February 23, 2024

படம் ந டிக்க ஏதோ மி ஸ் ஆ கு து னு பிரப ல நடி கையை நிராக ரி த்த இ யக்கு னர்..?? 10 வ ருட ங் க ளுக் கு பிறகு வெ ளிவந்த உண்மை ..?? அந்த பி ர பல ந டி கை யா ருன் னு தெ ரியு மா ..??

தென் இந்திய சினிமாவில் பல ஆண்டுகள் பல  ஆண்டு கா ல மாக மு ன்னணி  நடிகையா க  வ லம் வந்து கொண்டிருப்பவ ர் ந டிகை  ”திரிஷா ” இவர் ஆர ம் ப பட ங்களில் துணை கதாபாத் திரங்களில் தான் நடித்த  வந் தார்.   படங்களி ல் கதாநாயக நடித்து  வருகி றார்.  இவ ர்  ”விஜய் , அஜித் ,  சூர்யா ,  விக்ரம் போன்ற ப ல மு ன்னணி ந டிகர் களுடன் படத்தில் நடித்துள்ளா ர் .இவர் தமிழ்  மொ ழியில்  ம ட்டுமில் லாம ல் தெலுங்கு,  கன் னட ம் ஹிந் தி என பிற மொழி படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

மேலும்  நடிகை  திரி ஷா அவர் கள் ச மீப காலமாக வே  க தா நா ய கி  கதாபத்திரதிற்கு மட்டும் முக் கிய த்துவ ம் கொ டு க்கும்   க தை யை   மட்டு ம்   தேர் வு செ ய் து   ந டித் து வருகி றார். ஆனால் நயன்தாரா அளவி  ற்கு லீட்   கதாபாத்தி ர ங்க ள்  இவர்களு க்கு  கை கொடு க்க வில்லை.  இரு ப்பினு ம்   ந யன்தா ரா விற்கு   இணையா க  த மிழ்  திரை  உ லகி ல்  இன்று ம்  ஒரு அந்தஸ்துடன் இருந்து வருகிறார்  திரிஷா .

சமீபத்தில் தான் நடிகை   திரி ஷா  தன து  3 9  வது  வ ய து பி றந் த நாளை கொ ண்டாடி  இருந் தா ர் ஆனால்  தற்போ து அதே அழகுடன் ஜொலித்து வருகி றார் . விஜய் அஜித் ரஜி னி  கமல்  வி க்ர ம்  தனுஷ்  சிம் பு போன் ற  இன்றை ய    தலை  மு றை   யின் நடி க ர்க ளு டன் தி ரிஷா  நடி  த்திருந் தா லும்  சமீ ப  வருட ங்க ளாக திரிஷாவி ன் தி ரை வா ழ்க்கை  கொஞ்சம் சறுகளில் தான் இ ருந்து  வருகி றது.

இறு தியாக  இ வர் ந டித்த 96 திரைப் ப டம்  நா ன்  இ வ ருக்கு ஒ ரு  கம்  பேக்கை   கொடுத்தது  என்று சொல் ல லாம் ,என் ன தா ன்  டா ப்   நடிகர்களின்  படத் தில் நடி த்தாலும் ந டி கர் தி ரிஷா விற்கு  இ துவ ரை பி ரம்மாண்ட  இயக்குனர் சங்கர் இ யக் க த் தில்  ந டி க்கு ம்  வா ய் ப்பு இ துவ ரை  கிடைக் க வி ல்லை .இருப் பினும் சங் க  இ யக் கத்தி ல்   பாய்ஸ்  படத்தின்  வாய்ப்பை   தவற விட்டுள்ளது பலரும் அறியாத  ஒரு  விஷ யம் ,

 

இ யக் குன ர் சங்கர் பிரம் மாண்ட செ லவில்   பெரிய  ந டி கர்களை வைத்து மட்டும் தான்   படம் எடுப்பர்  என வி  மர் சன ங்கள் இ ருந்தாலு ம் இ ந்நிலை யில்  மு ழுக்க முழுக்க புதுமுகங்களை வைத்து எடுத்த படம்  தான்  ” பாய்ஸ் ” சித்தார் , நகுல் , பரத் , மணிகண்டன் , தமன் , ஜெனிலியா என் ற  பலரு ம் அறிமுகமான இந்த  பட ம் ரசி கர்கள் மத்தியில்  நல்ல  வ ரவேற்பை  பெற் றது .

அ திலு ம் இளைஞர்கள் மத்தியில்  இந்த படம் மாபெ ரும் வெற்றி  அ டைந்தது . இப் படி  ஒரு   நிலையில் இந்த படத்தில் ஜெனிலியா விற்கு முன்பாக நடிகை திரிஷா தான் ஹீரோயினி கதாபாத்திரத் தில்  நடிப்ப தாக இருந் ததாம்  என்ற சங்க ரின் துணை இயக்குனரா க பணியாற்றி ய  முத் து  வடுகன் என்பவர் கூ றி உள்ளதாக  தெரியவந்த உண்மை.

இந் த  ப ட த்  தில்  நடித்த நடிகையை தேர்வு செய்வதற்காக பல்வேறு இடங்களில் நாங்கள் தேடிக் கொண்டிருந்தோம் அந்த சமயத்தில் கிண்டியில் நடைபெற்ற மிஸ் மெட்ராஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது அந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மிஸ் மெட்ராஸ் பட்டத்தை வென்றவரும் வந்திருந்தார்,  அவ ரைப்  பார் த்த து ம்   எ ங் க ளு க்கு  பி டித்து  போய்  அவரை

கே ம ரா வில்   பட ம் பிடித்து சங்கர் சார் அவரை கண்டிப்பாக கதாநா யக தேர் வு  செய்வா ர் கள் என்று  நம்பி அவரி ட ம் போய்  கா ட்டி னோம் . அந்த  வீடியோவை அவர்  பார்த்துவிட்டு ஒன்றுமே சொல்ல வி ல்லை இந்த பெண்ணிடம் மி ஸ் ஆகிறது அதனால் வேறு ஒரு நடிகையை   தேடுங்கள்  என் று சொல்லிவிட்டார் நாங்கள் போட்டோவில் கா ட்டி யது வேறு யாருமில்லை   நடிகை திரிஷா தான் என்று கூறியிருக்கிறா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *