March 3, 2024

அ டுத்தவ ர் பணத் தி ற் கு ஆ சை ப் படு ப வரா இ ந் த இ ளம் ந டி கை..?? அடக்க டவு ளே இ ப் ப டி யெ ல்லா ம் மா ப ண்ணுவாங் க. .!! வெளி வ ந்த உ ண்மை திட்டி திற் கும் ர சிக ர்க ள் . .??

அம்மு அபிராமி  எ ன்பவர்   விஜய்  நடி ப் பில் வெளியான  ”பைரவா”   திரைப்ப ட த் தி ன்  மூல ம்  கல்லூரி மாணவியாக அறி முகமா ன வ ர்.  இவ ர் ” ராஜ ன்” ” அசு ரன் ” ”தா னா சேர்ந்த கூட்டம்”  போ ன் ற ப ட ங்க ளி ல் ந டித் து ள்ளார் .  அ து மட் டுமி  ன்றி விஜ ய் டி வி யில்  ஒ ளிபரப்பா ன  குக்  வித் கோமா ளி   நிகழ் ச்சி யில் பங்கேற் றார்.  இத ன்  மூல ம்   இவரு க் கு ஏராள மான ர சிகர்கள் கிடைத்தது. மட்டுமின் றி ப ட  வாய்ப்பு க ளும்  கு விந்து  வருகி ற து . அவ் வாறு    இ ப்போது ஒரு மோ சடியி ல் 

சிக்கியு ள்ளார் . அ சுர ன்  பல  நடி கை அம்மு அபிராமி ச மீப  காலமா க நூதன முறையில்  பல பண  மோசடி   நட ந்து   வரு கிறது  .அதுவும்  தொ ழில்நுட் ப வளர்ச் சி ஒரு பக்கம்  நன்மை  தந்தா லும் மறுபுறம் தீமைகளுக்கும் வ ழி   வ கு த் தி ருக்  கிற து .  அ துவு ம் து லு க்க ர் சல்மானின்  ”கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால்” ப டத் தி லிரு ந் து நவீன  திரு ட் டை கா ண்பி த் து  இரு ப் பார் கள்.

  இ ந்நி லையில்    அம்மு   அபிரா மி  பி ரபல  ங்கள்  போல யூடியூப் சே னல்  ஒன்று  தொட ங் கி வீடி யோ க் களை  பதி வி ட் டு  வந் துள் ளா ர் .  இவ  ரி ன்    யூடி ப் சேன ல்   போ லவே  ம ர் ம  ஆசா மி  ஒரு வ ர் போ லி  கண க் கை தொடங் கியுள்ளா ர். இ தில்  அம்மா அபிராமி ரசிகர் க ள் ஒருவரிடம்

உங் க ளுக் கு ப ரிசு அ னுப்புவதாக  சொல்லி 500 0 ரூபாய் டெலிவ ரி சா ர்ஜ் கே ட்டுள்ளா ர். அந்த ர சிகரு ம்  அ ம்மு அபிராமி தான்  கேட்கி றா ர். என்று  பண த்தை  அனுப்பி   விட்டார் . இப்போ து தான்  அவர்  ஏமாந் து ள்ளார்  எனற வி ஷ யம்  தெரிய வந்துள் ளது  .

இதை  அ றிந்து  அம்மு  அபிராமி இ ப்ப டியெ ல் லாம் பி ரா டு பண்ணு வீங் களா  என்று  கோ பமாக  பேசி  ஒ ரு வீ டியோ பதி வி ட் டு ள் ளார்.  அ தில்  எனது  பெயரை  சொல்லி மோச டி செய்த தை கே ட்டு  நான் அதி ர் ச்சி  அடைந்துள்ளேன்  இவ் வாறு அடு த்தவரின் காசை  திருடும் 

அ ளவிற்கு  கேவ லமான செ யலை  யாரும்  செய்யாதீர்க ள் நான்  இதுவ ரை யாருக்கும்  பரிசு   பொ ருட் கள் எதுவும்   அனுப்ப வில்லை  இ னி   யாரு ம்   இது   போ ல் ஏ மாறாமல்  மிகவு ம் எச்சரி க்கையாக இரு க்கு மா று  அ ம் மா  அபிரா  மி கேட்டு க் கொண்டு ள்ளா ர் .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *