April 24, 2024

கோடி கணக்கில் பணம் இருந்தும் அனாதை போல இல்லாமல் த.வி.க்.கும் பிரபல நடிகை..?? அட இந்த நடிகைக்கா இந்த நிலைமை..?? வைரலாகும் நடிகையின் புகைப்படம் உள்ளே..!!

எந்த ஒரு நடிகையாக இருந்தாலுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சேமிப்பு என்பது மிகவும் முக்கியமானது, சினிமாவில் நடிக்கும் நடிகைகளுக்கு எப்போது மார்க்கெட் குறையும் என்பது தெரியாத ஒன்று தான், முன்னணி நடிகைகளை பொறுத்தவரை கையில் பணம் சிமித்து வைப்பது வழக்கம் தான், ஆனால் இப்போது கையில் பணம் இல்லாமல் மருத்துவமனையில் பிரபல நடிகை தனியாக இருக்கிறார் பாலிவுட் நடிகை பூஜா தட்வால்பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் சல்மான்காணுடன் இணைந்து நடித்த, இவர்

தற்போ து உடல் நலம்  சரியில்லாமல் ந டித் த, அவர் அருகில் இருந்து பார்த்துக்கொள்ள கூட யாரும் இல்லாமல் மருத்துவம் பெற்றுவருகிறா ர் .  நடிகை பூஜா முதன் முறையாக வீர்கத்தி என்னும்  படத் தி ல் நடி த்து  தான் சினி நமா வில் அ றி மு க மா னார் , ஆனால் தற்போது வரை முன்னணி நடிகைகளுக்கு பல நிகழ்வுகள் நடந்து தான் வ ருகி  ற து .


நடிகை  பூஜா  சில  நாளாக வே  தன்  உ டல்  நி லை  கோ   ளாறு   கார ணமாக  சி  கிச்சை பெற்று வந்தார். பின்னர் தான் ஒரு கட்டத்தில் கா சநோ யால் பா திக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் செவ்ரி மருத்துவமனை யில்  சுமார் 15 நாட்கள் அ னுமதிக்க ப ட்ட ர். ஆ னா ல்  ஒரு நடி கை மரு த் து வம னை யி ல் இ ருந்தா ல் பத்திரிக்கையாளர் கள் கூட்டமே

பர வலாக  இருக் கும்  பல ஆண் டு க ளா க பி ரப ல த் திலி ரு ந் து  வி ல கியிருந்த அவர், 2018 ஆம் ஆண்டு  காச நோ  யால்,  மு ம் பை யில் உள் ள அ ர சு  ம ரு த் துவ மனை யில் அ னுமதி க்க ப் ப ட் டிரு ப் பதா க ச் செய்தி யி ல் தெரிவி த் தி ருந்தார்.இப்போது சினத்திரைஉ நடிகைகளுக்கு தான் அதிகப்படியான ஆதரவு கிடைத்து வருகிறது,

ஆ னால் மருத் துவம னையி ல்  தன் னை அ  னா தை போல  விட் டு அ னைவ ருமே  செ ன் று வி ட்டா ர்க ளா ம். அப்போது பசி த்தால்  சாப்பிட ஒரு டீ வாங்க கூட பணம் இல்லாமல் தவித்தேன், அப்போது தான் சல்மான் கானுடன் உதவி கேட் டேன், ஆனால்  அவ ரி டம்  இ ருந்தும்  எந்த ஒரு பதிலும் வரவில்லை, ஒரு வேளை என்னுடய விடியோவை

பார்த்தால் அவர் எனக்கு உதவிசெய்திருப்பார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.எந்த ஒரு நடிகைக்கும் இப்படி  ஒரு நிலமை  வரவே  கூடாது என் று தற் போது  நெ ட் டி சன்கள்  க  ருத் து க் க ளை கூறி வருகிறா ர்க ள்.  ஆனால்  இந்த  நடி கை க் கு  உத வ யாரு ம்  முன் வரா ததான்  பலரும்  ப ல  செ ய்தி க ளை கூறி வரு கி றார்கள்.

எப்போதுமே சினிமாவில் பிரபலமானதும் பணம் இருக்கு என்று ஒரு தி மிருடன் இருக்கும் நடிகைகளின் நிலை இறுதியில் இப்படி தான் முடிகிறது, நடிகை பூஜாவின் இந்த நிலையை அறிந்த ரசிகர்கள் நடிகர் சல்மான் கானை ட்விட்டரில் நடிகை பூஜாவிற்கு உதவிசெய்யுமாறு அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *