February 24, 2024

சௌகார் ஜானகியின் மகள் பார்த்திருக்கீங்களா..?? பேத்திய பாத்தா இளம் நடிகை மாதிரி இருக்காங்கன்களே..!! நாய்களுக்கு உணவு கொடுக்கும் வேலையை செய்கிறாரா..??வைரலாகும் புகைப்படம் உள்ளே ..!!

நடி கை  சௌகார் ஜானகி தன து  18   வய தில்  திரை யு ல கில்   காலடி  எ டுத் து  வை த் தா ர் .  இவ ர்   இ ன் று வரை   தொட ர்ந் து  ப  ட ங்க ளில்  ந டி த்துக்   கொண் டுதான்  வரு  கிறா ர் .   இ வர்  திரை யு ல கி ல் சு மார்   400   படங்  களுக் கு  மே ல்  ந டித் து ள் ளா ர் .   ஆந் திர   பிர தேச த் தி ல்  பி  ற ந்தவ  ர் ந டிகை   சௌகா ர்  ஜா ன கி . 1 9 47  இல் ‘ ச வு க்க ரு’  திரை ப்ப  டத் தின்  மூ  லம்  அ றி மு க மா கி சௌ   கார்  ஜான கி  என் னு ம்  பெ யரை பெ ற் றா ர் . இதைத் தொ டர்ந்து  இ வர்   பி ர பல ந டிகர் களு டன் இணை ந்து ந டி த் தார். க ரு ணா நிதி,


ஜெ ய  ல லிதா , எம்   ஜிஆ  ர்   போ   ன்ற    பல   மு த ல மைச் ச ர்க ளு ட  ன்   இணை ந் து   ந  டி த் து ள்ளா ர். ஜா ன கி ராஜமந் திரியைச்  சே  ர்ந்த டி.  வெங்கோஜி ராவ்  மற் று ம்  ச சி தே வியி ன்   மூ த்த   ம கள் . அ வ ரது  தங்கை    கிரு ஷ் ண    கு மாரி  ,  இவ  ரு ம்   ஒ ரு  ந டி கை . அ வ  ள்  தெ லுங்கு பேசு ம்   ம த் வ பிரா மண   குடும் பத் தில்  வள ர்க்க  ப்ப  ட் ட வர்    அவரு  க் கு   இர ண் டு    ம கள் க ள்  மற்  று  ம் ஒ  ரு   மக  ன்   உள்ள னர் .


அவ ர து  பே த் தி   வை ஷ் ண வி  அரவி ந்து  ம்  1 987  மு த ல்  ப ல த மி ழ்,  தெலுங் கு   மற்  றும்  ஒ ரு சி ல   ம  லையாள  த்  தி  ரை ப் பட ங்க ளி ல்  நடி த் த   ந டி கை  ஆ வார். சௌ கார்  ஜா னகி 14 வயதி லிரு ந் தே “ ஆ காஷ்வானி  மெ ட் ராஸில்”  ஒரு  முக் கி ய வா னொ லி  கலைஞரா க   இரு ந் து   வரு கி றார் .


1949 ம ற்று ம் 1 975  க்கு  இடை யில் ஷா வுகாரு வளை யாப தி,  போ  ன் ற  மு ன் ன ணி   க தா நா யகி  யாக,  நான்  கண் ட   சோர் கம் ,  கா வி ய  த லைவி, பா க்ய லக்ஷ்மி,  பல் லு ம் என  தமி ழி ல்   ப ல்வேறு மொழி களில்  வெற்றி   பெ ற்று பிர பலமா ன நடி  கையா  னா ர்.  தா ய்க்கு   தலை ம கன்,, புதி ய பற வை, பா மா வி  ஜயம்,  ஒளி  விள க் கு, எ திர்  நீச்  சல், , உய ர் ந்த ம  னித ன்,


அவர் 1975 க்குப் பிறகு துணை வேடங்களு க்கு  மாறி னா ர், மேலு ம் சி னிமாவி ல்  தீ,வெ ற் றி  வி ழா,   புது புது  அர்   த் தங் க  ள்  போன் ற  தமி ழ்  படங்களில்  அவர து  நடி ப் பு  தெ லுங்கு  மொழி  பட ங்க ளில் அ வரது ந டிப்பு  பா ரா ட் ட ப் பட் டது.ஆனால்  தற்போ து வரை ப ல முன் னணி  நடி க ர்கள்  ம ற்றும் ந டி கை களி ன்  வாரி சு  புகைப்ப  டம் ச மூக வளைத லத்தில் வெளியாகி வருகிறது,


பல்வேறு விருதுகளு க்கும்  சொ ந்தக்காரரான சௌகார்  ஜானகி யின் குடும்பத்தை  பற் றி பார்க்கும்  பொழுது ஸ்ரீநிவாஸ ராவ் என்பவரை திரும ண ம் செ ய்த இவரு க்கு பிரபா என்ற ம க ள்  இ ரு க் கி றார் .  பி ர பா   நெ ருக் களி ல்   இ ருக்கு ம் நா ய் களு க் கு பா துகாப் பாள ராக அதாவது  நாய் களு க் கு  உணவு  கொ டுக் கும்  வேலையை தொடர் ந்து செ ய்து வருகிறா ரா ம் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *