March 5, 2024

உறுதியான ரிலீஸ் தேதி வாரிசு மற்றும் துணிவு..?? நீயா நானா போட்டியில் அஜித் துணிவுக்கு விட்டுக் கொடுத்த வாரிசு விஜய்..?? தல, தளபதி ரசிகர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது..??

8 வரு டங் களு க்கு ப் பி றகு  திரை யில்   மோதி க்  கொள் ளு ம் அ ஜித் ,  வி ஜ ய் யின்   து ணி வு மற்  று ம் வா  ரிசு   போ ன் ற  இரண்டு   பட ங்க ளும்  பொ ங் கல்  பண்டிகை யை  முன்னிட் டு   வெ ளி யா க  உ ள் ளது .   பெ ரு ம்  எ திர் பா ர் ப்பை   ஏற்  படு த் தி  எ டு  க்கு ம்  இ  ந்த  இ ர ண்டு    ப டங்  களி ன்  ரிலீ ஸ்   தே  தி   தற்போ து   வெ ளி யா கி  இ ணை ய த் தி ல்  ப ர  பர ப்பா க  ஏற் ப டுத் தி   உ ள் ள து. முதலி ல்  இ ந்த   இ ர ண் டு  பட ங் க ளும்   ஒ ரே  நா ளி ல்   ரி லீ ஸ்   செய் ய ப் ப டு ம்  எ ன  சொ ல் ல ப் ப ட் டது .

ஆ னா ல்  பட த் தி ன்  வ  சூல்   பா தி ப்ப டை யு ம்  எ ன் பதா ல்   ஒ ரு  நா ள்   மு ன் ன   பி ன்ன   ரி லீஸ் ஆ   கிறது   எ ன   சமீ பத் தி ல்  செ ய் தி க ள்  ப  ரவி ய து .  இ ப் படி  நீ யா   நானா   எ ன   போ  ட்டி   போ ட் டு க் கொ ண் டி ருந்த வாரிசு   ம ற் று ம்   து ணி வு    இ ர ண்டு  ப ட ங் க ளி ல்  அஜி த் தி ன்  து  ணிவு க் கு   வி ட் டுக்   கொ டு த் தி ரு க் கிறா ர்   விஜ  ய். வரு ம்  ஜன வ ரி   1 2- ம்  தே தி பொ ங்க ல்  பண்  டிகை  அ ன்று வாரிசு படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.

அதற்கு   முந்தை  ய  தின மா ன  ஜ னவ ரி  11-ம்  தேதி  து ணி வு   ரி லீ ஸ்  ஆகி ற து   எ ன   உறு தி யா ன த க வல்   த ற் போ து வெளி யாகி   உ ள் ள து. எ னவே  வாரி சு ம ற் று ம் து ணி வு ப ட த் தின் ரி லீ ஸ்  தேதி   எப் போ து  எ ன கா த் திரு ந் த  ர  சி கர் க ளு க்கு இப்  போது,  ப ட ம்  வெ ளி யா கும் தே தி  உ று தி யான தா ல் த ல  த ள பதி  ரசி க ர் க ள்   சோ சிய ல்   மீடி யா வி ல் ஆ ர் ப் ப ரிக் கி ன் ற ன ர்.

நி ச் சயம்   இ ந்த  இ ர ண் டு   பட ங் க ளுக் கும்  க டும் போட் டி நில வுவதால்  டிக் கெ ட்டி ன் விலை யும்   தா றுமா றா க இரு க் க ப் போகி றது .   இரு ப் பி னும்  தமி ழ க த்தில் வி ஜ ய்  ம ற்  றும்  அ ஜித்   இரு வ ருக் கும்  எ க்கச்சக் கமான   ர சி க ர்  கூட்ட ம்  இ ருப் பதா ல் எ வ் வ ள வு  ப ண ம்  கொ டுத் தாலு ம்  டி க் கெ ட்டை வா ங் கி தி ரை யர ங் கி ல்  பட ம்  பா ர் க்க    வே ண்டும்   எ ன   ரசி க ர் கள் காத் தி ரு க்கின்றனர்.

ஏ ற் கனவே  துணிவு   படத் தின் டிரைல ர்  வெளி யாகி   சோசிய ல்  மீ டியா வை  தெ றி க் க   விட் டி ரு க்கும்  நிலை யி ல்   வா ரிசு  ப ட த்தி ன்  டிரை ல ர்   ஜ ன வ ரி  4 -ம்  தே தி யா ன  புத ன்கி ழ மை வெ ளியா க  உள் ள து . எ ன வே  எ ல்லா த் திலு ம்   ஃ பா ஸ்ட்  ஆக  இ ரு க் கு ம்  துணி வு   ப ட   குழு  படத் தை யும்  வா ரி சு க்கு   ஒரு  நா ள்  மு ன்பே   ரி லீஸ்   ஆ க் க வே ண் டு ம்  என  உறு  தியா ன  மு டி வை  எ டு த்தி ரு க் கி ற து.

இப்ப டி நீ யா  நா னா  எ ன்கின்ற  ரே சி ல்  அஜித் தான்  ஜெயித்திரு க் கி றார் .  மே லு ம் து ணி வு  ப டத் திற்கா க வா ரி சு வி ட் டு க்  கொடு த் திருப் பதாகவும்  தள  பதி  ரசி கர்க ள் கெத் து  கா ட்டு கின் றன ர்.  எது எ ப்படி யோ  வா ரிசு  மற் று ம்   து ணிவு  போ ன்ற   இர ண்டு ப ட ங்க ளி ல்   எ ந் த ப ட ம்   பாக் ஸ்  ஆ பி ஸை  த ட் டி  தூ க்க   போ கிற து  எ ன் ப தை  பொ று த் தி ரு ந்து   பார்ப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *