க்கு விவாக ரத் தா ..?? திடீ ரென பதி வை ஒன் றை போ ட்ட நடிகை…

ரவீந் தர் சந்தி ரசேக ரன் ஓர் பி ரப லமான  தமிழ் திரை ப்பட தயாரி ப்பா ளர் ஆ வார் .  சுட்ட   கதை எ ன்ற படத்தி ன் மூலம் தயா ரிப்பா ளரா க அறி முகமா ன ரவீ ந்தர்  தொட ர்ந்து   பல தி ரைப்படங்களை  தயா ரித்தி ருந்தா ர் .  இதனி  டையே ஏ ற்க னவே  திரும…

தலை க்கண ம் என க்கு இல் லை ..!! உங்களுக் கு தான் உள் ள து ..!! வெ ளிப்படை யாக பேசி ர சிகர்க ளை..!!…

இசை ஞானி  இளைய ராஜா ஓ ர் தவிர்க்க  முடியா த தமிழ்  திரைப்பட  இசைய மைப் பா ளர் ஆவார்.  கடந்த 45 வருடங்க ளாக   முன்னணி இசைய மை ப்பாள ராக இருந்து வ ருகிறா ர் இ ளையரா ஜா.  குறிப்பா க இவரின்  இசைக்கு  மயங் காத ர சிகர்க ளே கி டை யாது எ ன்று  தான்…

பாதி யிலே யே நின்று போ ன நடி கர் விஷா லி ன் நிச் சயதா ர்த்த புகைப்ப டங் கள் இ தோ ..!!

வி ஷால் ஓர் பிர பலமான  தமிழ் திரை ப்பட  நடிகர்  மற்றும் த யாரி ப்பாள ர் ஆவா ர்.  க டந்த 2004 ஆம் ஆண் டு வெளி யான செ ல்லமே  என்ற ப டத் தின் மூ லம் ஹீ ரோவா க அ றிமுகமா ன   நடிகர் வி ஷால் தன்னு டைய மு தல் ப டத்தி லேயே  நல்ல வர வே ற்பை பெ ற்…

அ தே ரெட்ட  ஜ டை ,அதே முக ம் ..!! அப்ப டி யே ரம்பா வை யே உரி த்து வைத் திருக் கும் மக ள் ..!! வெளி…

90 ஸ் ரசிக ர்க ளால் மற க்க மு டியா த நடி கைகளி ல் ஒருவ ர் தா ன் நடிகை  ர ம்பா .   ஆரம்ப த்தில் சிறு சிறு கதா பாத்தி ரங்களி ன் நடி த்து வந் த ரம் பா கடந் த 1996  ஆம்  ஆண் டு வெளி யான உள்ளத் தை  அள்ளி த்தா என் ற படத் தின் மூ லம் க தா நாயகி…

இதை யெல் லா மா பரி சாக கொடு ப்பார் கள்..?? டிடிக் காக நடி கை வாணி போஜ ன் கொ டுத்த பரி சு ..!!…

விஜ ய் தொலை க்காட்சி யில்  ஓர் தவிர் க்க மு டி யாத தொ குப்பா ளினியா க இருந் து  வந் தவர் தா ன் டிடி என்கிற  திவ்ய தர்ஷி னி.   குறிப்பா க இவர் வி ஜ ய் டிவிக் கு ஒரு செ ல்ல ப்  பிள்ளை யாகவே இருந்து வந் தார்  என்று தா ன் சொ ல்ல வே ண் டும் .…

அஜி த் திரும ணமான வர் என் று தெ ரிந் தும் கூட..!! துரத் தி து ர த்தி கா தலி த்த நடி கை ..!! அஜித் தை…

அஜி த் ஓர் பிரப லமான  தமிழ் தி ரைப்பட  முன்ன ணி  நடிகர்  ஆவார் .  தமிழ்  சினி மா வை  கல க்கி வந்த ஹாண் ட்சம் ஹீரோ க்க ளில் ஒரு வராக வும் இ ருந்து  வருகி றார்  நடிகர்  அஜி த்.  அ துவும் இவர் நடிக் க வந் த புதிதி ல்  இவ ரி ன் அழகி ல் ம ய ங்…

வெ றும் 4 வயதி லே யே கம லுக்கு இப்ப டி யொரு மரியா தையா ..?? இதுவ ரை யாரு க்கும் கி டை க்காத ஒ ன்று…

உலக நாய கன் கம ல்ஹா சன் தமி ழ் சினிமாவிற்கு  கி டைத்த  பொ க்கிஷம் எ ன்று தா ன் சொல்ல வேண் டும். அப்ப டி  கு ழந்தை  நட்ச த்தி ரமாக  அ றிமுக மான  கமல் ஹா சன் இ ன்று இந்திய அள வில் பிர ப லமான ந டிகராக  இருந்து வரு கிறா ர் . மேலும்  தமிழ் சி…