February 22, 2024

என்னது பிரபு இந்த நடிகையுடன் குடும்பம் நடத்தியது உண்மைதானா..?? பல வருட ரகசியத்தை சொன்ன பிரபல நடிகை..?? யார் அந்த நடிகை தெரியமா..?? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆவிங்க..??

நடிகர் பி ரபு 1982 இல் புனி தாவை  மண ந் தார், மே லு ம் ஐ ஸ்வர் யா பிர பு ம ற் றும் வி க்ர ம் பி ரபு ஆ கிய இ ரு குழந் தைகள் உள்ள னர், அவர்  கும்கி தி ரைப்ப ட த்தில் நடி க ராக அ றி முகமா னா ர். புனி தாவை  திரும ணம்  செய்து கொண் ட போதே , நடி கை குஷ் பூவு டன் பிர பு நேர டி உற வில் ஈடு பட் டார், மேலு ம் செப் ட ம்பர் 12, 1993  இல் திரு மணம்  செய்  துகொண் டார். இ ந் த ஜோ டி நான் கு  மாத ங்களு க்குப் பி றகு பி ரி ந்து செல் ல மு டிவு செய்த து . இவ ரது மகன் விக் ரம் பிரபு வும் தமி ழ் நடிக ர்.சங்கி லியி ல் அறிமு க மான  பிற கு,

பி ரபு  பல் வேறு  முன்ன ணி  மற்று ம் து ணை வேடங்க  ளில் நடி த்  தார்,  சி ன்ன த ம்பி இ ல் நடி த்த தற்காக தமி ழ்நாடு மாநி ல த்தின் சி றந்த நடிக ருக் கான அங்கீ கார த் தைப் பெற் றார். ஒரு கா லத்தில் நடி கர் பி  ரபு மற் றும் நடி கை குஷ் பு இரு வரு ம் சேர் ந்து காத லி த்து வருவ தா க வும் இரு  வரும் தனி யா க குடு ம் பம்  நட த் தி வரு வதாக வும் பல செய் தி கள் சமூ க வ லைத ளத்தில்

வெளியா கி இருந் த து. மு க்கி யமாக சின் ன த்த ம்பி என்ற  தி ரைப்படத்தி ல்  நடித்ததில் இருந்து தான், ஆனால் சிவாஜி குடும்பத்தினர்களின் முயற்சியால் இந்த ஜோடி பிரிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. பின்னர் குஷ்பு, இயக்குனர் சுந்தர் சியை திருமணம் செய்து கொண்டது தெரிந்ததே.

இந் த நிலை யி ல் ச மீப த்தில் தொலை க் காட்சி ஒ ன்றில் பே ட்டி அளி த்த குஷ் பு, பிரபு வுட  னான  உறவு குறித்து கூறியதாவது? ஆமாம், பிரபுடன் எனக்கொரு அழகான உறவு இருந்தது. அது மிக அழகான தருணம்.அது ஒரு காலம், அந்த காலத்தை இது வரைக்கும் மறக்கவே முடியாது என்பது தான் உண்மை,

ஆனால் இதன் பின்னர் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சுந்தர் சி என்ற ஒரு அழகிய உறவு கிடைத்தது.இப்போது இது தான் நிஜம். குஷ்பூ, சுந்தர் சி உறவு தான் நிலையானது. இதை யாராலும் பிரிக்க முடியாது பிரபுவுடனான நினைவுகளை இப்போது பகிர்ந்து பேரன், பேத்தி எடுத்து சந்தோஷமான மனநிலையிலிருக்கும்

அவரை ஏன் சங்கடப் படுத்த வேண்டும்.நடிகை குஷ்பு தரப்பில் இருந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு செய்தியும் கிடைக்கவில்லை.ஆனால் பிரபு கூட இருந்த ஒரு நல்ல உறவு பிரபுவின் அப்பா சிவாஜி அவர்களால் தான் நீடிக்க முடியாமல் போனது,

ஆனால் முடிந்ததை எப்போதுமே நினைக்க மாட்டேன், ஆனால் அதை மறக்கவும் முடியவில்லை.சுந்தர் என்னை புரபோஸ் செய்யும் போதே திருமணத்தை மனதில் வைத்து தான் புரப்போஸ் செய்தார். அது எனக்குப் பிடித்திருந்ததால் நான் உடனே சம்மதித்தேன். ஆனாலும் எங்களது திருமணம் உடனே நடந்து விடவில்லை.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *