February 24, 2024

சினே காவுக்கு வந்த அதே பி ரச்ச னைதான் இந்த நடிகைக் கு ம் , வந்திருக்கிறதா..?? இது உண்மையா இல் ல வத ந்தி யா . .?? சோகத் தில் மு ழ் கிய ர சி கர் க ள்..??

சி னேகா  என ப் ப டு ம் சு கா சி னி   நாயு டு  தென்னி ந் தி ய திரைப் ப ட ந டிகை   ஆவா ர். இவர்  தமிழ் தெலுங் கு  மலையாள   திரை ப்படங்களை  நடி த்   து  வருகி ன்றார். இவர் தமிழில்   ”விரும்புகிறேன்” ”ஏய் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க” ”உன்னை நினைத்து”  போன் ற  படங்க ளில்   இவ ர து  ரசி க ர் கள்  குடு ம்ப பாங் கான  மு கத் தோ ட்டத்திற் காகவு ம்  நடி ப்புத் திறனுக்கா க வும்   இவரை வி ரு ம்பு கின்ற னர்.  2001  ஆம்  ஆண்டு ”என்னவளே ” என் னும்   திரை ப்பட த்தின் மூ ல  ம் தமிழ் திரைப்ப ட  த்து றை க் கு  அறிமு க மா னார்.

சமந்தா ருத் பிரபு  ஒரு இந் திய  திரைப்ப ட நடிகையு ம்  ஒரு மாதிரி கலைஞரும் ஆவார். இவர் தமிழ் தெலுங் கு  திரைப் ப டங்களி ல் நடித் து  வருகிறார் . இவர்  2010ல்  ”வி ண்ணை த்தாண்டி வ ருவாயா  ” என்ற ப ட த் தில்  நந் தினி  என் ற க தாபாத்திரத் தின் மூலம்  த மிழ் திரைப்படத்துறை யில் அறிமுக மானார் .சினிமா வில்   இ ருக் கும்  நட்சத் திரங்க  ளை பற்றி  ஏதாவது தகவல் வெ ளியா னால்  அதை  பெ ரி ய அள வி ல் வை ரலா க்கி  விடுகிறார்கள் .

அப்படிப்பட் ட நடிகையா ன  சினேகா  காதலித்து திரும ணம் செ ய்து கொண்ட  பிர ச ன் னாவை 1  0 ஆண்  டுகள் கழித்து க ருத்து வேறுபாடு கார ணமாக விவாக ரத்து செய்து பிரிய உள்ளதாக ஒரு செய்தி வெளியானது ‘ இது குறித்து பேசிய சினேகா இந்த வதந் திக்கு புகைப் படங் கள் மூல ம் முற்று புள்ளி வைத்தனர்.  இந் த வதந்திக்கு  பிர பல தொலைக்காட்சி நிறுவனம் தா ன்

கா ரண ம் என்று  ஒரு  பேட்டி அளித்துள்ளார் .  சி னேகா  அது  ம ட்டும ல்லாமல்  அதிகமாக  தொகையை  கே ட் டதா வதந்திக  ளை பர ப்பி யுள் ளதாக கூற ப்ப டுகி றது . இ தே போல நடி கை சம ந் தாவை  பற்றி  தற்போது ஒரு வ தந்தி பரவி வருகிறது . அதாவது  ந டிகை சமந்தா  ஹைதரா பா த் தில் இருக் கும் அ ப்பல்லோ மருத்து வமனையி ல்  தி டீரெ ன அனு மதிக் கப்ப ட்டுள்ளா ர்,.

எ ன்ற ஒரு செய்  தியை  நேற்றி லிருந்து  வெளி யாகி   வரு கிறது  ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க வதந்தி  என்று சமந்தா  தர ப்பில்  இருந்து கூறப்படுகிறது . அ தாவது சமந்தா ஹைதராபாத் தி ல் இரு க்கும் த னது வீட்டில் ஓ ய்வெடு த்து வருவதாக கூற ப்படு கிறது

. மயோசிடிஸ் என்ற கடு மையான நோயால் பாதிக் கப் பட்டி ருந் தால் ச மந்தா தற்போது அதிலிருந்து மீண்டு வருகிறார்.என்ற  ஒ ரு பக்கம் செய்தியை பரவி வருகின்றன ,மறு பக்கம்  தற்போது சமந்தமாக அனுமதிக்கப்பட்டார் ,என்ற செய் தி பரவி வருகிறது .

 

ஆனாலு ம் இது முழுக்க முழுக்க வதந்தி என தற்போது தகவல் வெளியாகி உள்ளது . ஓ ய்வெடுத்த பின்பு மீண் டும் சினிமாவில் சமந்தா நடிப்பாரா  நடிக்க  மாட்டாரா   என்ற  குழ ப் பம் ரசி கர்க ள் ம த்தியி ல் இ ருந்து  வரு கிறது  ,சீக் கிரம் குணமடைந்து படங் களில் நடிப்பார்  எனவும் எதிர்பார்க்க ப்படு கி றது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *