February 22, 2024

தன் அப்பாவிடம் திட்டு வாங்கிய விஜய்..?? அந்த மாதிரி காட்சியில் நடித்ததாலா..?? பேட்டியில் உண்மையை உடைத்த நடிகை..?? வைரலாகும் வீடியோ உள்ளே..??

9 0 ஸ் கால கட்டத்தில்  முன் னணி  ந டிகைக ளா க தி கழ்ந்து வந்த  நடிகை கள் த ற் போ து   செ க ண் ட்  இ ன் னிங் ஸ் சில்  வல ம்  வ ந்து கொண்டு  இ ருக் கி ன் றா ர்க ள். ஆ னா ல், ஒ ரு சி ல ந  டி கைகள்  குடு ம் பம் குட்டி  என  செ ன் று   விடு கி றா ர்க ள்.  பி ன்   எ ன்ன    ஆ னார்க ள்   எ ன்ப தே தெ ரியவில் லை .  அ ந்த  வ கையி ல் ந டிகை   ச ங்கவியு ம்  90   கா லக ட் ட த்தி  ல்   முன் ன ணி   ந டிகை யாக  திக ழ்ந்த வ ர்.இவ ருடை ய உ ண்மை யா ன  பெ யர்   காவி யா  ரமேஷ். பின் சங்கவி தன்னுடய 1 6  வய திலே யே  அ ஜி த் தி ன்  அ மரா வதி  ப ட த்தி ல் ந  டித்து   மக்  கள்  மத்  தியி ல்  பி ர பலம் ஆனா ர் .

இந் த  ப டமே இ வருக்கு  அறி முக   ப ட  மாக   இருந்தது .  இவர்  95   ப ட ங் க ளு க் கு  மே ல்   ந டி த்தா ர் .அ து ம ட்டும்   இல் லா ம ல்  விஜ ய் ,  அ ஜித் ,   ரஜி னி ,  விஜ ய கா ந் த் ,  க ம ல்,  சர த்கு  மார்,  பிரபு ,  சத் யராஜ்  எ ன அனை த் து   மு ன் னணி  நடிக ர் களுடனும்  ச ங் கவி   நடி த் து   இ ருக் கி றா ர் . விஜ ய்யின்  த ந் தையா ன  எ ஸ் ஏ சந் தி ர சேகர்  இய க்கி  ய

ப டத் தில்  விஜய் க்கு ஜோ டியா க ந டி த் தா ர் ந டி கை  சங் க வி . இ ப் ப டத் திற்கு பிற  கு  இய க் குனர்  விஸ்ணு  பட த்  தில் ந டி த்து  கொண் டி ரு க் கும் போது   விஜ ய்  ம ற் று ம் சங் க வி  இடை யே   கா த ல் எ ன் று பல  வி த மான  கி சுகிசு  அப் போ து  எழு ந் த து.  அ த ற் கு  கார ணம்  ச ங் கவி யும்  வி ஜய்யு ம்  ந டித் த திரைப் படங்களில் மி கவு ம் நெரு க் கமா ன க வ ர்ச் சி   காட் சிக ளில்  நடித் தி ருந்தா ர்.

இ ந் த  நிலை யி ல் ச  மீபத் தி ல் பி ர ப ல  செய் தி  ஊ ட கத்தி ற்கு   கொ டு த் திரு ந்த   பே ட் டியில்  சங்கவி  இயக் குன ர் எஸ் ஏ சந்திர சேகர் இய க்கத்  தில்  விஜ ய் யுடன் ந டி த் த அ னு பவத்தை பகிர் ந்து  கொ  ண் டிரு ந்தா ர் ந டி கை ச ங் க வி.  அ தில்   அவ ர்  கூறிய தா வ து  `  வி ஷ் ணு ப ட த் தில்  வி ஜ ய்யு ம்,  நானும்  குளிர் ந்த  த ண் ணீ ரி ல்

குளிக் கு ம்  கா ட் சி யில்  நான்  மூழ்கி  எந் திருத் து விட் டேன்  ஆனால்  வி ஜய்  ந டு ங் கி கொண் டிரு ப்ப தை பார் த் த  எ ஸ் ஏ  ச ந்தி ர சேக ர் விஜய் யை  திட் டி னா ர் .மே லும்  சில நெரு க்க மான பாட ல் கா ட் சிகளில் நடிக்கும் போ து  ச ங் கட்டமா ன  நிகழ் வுகளும் நட  ந் திருப் பதாக சங்கவி கூறி னா ர்.  சங்கவியை பேட்டி எடுத்து க்கொண் டிரு ந்த  நடி கை  கௌ த மி யும்

இதற் கெல்லாம்  ஒரு  தைரியம் வேண்டும்  என்று அ தி ர்ச்சி யா கி  கூறி னா ர்.   ந டி கை  ச ங்க வி  தற் போ து  சீ ரிய ல்களிலும், படங் களி ல் து ணை  கதா பா த்தி ர மா க வும் ந டித் து வ ரு கி றா ர்.  மே லும் ச மூக வலை த் தள ங் களி ல்  ஆக் டி வாக இ ரு க்கு ம்  இ வ ர் ப ல் வே று  அவ் வப் போ து பு கைப் ப டங் களை யும்  ப தி வி ட்டு  வரு கிறா ர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *