March 4, 2024

அஜிதை டீலில் விட்டுவிட்டு விஜய் படத்திற்கு ஓகே சொன்ன பிரபல நடிகை..?? வாரிசுக்கு முன்பே வெளியாகும் துணிவு ..!! திட்டம் போட்டு காய் நகர்த்தும் தயாரிப்பாளர் இதுக்குத்தானா..??

பொன்னி யின் செல் வன்  திரை ப்ப ட த்தின்   மூ ல ம்  குந் தவையா க  ரீ  எ ன் ட் ரி   கொடு  த்த த்ரிஷா வு க் கு   த ற் போ து   அ டு த்  தடு த் த   வா ய் ப்புக ள்   கு வி ந் து   கொண் டி ரு க் கி றது .  அ ந்த   வ கையி ல்   லோ கே ஷ்   க ன க ரா ஜ்   இய  க்கும்   த ள  பதி  67   தி ரைப் ப ட  த்தில்   வி ஜ ய் க் கு  ஜோடி யா  க  தி ரி ஷா   ந டி க் க  இருக்கிறார். அதிலும் அந்த பட பூஜை யில்  கலந் து கொண் ட பலரும் த்ரிஷாவை  பற்றி  தான் புக ழ்ந் து  பே சி னார் க ள்.அந்த அள வுக் கு அவர் 20  வருடங் கள் ஆன பிறகும்  கூ ட  அ தே  அ ழ கு டன்  இ ருக்கிறார்.  அ த னா லேயே  விஜய் யு டன்  அ வ ர்  மீ  ண் டும் ஜோ டி  சேர்வது

ரசி கர்கள் மத்தியில் எதிர்பா ர்ப்பை  ஏற்படுத்தி  உள்ள து.  அ தேபோன்று விக்னேஷ்  சி வன்  இய க்கத்தில்  அ  ஜி த்  அ டுத் த தாக நடிக் க  இருக் கும்  ப டத் திலு ம்  இவ ர்தா ன்   க தா நா யகியா  க ந டி க் க கமி ட் ஆ கியு ள் ளார் . து ர த ஷ் ட வச மா க  இந்  த  இ ர ண் டு  ப ட ங்  களின் சூ ட் டி ங்கு ம்   ஜ னவரி   மாதம்  தா ன் ஆ ர  ம்பி க் க ப்பட  இ  ருக் கி ற து.  அ த னா ல் தி ரி ஷா  இ ந்த இ  ரு ப ட ங் க ளில் எத ற் கு  அ தி க மு க் கி யத் துவ ம் கொடு ப் பது என் ற  மி கப்பெரும் குழப்பத்தில் இருக்கிறாராம்.

ஆனால் அ வர்   லோகே ஷ்  கன கரா ஜின்  திரை ப் பட த் தை  இ ழ க் க   விரு ம் பவி ல்லை .ஏ னென் றா ல்   இப்போது  கோலிவுட்  சினிமா வி ல்  அதி கம்  கவனிக்கப்படும் ஒரே இயக்கு னர் லோ கே ஷ் ம ட்டு ம்   தான். அவருடைய ஒவ்வொரு அசை வும் ரசிக ர்க ளால்   உன்னி ப் பா க க வனிக்க ப்பட் டு வருகிற து . அது  ம ட் டும ல்லா மல் விஜய்யின் வா ரிசு  தி ரை ப்ப  ட த் தி ற்கு  இ  ரு க் கு ம் எ தி ர் பா ர் ப்பை காட் டிலு ம்  த ளப தி   6 7   ப ற் றி ய அ ப் டே ட்டை  தான்  ர சி க ர்கள்   ஆர் வத் துட ன்   எதிர் பா ர்த்து வ ரு கின்ற ன  ர்.

அத ன் கா ரணமாக வே தி ரி ஷா  இ ந்த  யு னி வ ர் சல்  கூட் டணி யை  மி ஸ்   ப ண் ண வி ரு  ம் ப வில்  லை.   அந் த  வ கை யில்    திரிஷா   ஏ தாவ  து ஒ ரு   தி ரைப் படத்திலிரு ந்து வில கி விடுவார் என்று  கூ றப் படு கிற து.  அ திலு ம்  அ ஜித் ப ட த்தை  டீலில்  விட் டுவி ட்டு வி ஜய்  பட த்திற்கு ஓ கே  சொல் வதற்கு தா  ன்  அதி க  வாய்ப்பு   இருக் கி றதாம். ஏ னென்றா ல்   அ வரு க்கு  விக் னேஷ் சி வன் மீது  பெ ரிய  அள வி ல் ந ம்பிக் கை இ ல்லை .

க டைசியாக  அ வ ர்  இய க் கி யி ரு ந்த கா த்து வாக் குல ரெண் டு கா தல்  தி ரை ப்படம் க லவை யா ன விம ர்  ச ன ங்க ளை  பெற்  றது. ஆ னா லும் அ வரு டை ய ப ட  த்தில் புது மை யா ன  வி ஷ யங்க  ள் எ து வு மே  இரு க் கா து  என்று  யோசி த் த  தி ரிஷா இப் போ து  வி  ஜய்   ப ட த் தில் ந டிக்கு ம்  முடி வி ல்  உறு தி யாக இரு க்  கிறா ராம். அ ந்த வ கையி ல்  இ ந் த இ ரு ப டங் க ளை  ப ற்றிய பு து அ ப் டேட் பொ ங் கலு க்கு  வெளிவ  ர இ ரு க் கிற து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *