February 22, 2024

ஜெயிலர் படத்தில் 3 திரையுலகில் இருக்கும் உச்ச நடிகர்கள்..?? ரஜினியுடன் இணைய போகும் டாப் ஹீரோ வில்லன்..?? ரசிகர்களுக்கு அடுத்தடுத்த சர்ப்ரைஸ்களை கொடுத்திருகிறது..?? எத்தன ஹீரோ..??

சூ ப்பர்  ஸ்டா ர் ந டிப் பில்  நெல்சன்  இய க் கத்தி ல்  ஜெயி லர்  தி ரை ப் படம்  உரு  வாகி க் கொ ண் டிரு  க்கி ற து .  சன்  பி க்ச ர் ஸ் தயா  ரிக் கும்  இந் த  தி ரை ப் ப ட ம் வ ரு ம் ஏ ப் ரல் 14  தி ரை க்கு  வர  இ ருக் கி றது. ஏற் க னவே  இந் த  படத் தில் இரு  ந்து வெளிவ ந்த ஒ வ் வொ ரு அ ப் டேட் டும்  ர சி கர் களி ன்  எ திர்  பா ர் ப்பை    தூண் டிய  நிலை யி ல் த ற் போ து  வெ ளி யா கி   உ ள் ள ஒ  ரு செ ய் தி ஆ ச்ச ரி ய த் தை ஏற் ப  டு த் தியுள் ள து .அதா வது   இந்  த  தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ர ஜி  னியு ட ன்

இ ணைந்து  ரம்யா  கிரு ஷ்ண ன் , யோ கி  பா பு,  வ ச ந்த்   ரவி உள் ளி ட்ட ஏ ராள மா ன ந ட் ச த் திரங் க ள்  நடி த்து  வரு கின் றன ர் . அ தை  தொட ர் ந்து   ச மீப த் தில் பிர பல  க ன்ன ட   ந டி கர்  சி வ ரா ஜ்கு மார்  இந்த  ப ட த்தில்  இ ணை ந் தா ர் .  அ தை போ ஸ் ட ர்  மூ லம் தெரி வி த்தி ரு ந்த   ப டக் கு ழு  த ற் போ து   டாப் ஹீ ரோ ஒரு வ ரை யும்  இ ப் ப ட த்தி ல்  இ ணை த் து ள்ளது.

அந் த  வ கை யி ல்  நடிக ர்  மோ க ன்லா  ல் இ ந் த ப ட த் தில்  ஒரு  கேமி யோ   ரோ லி ல் நடி க்க  இ ருக் கிறா ர் . அ தற் கா ன  பே ச் சுவார்த்தை   அனை த் தும்   முடிந் த  நி லை யி ல்  இ ன் னு ம் ஓ  ரிரு நா ட் க ளி ல்  அ வ ர்  ச ம்ப ந்த ப் ப ட் ட   பகு  திக ள்  ப டமா  க்க  ப்ப ட   இ ரு க் கிற து .   இ ந் த  வி ஷய ம்  தா ன்   தற் போ து   ர ஜி னி  ர சிகர் க ளை  சந் தோ ஷ த் தில் திக்கு முக்காட வைத்துள்ளது.

மேலும்  ரஜி னி யி ன்  பி ற ந் த நா ள்  அன்று இந்த படத்தில் அவர் முத்துவேல் பாண்டியன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதாக   அ றி வி க் க ப் பட்டது. அது மட்டுமல்லாமல் அதிரடியான ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்ட ஜெயிலர் டீம் படம் பற் றி ய   மி கப் பெ ரிய சஸ்பென்சையும் உ ரு வா க்கி இ ரு ந் த து.   அ தைத் தொ ட ர்ந்  து  த ற் போ து    வெ ளிவ  ந்து  ள்ள

 

 

செ ய் தியு ம்   ப ட த் தின்  மீதா ன   ஆவ லை   தூ ண்டி  இரு க்கிறது.அந்த வகையில் ஜெயிலர் படத்தில்  3  திரையு ல கில்  இ ரு க் கும்   உச் ச  ந டி கர் க ள்  ந டி த்து ள்ள  தா ல்   இது  ஒரு  பான்  இந் தி  யா தி ரைப் ப ட மா க  உ ரு வெடு த் து ள்ள து  .  க ட ந்த  ப ல மா தங் க ளாக  வி றுவி று ப் பாக  நட ந்து  வ ந்த இ ந் த ப ட த்தின்  ஷூ ட்  டி ங்  கி ட்ட த் தட் ட

75  சத வீதம்   முடிக் கப்ப ட் டு  இ ரு க்  கிறது  . இ ன்னும்  இர ண்டு  ச ண் டை காட்சி  க ள்  உ ட்ப ட சி ல  காட் சி கள்   தான் மீ த ம்  இ ருக்கி றதா ம் .தற்போ து  சிறு  ஓய் வு இ டைவேளையி ல்  இ ருக் கு ம்  ஜெயி லர்  டீம் வ ரும்  பொங் கலு க்கு  பி றகு அ டு த்த  கட் ட ப டப் பி டிப் பை  ஆர ம் பி க் க இரு க் கிறா ர் க ள். அ த ன்  பி றகு  தா ன்  ப ட   கு ழு  ரசி  கர் க ளு க் கு

அடு த்தடுத் த ச ர் ப்ரைஸ்க ளை  கொடுக்க முடி வு செய் தி ருக் கி றதாம்.  அந்த   வ கையி ல் ஏப் ரல் மு தல்  வா ர த்தி ல்   இப்ப ட த்தி ன்  பிரம்மா ண்ட  இசை  வெளி யீட்டு  வி ழா   ந டை பெற   இ ரு க்கி றது.   அ ந் த  நி க ழ் வி ல்  ட் ரெ ய்லரை யும்   வெ ளி யிட  த ற் போ து  ப ட  கு ழு மும்முரமாக வேலை   பா ர் த் து  வ ரு வது   கு றிப்பி ட த் தக்க  து .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *