February 24, 2024

பிரிட்டிஷ் கணவருக்கு பிறந்த வெள்ளைகார மகள்..!! நடிகை ராதிகாவின் மகளை பார்த்ததுண்டா..?? இரண்டாவது கணவரின் மகளுடன் சேர்ந்து வெளியான புகைப்படம்..!!

இப்போது   இரு க்கு ம்  முன் னணி  நடி  கை கள் யா ர்  என் று  ப ல ரு க்கும் தெரி யா மலே யே  போ கி ற து ,    ஆ னால்   இ ப் போது   இ ரு க் கு ம்  முன்னணி நடிகைகள் பலரு மே   மூ  த் த    மு ன் னணி  நடி க ர்க ளில்   வாரிசுகள்   தான்   எ ன் பது  த ற்போ து கு றி ப் பிடத் தக் கது, ஆனா ல்  ஒ ரு  சில  ந டி கைக ள்   மட் டும் தான்  தன் னு டைய சொந் த  முய ற்ச்சியா ல் தமிழ் சினிமாவில் தன்னுடைய பங்கை கொடு த்து வ ருகி றா ர்கள். தமிழ்  நடி க ரும் நகை ச்சுவை  நடி க ருமா ன  எம்.ஆர்.ராதா ம ற்றும் இல ங் கையை ச் சேர் ந்த கீதா ஆகியோ ரி ன்  மக ள் ரா தி கா.

ராதி கா தன து கல்வி யை  இந்தி யா, இ ல ங்கை மற் று ம் இ ங் கிலாந்து  ஆகி ய நா டு களில் படி த்தார். அ வருக் கு ஒரு தங்கையா ன  நிரோஷா வு ம்  ஒரு  நடி கை யு ம் , ராஜு மற்று ம் மோக ன்  என்ற இர ண்டு இ ளைய சகோ த ரர்களும் உ ள்ள னர். அவ ரு க்கு ஒரு மூத்த  சகோ த ர ர் ரா தா ரவி யும் உள் ளா ர்.

ராதி கா 4 பி ப்ரவரி 2001 அன்று  நடிகர்  சரத்குமாரை ம ணந்தார். அவ ர்க ள் தி ரு மண த் திற்கு முன்பே  நண் ப ர் க ளா க  இருந் த  தோடு,இப்ப டி  பட்ட ஒரு நிலை மை யி ல் நடி கை  ராதிகா வின் அம்மா யார் எ ன் று பல வரு ட மா கவே தெரியா ம ல் இரு ந் தது, ஆ னா ல் ந டிகை  ராதி கா வின்  அம்மா  முன் ன ணி  நடி க ர் எம் ஆர் ராதா வின் மனை வி எ ன் பது

ஆனா ல் தற் போது வ யதா னாலும் அப்  ப டியே இளம் வ யதில் இருந் தா தை போ ல வே இ ரு க் கிறா ர் ந டிகை ராதிகா. நடிகை ராதிகாவின் முன்னாள் கணவரான பிரிட்டிஷ் நாட்டைச் சேர்ந்த ரிச் ச ர்ட் ஹார் க்கு பி ற ந்த மகள் தான் ரைனி.நம து  ந டி கை ராதி கா வி ன் மக ள் புகை ப் ப டம் தற் போ து வ ரை எந்த ஒரு சமூக வலைத ள பக் க த் தி லும் வெ ளி யாகா ம ல் தான் இ ரு ந் தது.

இப் போது தான்  சமீ ப  த்தில் தி ரு மண நிக ழ் ச்  சியில் எடுத் த புகை ப் ப டங்கள் நம து சமூ க வ லை தள த் தில் வெளி யா  கியுள்ள து. ந மது கி ரி க் கெட் வீரர் அபின வ்  மிது ன் என்ப வ ரை தி ரு ம ணம் செ ய்து ள்ளா ர்  ராதி கா வி ன் மக ள்.இந் த இ ள ம் தம்ப தி  த ங்க ளின் மக ளு க்கு ராத்யா என் று பெய ரி ட் டு ள்ளனர் ,

மே லு ம்  இந் த பெ ய ரி னை வைக் க ஒரு கார ண ம் கூட கூறி இ ரு ந்தார் . இ ந் த பெ ய ர் ரா  யானின்   தாய் ராதிகா  வின்  பெ யரி லிருந்து பெற ப் ப ட்டது. அந்த புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது லைக்குகளை குவித்து வருகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *