February 25, 2024

தமன்னா வால் வாழ்க் கை யை இழந்த பருத்திவீரன்..?? பெற்றோ ரிடம் கூட பேசவே முடி யாத நி லையில் .. ??ஒரு வரு டமாக காத்திரு ந்த பிரபல நடிகர்..??

தென்னி  ந் திய சினி மா விலேயே ச ர்ச்சைக ளிலும், கிசுகி சுக்க ளும் பத்தி ரிக் கைக ளில் அதிக மாக எழுத ப்படாத நடிகை என்றால் அது நடிகை தமன்னா தான். வெள் ளை நி ற பால்   கூட இ வரி ன்   நிறத் தின்  முன் பா க தோ ற்கும்  அ ளவிற்கு  மில்க்  பியூட்டி  எ ன்ற  பெய ரு டன்   தென் னி ந்தி ய   சி னிமா  வை   க ட்டிப்போட்ட  தம ன்னா  ,ஒ ரு  ந  டிகரின் வாழ்க் கையையே   புரட்டிப்  போட் ட கதை யை   தான்  தற் போ து  பார்க்க  போகிறோம் .நடி கை  தம ன் னா  தமிழ்   மொழி யைத் தாண்டி  ஹி ந்தி,  மலையாளம் , தெலுங் கு என   3 0  வ ய தை கடந்தும்

தற்போது  வரை  எ ப்போது மே மார் க்கெட்  உள் ள  ந டிகையாக  வல ம் வ ந் து கொண்டிரு க்கிறார் . இதன்   காரண மாக தமன்னா மீ து  பல  நடி க ர்கள்  வழிந் த  க தையெ ல்லாம்  உண் டு.   சி ல நடி கர்க ள்  இவர்  மேல்  கா தல் வ சப் ப ட்டு த மன் னா பின் னா டியே  சு ற்றியவர்களு ம் உ ள்ளன ர். அப் ப டி தமி ழ்  சினிமா வி ல் த மன்னா வி ன்  பின்னால் சுற்றிய நடி கர்  என் றால்  அ து நடிகர்  கார்த் தி தான்.

த னது மு த ல் ப ட மா ன ப ருத்தி வீரன்  தி ரைப்ப டத் தில்   ஆ க்ஷன்  நா யக னாக   நடித் த கார்த் தி,  பின் னர்  கா தல்  கதை  உ ள்ள திரைப்ப டங்களை ஏ ற்று  நடிக்க  ஆரம் பித்தார்.  20 10 ஆம்  ஆண்டு இ ய க்குனர்  லிங் குசாமி இயக்கத் தில்  வெளியா ன பையா தி ரைப் படத்தி ல்  நடித்த  கார்த் தி, தம ன்னாவுட ன் ஜோ டி சேர்ந் தார். இத்தி ரை ப்படம்  ஹி ட் டான  நிலையி ல்  த மன்னா வை

 

கார் த்தி ஒ ரு த லையாக  காதலித்து வரு வதாக ப த்திரி க் கைக ளி ல்  கி சுகிசுக் க ள்  வந்தன.  இதை மெய்ப்பி க்கு ம்  வகையி ல்   நடி கர் கார் த்தி  த னது   அ டுத்த படமா ன  சி றுத்தை  படத் தில்  த மன் னா  நடி த் தா ல் தான்  நா ன்  ந டி ப்பேன்  என அ டம்பி டித் து  அத்தி ரைப்பட த்தி ல் நடி த் தாரா ம் . அ ந்த  அ ளவி ற் கு   தமன் னா  மீ து  காதல்  வயப் பட் டு  கொண்டி ருந் தா ர்  கார் த்தி.

 

அ ந்த  சமயத்தி ல் கார் த்தியின்  காதலை  அ றி ந் த  அ வ ரது தந்தையும் ,  நடிக ருமான  சி வக்கு மார்   கார் த்தியை தனியாக அ ழை த்து  நீ யாவது  நா ங்கள்   சொ ல் வதை க்   கேட்டு   நடந் து க் கொள் .  உ ன து  அ ண் ண ன்  சூர் யா  கா த லித்து  திரு மணம்  செ ய்து கொ ண்டது  போல்  நீயு ம் செய்து விடா தே  ,   எங் களின்  மனம்  நோ காத  படி நடந்து க்கொள்  எ ன சி வகு மார் புலம் பினாராம்.

உடனே  த ந்தையின்  வரு த்த த்தை அ றி ந்த  கார் த்தி  தன து  காதலை  தி யாகம் செய்து ர ஞ்சி னி  என் ற ம ருத் துவ ரை  பெற் றோரி ன் சம் மதத் துட ன்  ஜூலை  3 ஆம் தே தி  2 01 1  ஆம் வ ருட ம் திரு மணம் செ ய்து கொ ண்டார். திரும ணத் திற்கு   பின்பு  ஐ ந்து வருட ங்கள்   கழித்து  20 16   ஆம் ஆண் டு  இ ய க்கு னர்

வம்சி  பைடி ப்பல் லி  இய க்க த்தி ல்  வெ ளியான  தோழா தி ரைப் படத் தி ல்  கா ர்த் தி  த மன் னாவு டன்  ஜோ டி  சேர்ந் து  நடித் தார். அத ன்பின்  த மன்னாவுக் கும்  த மிழி ல்  வா ய்ப் புக ள்  கு றைய வே  அவர்   தெ லுங்கு , ஹி ந்தி   என  த ற் போது   அங்கு   செ ன்று  நடித் து   வருகி றார் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *