February 24, 2024

தமிழ் சினிமாவில் தயாரிப்பாளர் களாக விஸ்வரூபம் எடுக்கும் 3 இளம் இயக்குனர்கள்..?? புதுமுகங்க ளை வைத்து பிர ம்மாண் டமா க ஆ ர ம்பி க்கும் விஜ ய் ப ட இய க்குன ர்..??ர சி கர் களை வைத்து ஆரம் பிக்கு ம் நிறுவன ம்..??

தற் போது டாப்   ஹீரோக் கள்  எ ல் லோரு மே இள ம்  இ யக்கு னர் க ளுக் கு தா ன் வா ய்ப் பு கொ டுத் து   வ ரு கிறா  ர் க ள் .  ஏனெ ன்றா ல்   இப் போது  உ ள்ள  ட் ரெ ண் டு  க்கு   ஏ ற் றா ர்  போ ல்  ர சி க ர்க ளை   க வ ரு ம்   வி தமா க   இ வ ர் க ள்  ப ட ங் க ளை  எ டு த் து  வ ரு கி றா ர் கள்.   ஆ கை யா ல்  தா ன்  இ ள ம்  இ ய க் கு ன ர் கள் த ற்போ து   தமிழ்  சி னி மா வி ல்  வி ஸ் வ ரூ பம்  எ டு த்து  வரு கி றா ர்கள் .அ து ம ட்டு மி ன் றி   த ற் போது   மூ ன் று   இ ய க் கு ன ர் கள்   தயாரி ப் பா ள ர்

அ வ தா ர ம்  எ டுக்க  உ ள் ளா ர் க ளாம்  .  அந்த   மூ வ ருமே   டா ப்  ஹீரோ க்களா ன  அ ஜித் ,  வி ஜ ய், ர ஜி னி  ஆகியோ ரி ன்  பட த்தை  இ ய க் கி ய வ ர் கள்  தா ன் .  இ வ ர் க ள்   பட ம்   வ சூ ல்  வே ட் டையா டி வ ரு வதால்  நா மே ப ட ம்   த யா ரி க் க லாம்   எ ன்று  களத் தில்  இறங் க உள் ள னர்.அந்த  வ கையி ல்  விக்ர ம்  பட த்தி ன்  மூ லம்   உ ல க   சி னிமாவை யே தி ரு ம் பி   பா ர்க் க வைத்த

லோகே ஷ்  க ன க ராஜ்   த யா ரிப் பு   நி று வனம்   தொ டங்கி  இரு க் கி றா ர்.   அ தி ல் த ன் னு ட ன்  உ த வி   இ ய  க் கு னர் க ளா க   ப ணியா ற் றி ய   அ வர் க ளு க் கு  வாய்ப் பு  கொ டு க்க இ ரு க் கி றா ர்.   முத லா வ தா க  லா ரன் ஸ்   பட த் தை யு ம்   அடு த் த தா க  வி க் ர ம்  ப ட த் தையு ம்   லோகே ஷ்   த யாரி க் க   இரு க் கி றா ர்.

அ டுத்த தாக  அஜி த் தி ன்  ஆ ஸ் தா ன  இ ய க் குனரா ன  எ ச்   வினோ த்   த யாரி ப்பா ள ரா க   வி ஸ்வரூ ப ம்   எ டுக் கிறார் .   இ ப்போ து  அ ஜி த்தின்  து ணிவு  ப ட த் தை  வி னோத்   இ ய க்கியு ள் ளா ர் .  இ வரு ம்   த ன து  உத வி   இய க் குன ரை  வை த் து  யோ கி   பாபு   நடி ப் பில்   உ ரு வா கும் ப ட த் தை  த யா ரி க்க   உள் ளா ரா ம்.

இவ ரைத்   தொட ர் ந்து  சூப்பர்  ஸ் டா ர்   ர ஜினி காந் தி ன்  ஜெ யில ர் ப ட த் தை  இ ய க் கி  வ ரு ம்  நெ ல் ச ன்  ப ட ங்க ளை  த யாரி க் க  நி று வ னம்   தொ ட ங்கி யு ள்ளார் .   அதி ல்  யா ர்  இய க்கு னர்  மற் று ம்  ந டி கர்   எ ன்ப து  த ற்போ து   வ ரை   உ றுதி ப்பட  தெ ரிய வில் லை .

மிகக் கு றுகி ய  காலத் திலேயே அ திக வ ளர்ச்சி அடைந்த இந்த   மூன்று இயக்குன ர்களும் வரு கின்ற புது வருடத்தில்  இருந் து த யாரிப் பாளராக மாறுவ து  மட்டு மல் லா ம ல்  தங் க ளிடம் பணியாற்றி ய  உ தவி இ ய க்குன ர் க ளு க் கு  வா ய்ப் பு  கொடுப் பது  மிகப்பெரிய   வி ஷய மாக  பா ர்க்  கப் ப டு கி ற து.   இதனால்  த ற்போது  இ வர் க ளு க் கு பா ராட் டுகள்  குவிந்து   வரு கி ற து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *