March 1, 2024

விஜயின் பேச்சில் முகம் சுளித்த அஜீத் ரசிகர்கள்..?? விஜய் அஜித்தை மறைமுகமாக தாக்கி பேசிய வீடியோக்கள்..?? இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது..!!

நடிக ர் விஜ யின் நடி ப்பில் உருவாகி யுள்ள வாரிசு  படம்  வ ரு   ம் ஜன  வ ரி 1 2  ஆ  ம் தே தி ரிலீ  சாக வு ள்ளது.   இ தனிடை யே  இ ப் ப ட த் தின் ஆ டி யோ   லான்  ச்  நி கழ் ச் சி  சென் னை யில் கோ லா கல  மாக  ந டை பெ ற் ற து .  அ ந் த   நிக ழ் ச்சியில்  விஜ ய்,   ராஷ் மி கா   ம ந்தனா , வம்சி, தமன், ஷாம் ,ச ரத்  குமா ர்   உ ள் ளி  ட் ட   பலரு  ம்   கலந்து க் கொ ண் ட  னர்.  அதன் புகை ப்ப ட ங் க ள் ,   வி ஜ ய்  மே டை யில்   பேசி ய     வீ டியோ  க் கள்   வெ ளி யா கி   வை ர லா கி  வ ரு  கிற து.

இ த ன் அ தி கா ர ப் பூ ர் வ  ஒளி ப் ப ரப் பு  சன்  டி  வியி ல்   வ ரு ம்   பு த் தா ண்டு    மாலை    6.30  ம ணி க் கு  ஒ ளி ப ர ப்பா க   உ ள் ள  நிலை யி ல்  ச ன்  டிவி யும்  தன து  ப  ங் கு கு க் கு   த ள ப தி , த ள ப தி   என    பி ஜிஎ ம் க ளை   தெ றி க் கவிட் டு  ப்  ரோமோ க் க ளை  வெ ளி யிட் டு   வ ரு கி றது . சரி இவையெல்லாம் ஒரு  பக் க ம்  இ ரு ந் தாலு ம்  , விஜ யின் மேடை   பே  ச் சு   எப் போ து ம்   போ ல  அர சி  யல்  பேச் சு கள்   இ ல் லாமல் ,   அ ஜி  த்தை   மறை மு க மா க   தா க் கு வ து   போ ல்  பேசியுள் ளார் .

வழக் க ம் போ ல  மே டை யில்    மைக்   ஸ்  டான் டை    விஜ ய்   மு ன்   நி ப் பாட் டி ய   நி லை யி ல்,  பேச ஆர ம் பி த்தா ர்   வி ஜ ய் .  ஒ வ் வொரு   வா ர் த் தை க் கும்  அரங் க மே கை த்த ட்ட ல் க ள்,  விசி ல் ச  த் தம்  எ ன  அதிர் ந் த தை ய டு த்து ,  199 2   ஆம்   ஆ ண் டி லிரு  ந்து   ஒரு  ந டி  கர்   எ ன்னு ட னே   அ றி மு கமா கி   த ன க் கு   கடு ம்   போ ட் டி யை   கொ டு த் தா ர்  எ ன  பே சி னார் .  இதை   கேட் ட   அ ர ங்க மே   அ ஜி த்தை   தான்  விஜ ய் பு கழ் ந்து  பே சு கி றார்  எ ன சற்று  ஆர் வ த் துடன் கே ட் டனர்.

ஆ னால்   க டைசி  யில் ,  அந் த  போ ட்டி யா ளர்  வே று   யா ரு மி ல்  லை   வி ஜ ய்  எ ன் கி  ற ஜோ ச ப்  வி ஜ ய்  தா ன்   என   சொ ன்னவுட ன்  அரங்கமே   சில  நொ டி க ள்  அமை  தி யாகி  ஆ ர் ப் ப ரி த்த து .  இந் த   வீடியோ வை   இணை யத் தி ல் பா ர் த் த   ர சிக ர் க ளும்   சற் று  க டுப்பா கி யு ள்ளன ர். ஏ னென்றா ல்  வாரி  சு ப ட த்தின்   த யா ரிப் பாள ர்  தில் ராஜு அண் மை யி ல்   வி ஜ ய் தா ன்  ந ம் பர்  ஒ ன் என   அ ஜித் தை   ஓ ர  ங்க ட் டி  பே சியது  ப ல ரு க் கு ம்   முக ம்  சுளி க் க வை த் தது.

இவ ர்  பே சிய தை   உ று தி ப்ப டு த் து ம்   வ  கையில்   வி ஜ ய்  மேடை யி ல்   த னக் கு   எ தி ரி ,   போ ட் டியா ளர்  எ ல் லா மே  நா  ன்  தா ன்  தெ ரி வித்து ள்ளார் .  இ ந்த   பே ச் சுக் கு  பின்  னா ல் எ தோ  உள் நோ க்க ம்  இ ருப் பதா க  கோலிவு ட் வட் டா ர த் தி ல்  பே சப் பட் டு  வ ரு கி ற து.  ஆனா ல்  வி ஜயி ன்  இ ந் த  பே ச் சு க்கு அ ஜி த் தி ன்  த ர ப்பி லி ருந் து எந் த  ஒ ரு  ப தி லடி யு ம் தற் போது  வரை  வர வி ல்லை.

ஆ னால்  அஜி த்து ம்  வி ஜயி ன்  பே ச்சு க்கு  ப தில டி  கொ டு க்க  தயா ராக  உ  ள்ளார்   எ ன் ற  செ ய் தி யு ம்   வி ஜ யை  போலவே  அ ஜி த்து ம் ர சி கர் களை   சந் தி த் து  பே ச வு ள்ளா ர்  எ ன வு ம்  அஜி த்தி ன்  ந ண் பர்கள்  கூ றி யு ள் ள தாக  தக வ ல்  வெளி யா கியு ள் ளது.  எ து  எப் ப டியோ  வாரி சு ,  து ணி வு  படங் க ள்   திரைய ர ங் குக ளி ல்   ஓடி னால்   போது ம் எ ன் ற க ண்ணோ ட் டத்தில் அ ஜித் , விஜ யின்  ரசிக ர்க ள் டிக் கெ ட்டுகளை  வா ங்க  த ய ரா கி வ ரு கி ன்ற னர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *