March 5, 2024

குடி போதைக்கு அடிமையாகி தொடர்ந்து பறிபோகும் சினிமா வாய்ப்பு..?? மாரடைப்பு நோயால்அவதிபடும் முன்னணி நடிகர்..?? கெட்ட சகவாசம் ஒரு மனிதனை ஓவர் நைட்டில் கீழே இறக்கி விடும்..??

எ ன்னதான்  புகழி ன் உச் சியில்  இருந்தா லும் கெட்ட ச க வாசம் ஒ ரு மனி தனை  ஓவ ர்  நைட்டி  ல்  கீ ழே இ றக்கி  வி டும். அதற் கு உதா ரணமா க  மாறி  இருக் கிறா ர் .பி ரபல  நடிகர்  ஒரு வர். ஆ ரம் பத்தில் நல்ல  நல்ல  திரை ப் பட ங்க ளி ல்  நடி த்து திறமையான வர் என்று  பெய ரெ டுத் த  அந்த   நடி கர் இ ப்போது  வாய் ப்பு க ள்  இ ல் லாமல்  மு ட ங் கி கி ட க்கி றா ர் . எதா ர்த் த மா ன பேச் சு, ந டிப் பு என பக் கா  கிரா ம த்து ம னி த ராக  ந மக்கு அ றி மு கமான  வி ம ல்

அடு த்தடு த்த தி ரைப்பட  ங்களின் மூல ம் மு ன் னணி ந டிக ர் அந் தஸ் தை பெற் றா ர்.  ஆ னா ல் அ வர் அதை   தக் க வை த் துக்  கொள் ளா மல்  த  ன் னுடைய கு டிப்பழ க்க ம் போ தை  ம ரு ந்து  பழ க் க த்தின்  கா ர ணமா க  இ ன் று கி டைத்த  வாய் ப் புகளையு ம்  நழு வ   வி ட் டு இ ரு க் கி றா ர் . அத ன் பிற கு அவ ருக் கா ன வா ய் ப் பு களு ம்  தேடி  வர ஆர ம் பி த்  தது.

ஆ னால்  இப் படி  த ன்னை   நோக் கி  வ ரு ம் வாய் ப் பு களை அவ ர் பயன் படு த் தி க் கொள் ளா மல்  கு டிப் பழ க் க த் திற்கு அடி மையா கி விட் டாராம் . இ து அ வ ருடைய  உட ல் நி லை யை  பா திக் கு ம் அளவு க் கு சென் றி ருக்கி ற து.க ட ந்த மா த ம் அ திக குடி ப் பழ க்க த்தி ன் கார ண மாக  வி ம லுக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்ப ட் டிருக் கி  றது .

அதற் காக  சென்னை யில்  பிர பல  மருத் து வ மனையி ல்  சி கிச்சை எ டு த் த  விம ல்  ஓரிரு  நா ட் களிலே யே   வீ டு  திரு ம் பி இ ருக் கி றார் .  த ற்போ து  வீ ட் டி லேயே   அ வரு க் கு   ர க சிய மா க  சி கி ச்சை  தொ டர்ந் து   வருகி ற தா ம் .  இ ந்த  விஷ ய ம்  த ற் போ து மீ டி யாவி ல்  வெ ளி யாகி  பரப் ப ரப்பை  ஏற் படு த் தி  இ ரு க்கிற து .

ஆனா ல்   விம ல்  தனக்கு சாதா ரண  உடல்நல பி ரச்சனை தா ன் என்றும்  மாரடைப்பு   இ ல்லை  எ ன்றும் வி ளக் கம்  அ ளித் துள் ளா ர். ஆ னாலு ம் அவ ர் சிகி ச் சை பெற் று  வந் த மரு த்து வமனை யின் பி ல் காப் பி ஒன் று  இ ப் போ து  இ ணை யதளத் தில்  அதி வே கமா க  பர வி க்  கொண் டி ரு க் கி றது .  இந் நிலையி ல்   இவ ர் ந டி ப்பில்   கிட் டத் த ட்ட

ஏழு  ப டங்க ளுக்கும்  மேல்  கிட ப்பில்   கி டக்  கிறதா ம் . அ தை  எப் படி யாவ து  மு டி த் து  வெளி யி ட  வேண்டும்  எ ன் று  காத்திரு க் கும்  த யாரி ப்பா ள ர்க ள்  வி ம ல்  மீ து க டு ம்  அதி ருப்தி யி ல் இரு க் கிறார் க ளா ம் .அ த னா ல் எப் படியா வது  சி னிமா வி ல் மீண்டு ம் ஒரு ரவுண் டு வர  வே ண்டு ம்  என   நி னை த்த   வி மல்   இப்போது குடி ப் பழக் கத்தை

நி றுத்து வதற் கா க  வீட்டி லேயே  சி கி ச் சை  எடு த் து க் கொண் டிரு க்கி றா ர்.  அ ந்த  வகையில் குடிபோதையா ல்   பெ யரை யு ம் ,  சி னி மா  வாய் ப் பையு ம்   கெ டுத் து க்  கொ ண்ட  எத் த னையோ   ந டி கர் க ளை  நா ம்  பா ர்த் திரு க்கிறோம். அ ந்த  லிஸ்டில்  விமல் பெயரு ம்  சே ர் ந்து  வி டுமா   எ ன்ற  க லக்க த்தில்   த ற்போது   ர சிக ர்க ள் இ ரு க் கி ன் ற ன ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *