March 1, 2024

வாரிசு படத்தில் தெறிக்கவிட்ட ஒரே ஒரு அரசியல் வசனம்..?? அரசியல்வாதியே ஆடிபொய் பார்க்கும் அளவிற்கு ஆழமாக பேசி உள்ள அரசியல் வசனம் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது..??

பொ துவாக தள பதி வி ஜய் சு ற் றி எப் போ துமே  அர சிய ல் ந கர்வுகள் இருந் து  வரு கிறது.  விஜய் யி ன் ப ட ங் களில் பெரு ம்பாலும்   அர சி யல்  வ ச ன ங் கள்  இ ட ம்  பெறு ம் .   அ தும ட்டு மின் றி அ வர து பட ங் க ளின் ஆ டி யோ லான்  ச் பங் க் ஷ னிலும் அ ர சி யல்  சம் ப ந் த மான  விஷ ய ங்களை பகி ர் ந்து கொ ள் வா ர்.அ துமட்டுமின் றி விஜ ய் யின் ச ர்கார், க த் தி போ ன் ற ப டங்க ளில்  நிறை ய அர சி யல் க ட் சியை தாக் கு ம்ப டியா ன வச ன ங் கள் இ டம் பெ ற் றது. இ த னால் இந் த பட ங்க ளை

வெளியிடுவ திலேயே  மி கப்பெரிய சிர மம் ஏ ற் பட்டது . இந் நி லை யில் வி ஜ ய் வா ரிசு ப டத் தை   தொடங்கி யதில்  இ ருந்தே  அவருக்கு அரசிய ல் கட் சி களில் இ ரு ந்து நெரு க்க டி வ ந் தது.அ தாவது  விஜ ய் யின் வீ டு மற் றும்  நிறு வனங் க ளில் ஐ டி ரைட்  ந டந்தது . அ து ம ட்டுமின்றி   விஜ ய்யின் காருக் கு  வ ரி செலு த் த வில்லை என் ற  பிர ச்சனை யு ம்  ஏற் ப ட்டது.

இதெ ல் லாம் ஒரு  வழி யாக மு டிய வாரி சு பட ம் ரி லீஸ் செ ய்ய வே சிக்க ல் ஏ ற் ப ட்ட து.   இப் போ து ஆ ளுங் க ட்சசி யாக இ ரு க் கும் உத ய நி தியின் ரெட் ஜெய ண் ட் நிறு வ னம்  துணி வு  பட த் தை கைப்ப ற் றியது. இத னால்  வாரி சு பட த் தி ற்கு அதிக திரை ய ரங் கு கள் கிடைப்பதில் பி ர ச்ச னை ஏற் பட்ட து. இப் போ து வாரி சு ப டத் தி ல் 5_நி மிட த் தி ல்_ஆட்சி யே _மாறு ம் என் று

இடம் பெ ற் ற அர சியல் வசன ம் இ ணையத் தில் ட் ரெண்டாகி வ ருகி ற து.    அதா வது சமீ ப த்தில்  சட்டசபையில்  ஆளுந ர் ம ற்று ம்  மு தல  மைச்  சர்  இடை யே  சில கரு த்து வே று பாடு  நி லவி யது.இ த னால்  ஆளுந ர் ச ட்  டசபையை  புற க் க ணி த் து வி ட்டு செ ன் று விட்டார். ஆளும்  கட் சிக்கு   எதி ராக உ ள் ள க ட் சி யினர் வா ரிசு ப டத் தின் ட்ரெண்டிங் டயலாக்காண

5  நிமிடத்தி ல் ஆ ட்சி யேமாறு ம்  எ ன்ற ஹே ஷ் டேக்கை  தி முகவு க்கு எதி ராக ட்ரெ ண் ட் செ ய்து  வரு கிறார் கள்.  மேலு ம் வா ரிசி ல்  அ ரசியல் வசன ங் கள் இ டம் பெ றுவ தற் கான  கா ர ணம்  விஜ ய்  விரை வில் அர சிய லுக் கு வர உள் ளா ர்.ஏற்க ன வே விஜ ய் த ன து ர சி கர்  மன் ற த்தை  கூ ட்டி

அ ரசி ய ல் ச ம் பந் தமான  வி ஷ ய ங் க ளை பேசி  உ ள்ளா ர்.  இ த னா ல் வ ரு ம் ம க் க ள வைத்  தேர் த லில் விஜய்  போட் டியி டுவார் எ ன் ற த க வல் வெ ளி யானது .  இப் போ து  வா ரிசு  ப ட த் தி லும் அர சி  யல் பேசியு ள் ள தா ல் வி ஜய்  க ண்டி  ப்பா க அர சி ய லு க் கு வ ர வு ள்ளா ர் எ ன் பது  உறு தியா கி உள் ள து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *