April 24, 2024

தன் முதல் மனை விக்கு செய்த உதவி..?? நிம்ம தி இல்லா மல் இருக் கும் பிரபல நடிக ர்..??முத ல் ம னைவி கொ டுத்த விளக் கம் உள்ளே ..??அடடே இந் த நடிகரா..!!

எந்த  ஒ ரு  மொழி   திரை ப்ப ட த் தில்   நடித் தாலு இ ம்   த ன் னுடைய   மு ழு  நடி ப்பை யு ம்  வெளி ப் ப டு த்தி  ந டி ப்பை ந டி த்து  வ ரும்  ந டிக ர்  தா ன்  பி ரகா ஷ்  ராஜ் . பிரப ல  த மி ழ் திரை ப் பட இ ய க் கு னர்   கே. பாலச்சந்தரின் ஆலோச னையி ன் பே ரி ல் பி ரகா ஷ்  ரா ஜ் த னது கு டு ம் ப ப்பெய ரை   ‘ ராஜ்’  எ ன் று  மாற்றி க்கொண் டா ர் , ,பிரகாஷ் ராஜ் நடிகை லலிதா குமாரியை 1994 இல் திருமணம் செய்து கொண்டார். அ வர் க ளுக்கு  மே கனா ம ற்றும்  பூ ஜா எ ன்ற   இர ண்டு ம க ள் மற்றும்,  சி த்து  எ ன் ற   ம க னு ம்  இருக்கிறார்.

பி ன் ன ர் ,    அ வர்   2 4   ஆ கஸ் ட்   2 010  அ ன்று  நட ன   இய  க்குன ர் போ னி  வ ர்மாவை  மண ந் தா ர் . இவ ர் க ளு க்கு   வே  தாந் த்  201 5  இ  ல்  பிறந்த  ஒ ரு   மகன்  உள் ளா ர்.    ஆ னால்   பிர காஷ் ரா ஜுக்கு   பி றந் த   மு த ல்   மகன் இ ந்த  உலகை வி ட்  டு  சென்  றார். இ ப் போ  சினி மா வை வி ட் டு  வி ல கி  2 3  வ  ருஷ ம்   ஆகு து . முக்கி ய மாக பிர காஷ் ராஜ்   தற் போது வ  ரை த ன்னுடை ய  மு த ல்  மனை  விக்கு  பல  உ த வி க ளை  செ ய்து  கொடு த் து தா ன் வ ரு கி  றார்,

என்ன தான் பிர காஷ்  ரா ஜ் மற் றொரு  திரும ணம்  செய்து  கொ  ண்டாலு ம்   த ற்போ த்  வரை  தன்னு டை ய மு தல்   மனை விக்கு பி றந்த  இர ண்டு ம  கள்க ளு க்கு மே எ ன் ன தே வை யோ அதை   செ ய்து  கொடு த்து வ ருவது  த ற்போது அனைவ ரையும்   ஆச்ச ர்யப் பட வை த்துள்ளார், முக் கியமா க  க ல்வி  கட் டணத்தையு ம் கூ ட  பிர காஷ் ராஜ்  தான்  கொடுத் து வருகிறார் .அது மட் டும் இல்லாமல் அடிக்கடி  தன் ம க ள் க ளை  சந்தி க் க   செல் வாரா ம் .  விடுமுறை நாள்க ளி ல்  பொண்ணுங்க   அப் பாவி ன் வீ ட்  டுக் கு ப்   போயிருவா ங்க.


என்னதா  ன்   ஒ ரு   ந டி கரா க  இ ரு ந்தா லு ம் த ன் கு டு ம்ப த்தி ற்கு தே வையா ன  அ னை த் து  வச திக ளையும் செய்து  கொ டுத்து   தான்  வருகிறா ர்  நடி கர்  பிரகா ஷ் ராஜ் ,  அத மட்டும் இல்லாமல் தற்போ து   வரை ப ல நடிக ர்க ள்  இர ண் டாவ து  தி ரும ண ம் செ ய் தியா ல் , முதல்  மனை வியை  ம றந்து  விடுகி றார்கள். ஆனால்  பிரகா ஷ் ரா ஜ் அ ப்படி  இ ல்லை, பிரகாஷ்  ராஜ்  சென் னை க் கு வ ந் தா ல்  ம கள் க ளை பா ர் க் கா ம ல் போக மா ட்டார்.

இப் படி  ப ட் ட  ஒரு  நிலை மை யி ல்  நடிக ர்   பி ரகாஷ்  ராஜ்  தன்னு டை ய  ம னை வி  வேலை   இ ல் லாமல் இரு ப் ப தா ய் அறி ந் த ந டி கர்   பிரகா ஷ் ராஜ்  பிரபல  டி வி  நிறுவனத்திற்கு கால்  செய் து  வேலை  வா ங் கி  கொடு த்து ள் ளா ர்  என் பது   த ற் போது  குறிப் பிட த்தக்க து ,  நம க்கு னு  இ ருக் கி ற வ ங்களு க்கா க,  வா ழ்க் கை யை  வாழ ணும் .  அ ப் ப டித்தா ன்  வாழ் ந் து ட் டிரு க்கே ன் ”   என ப்   பு ன் னைக் கி றா ர்   லலி தா   குமாரி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *