March 3, 2024

சின்ன பொண்ணுன்னு பார்த்தா இப்படியா..?? இந்த பூனையும் பால் குடிக்கும் போல..??மாடர்ன் டிரஸ் அணிந்து ஆளே மொத்தமாக மாறிய ஷிவாங்கி..!!வைரலாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

தமிழ்   திரைப்படத்தில் நடிக்கும் நடிகைகளை வி ட சின்னத் திரை  நடி கை க ளு க்கு தா ன் அதி கப்ப டி யா க ஆத ரவு கி டை த் து வ ருகி ன்றது, அ ந் த வகை யி ல் ஆர ம்பத்தில்  சூப்ப ர்  சி ங் கர்  நி க ழ்ச்சி மூ லமா க மக் கள் ம த்தி யில் அறி முகமானவர் ஷிவாங் கி.  வி ஜய்  தொ லைக்கா ட்சியி  ல் எத் தனை யோ  ரியா லிட் டி ஷோ க் கள் வ ந்தாலும் ஒரு  சில நிக ழ்ச் சி கள் மக் க ளின்  மத் தியி ல் ந ல்ல வர வே ற் பை பெற் று இரு க் கிறது .

அந் த வகையில் மூன் று வருடமா க ஒளிப ரப்பாகி   வரும்  ‘குக் வித் கோ மாளி’ நிக ழ்ச் சி ரசிக ர்கள் மத் தியில் பே ராதர வை பெற் று இ ருக்கி றது . முதல் சீசனுக் கு  கி டைத்த வரவே ற் பை  தொ டர்ந்து  தற்போ து மூன் றா வது சீசன் ஒ ளி ப ர ப் பா  கி இ ரு  க்கி ற து  .ஆனால் ஒரு  சமை யல்  நிக ழ் ச்சி யில் கூட ந கைச்சு வை க லந்து  ம க்க ளுக் கு  கா ண்பி க்  கலாம்

எ ன்று ஒரு நி கழ்ச் சியை ஆரம்பித்து த ற்போது வெ ற்றி  பெற் றுள்ளா ர்கள்  விஜ ய்   டிவி பி ரபல ங் கள்,தற் போது  கு க் வி த்  கோ   மாளி  சீசன்  3 நி  கழ்ச்சி  தொ டங் கி கோலா க லமா க செ ன்று கொண் டு இரு க்கி ற து.மே லும் , கு க் வி த் கோ   மாளி நி க ழ்ச்சி  மூல ம்  மக்கள்  மத் தி யில்  பிர ப லமா னவர் சிவாங்கி.


ஆனால் தற் போது வரை ந டிகை  ஷி வாங் கிக்கு  ம க்கள்  மத் தியில் ஒ ரு  நல் ல  வர  வேற்ப்பு  கிடை த்தது, இ ந் த நிக ழ்  ச்சி யின்  மூ லம் அ வரு க்கு  நி றைய  அ ங்கீ காரமு ம் பாரா ட்டு ம் கி டை த்த து.  எச் .கே. பா டலை  சிவா ங் கி  பா டி னா ர், ராப் போர் ஷ ன் க ளை  கே.ஜே. ஐய னார்

நி க ழ்த்தி னார்.இந்த  நிகழ் ச்சி யில்  அனைவரது  கவ னத்தை யும் ஈ ர்த்து வருகிறா ர்   ஷிவாங்கி . சமீபத்தி ல்  இந்த நிக ழ்ச்சியில்  பங்கேற்ற ந டிகர்  சிவகார் த் திகே யன்  கூட  “எ னக்கு இந்த மாதி ரி ஒரு தங்க ச் சி இல் லையே என ஷிவாங்கியை பார்க்  கும்  போதும்  தோ ணும் எ ன புகழ்ந் தார்.


சின்னத் திரை ந டிகை கள் ம ட் டும் இ ல்லா மல் அனைத் து பிரப ல ங்கலுமே தற் போது வ ரை தன்னுடைய  வா ழ்க்கை யில்  கா தலித் து தான் திரும ணம் செய்து வ ருகிறார்கள் ,அ ந்த வகை யி ல்  ஒரே   வ ருடத் தில்  இ ரண் டாவது திரும ண மும்  செ ய்து  வரு கி றார் கள் .மே லும்  து  று து  று  பெ ண்ணா க குக்  வித்  கோ  மாளி  செட்டையே கலக் கு ம்

ஷி வாங்கி யி ட ம்  ரசி கர்  ஒரு வ ர் சூ ப்பர்  சி ங்க ர்  பிர ப லமான   சாம் வி ஷாலை   கா த லி கி றீர் க ளா   எ ன கே ள்வி எழு ப் பி னா ர்.  அதற்கு  பதி ல ளித் துள் ள  ஷிவா ங் கி,  அவர்  எ ன்னு டைய   நல்ல ந ண்பர் எ ன் று சமீ பத் தில் தான் கூறி னா ர். இ ப்போது  ஷிவாங் கி மா தர் டிரஸ் அ ணிந் து புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *