March 5, 2024

உங்கள விட4 வயது பெரியவங்கன்னு தெரிஞ்சும் ஏன் இப்பிடி பண்ணிங்க..?? அவங்க பெரியவங்க தான் – ப்ரீத்தி குறித்து மனம் திறந்த பசங்க பட நடிகர் கிஷோர்..??என்னது காதலுக்கு வயது இல்லையா..!!

கட ந் த 2 009 ஆ ம் ஆண் டு இயக் குனர் பா ண்டி ய ராஜ்  இ ய க்கத் தில் சசி குமாரி ன் த யாரிப் பில் உ ரு வான திரை ப டம் தா ன் பச ங் க. இ ந்த பட த் தின்  மூல ம் தா ன் பாண் டிய ராஜ் சி  னிமா வி ல் படத்  தின்  அறி முகமா கினார். இ ப்ப டத் தில் அன்பு க் கரசு க தா பாத்தி ரத்தில்  ந டி த்தவர்  கி   ஷோ ர்  இவ  ருக்கு பல  விருது கள்  சமீ ப த்தில்   இ ப் ப ட த்திக் காக கி டை த்து. இ ந்த நிலை யில் தா ன் ஒ ரு  சீ ரியல் நடி கை யை கர ம்பி டிக்க உள் ளே ன் என் று தன் னுடை ய  இ ன் ஸ்டா  கிராம் பக் க த் தில் பதிவு ஒன் றை போட்டி ரு ந்தார்.

“பசங்க” திரைப் படம் அ ப் போது பெரி ய அள வில் ஹிட் அடி த் தது. அ தோ டு ந டி கர்  வி ம லும் இந் த பட த் தின் மூலம் தான்  சி னிமா வில் அ றி  முக மாகினார். ப  சங்க தி ரை படம் முழு க்க மு  ழுக்க குழ ந் தை களை மைய மாக வைத் து எடு க்கப்  பட் ட படம் . இப்  பட த்தில் அதி கமா க குழ ந்தைகளு க் கு இடை யி ல் நட க்கும் ச ண் டை கள்

கரு த்து வேறு பா டுகள் போ ன்ற வை காட் ட ப்படு  ம் .மேலு ம் இப்  படம் வெ ளி  யாகி  13 வரு ட ங்க ள்  கழி த்து  சமீ ப த்தி  த் தான்  இப்ப ட த் தில் நடி த்தி ருந்த கிஷோ ருக்கு த மிழ் நாடு அரசின்   விருது  மற்று ம் தேசி ய விரு து வழ ங் கப்ப ட்ட து.  2023 இ ந் த நிலை யி ல்  நடி கர்   கி ஷோ ர் சீ ரிய ல் ந டிகை  நடிகை  ப்ரீ  த் தி  குமா ரை  காத லி ப்பதாக

தன் னு டைய  இ ன்ஸ்டாகி ராம்  ப க் க த்தி ல் பதி வி ட்டு  இரு ந் தார் ந டி கை ப் ரீத்தி கு மா ர் வி ஜய்  டிவியில்  ஒளி ப ர ப் பா ன “ஆபீஸ்” என் ற சீ ரி ய லி ன் மூ லம்  சின் ன தி ரை க்கு அ றி முக மாகிய வ ர். பி ன் னாளில்  `ல ட் சிமி  கல் யா ணம் , வ ள் ளி , கே ள டி க ண் மணி  , தெய் வ ம்  தந்த  வீடு, வான த் தை போ ல,

கோ புர ங்க ள் சா ய்வ தில்லை எ ன  பல சீரி  யல்களி ல் நடித் திருக் கி றா ர். வய து வித்யா சம்  குறி த்து கி ஷோ  ர் : இ ப்படி ஒரு நி  லை யில் கிஷோ  ரை விட ப் ரீத்தி 4 வ யது பெரிய வ ர்  எ ன்ற வி ம ர்ச னம் எழுந் தது. இ ப் ப டி ஒரு நிலை யி ல் இது கு றித்து விளக் க  மளித் து ள் ளகி  ஷோர்  ‘ என க்கு வயது பற் றி எ ல்லாம் எது வும் பிரச்ச னை கிடை யா து

முக் கியமாக  என்னுடை ய  வீட்டில் எ ந்த  பிரச்ச னையு ம்  கிடை யா து இப் ப டி க மெண்ட்  போ டுப வர் களை எல் லாம் நா ன் பா ர்க் கவே  மாட்டே ன்.  ஆனால் , அ வள் பார்ப் பால்.  ஆ னால் ,  அதை எல்லாம்  பார்த் துவிட்டு  என் னி ட ம் சொ ல்லு  வா’ எ ன் று பேசி  இரு க் கிறா ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *