March 1, 2024

தோண்டத் தோண்ட வெளி வரு ம் ந டிகை யின் அதிர்ச்சி அளிக்கு ம் மர்மங்கள்..?? மறுபக் கம் வெளிவ ந்த ந டிகை யின் பல உண் மைக ள் .. ?? ம ர்மமா கவே இரு க்கு ம் கொ லை..!!இந்த நடிகையா..!!

வி ஜே  சித்ரா  பல  சீ ரிய ல்களி ல்  ந டித் திரு ந்தாலு ம்  வி ஜ ய்  டிவி யின்  பாண்டியன்  ஸ்டோ ர்ஸ் எ ன்ற   சீ ரிய ல்  மூ ல ம் தான்  அ வர் ஏரா ளமா  ன   ரசிக ர்களை  பெற்றார் .  முல் லை  என் ற கதா பாத் தி ர த்  தில்  ந  டித் தி ரு ந்த அவ ர் இ ன்று  வரை  ரசி கர்கள் ம னதில் முல் லையாக வே வாழ் ந் து  வ ரு கிறார் . இ ப்போ து   அந் த  சீரி யலில்  அவ ருடைய  கதா பா த் தி ரத் தி ற்கு  இரண் டு நடிகை கள்  வ ந்த   போதிலும் கூட  இ வ ருடை ய  இ ட த் தை  அ வ ர் க ளால்  நிரப் ப மு டி ய வில் லை  எ ன்பது தா ன்  உண் மை.

அ த னா லேயே  இ வர்  மர ண ம்  அடைந் து   இ ர ண்டு  வருட ங்க ள்  க ட ந் த  நி லை யி லும்  இ வரு டைய  இ ழப்பு   ரசி கர் க ளை  மிக வும் வா ட்டி  வரு கி றது.  மேலு ம் இவ ர் இ றந்த  அ ன்று இது தான்   நடந் தது  எ ன்று  ப ல பே ர் ப லவித மான  பே ட்டிக ள்  கொடுத் து  வந்தா லும் உ ண் மையில்  சி த்ரா வின்  கடை சி  நி மிடங்க ள்  என் ன எ ன்ப து  ஒரு  மர் ம மாகவே  இ ருக் கிற து.  அ வரு டைய  இறப் பு  த ற்கொலை  மற் று ம் கொ லை என் ற   ரீதியி ல் பே ச ப்பட்டா லு ம் இப்போது வரை  அந்த  வ ழக் கு நீ திமன் றத்தில்   தீ ர் ப்பாக வில்லை .

இந் நிலை யி ல் சி ன் ன த்திரை   ந டிகையு ம் , சி த்ராவி ன்  நெருங்கி ய தோ ழியு மான  சர ண் யா  இர ண்டு  வ ரு ட ங் கள்  கழி த் து  தன்  தோ ழியி ன் மர ணம்  கு றித்து  வாய்   திறந் து இ ருக்கி றா ர்.  அவர்  கூறியிருப்பதா வது , இ ந்த  வி ஷய த்தை   பே சு வதற் கே  எ னக்கு  இர ண்டு வரு டங் கள்  தேவைப்   ப ட்டது .   அ ந்த  அளவுக்  கு நான்  சி த்ராவி ன்  ம ர ணத்தா ல்  மிகு ந்த மன  அ ழுத்தத் தில்  இருந்தேன் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மே லு ம்  சி த் ரா   இற ப் ப த ற் கு   சில  ம ணி   நே ரங்க ள் மு ன்பு  வரை   சரண் யாவுடன்  தா ன்  இ ரு ந்தி ரு க் கிறா ர் .வி ஜ ய்  டிவி யி ன்  ஒ ரு நி கழ் ச்சி யில்  க லந்து   கொண் ட  அ வர் கள்  இரு வ ரு ம்  ச ம் பவ  நா ளன் று  மன ம்  தி றந் து  ப ல வி ஷய ங் களை   பற் றி  கூறியி ருக் கி ன் றன ர் .  அதி ல்  சி த்ரா  தான்   ரிஜி ஸ்ட ர்  மேரே ஜ்   செ ய்து   கொண் ட தை  ப ற் றி கூ றி யி ருக்  கிறா ர் . மே லும்  அம் மாவுக் கு ம் தன்  கண வருக் கும்  இ டையே   கரு த் து வே று பாடு  இரு ப்பதா க வும்,

தனக் கு  அ த னால் ம ன அ ழு த்த ம் இ ருப்ப தா கவும்  அ வர் அழுது  கொண் டே தெரி வித் தி ருக்கிறா ர் . அ து  ம ட் டும ல்லா ம ல்  நி கழ் ச்சி நடந் து கொ ண்டி ருக் கும் போதே  சில டாக் குமெண் ட் க ளில்  அவ ர் அ வசர அவ ச ரமா க  கை யெழுத் தும் போட் டிருக்கி றார் . இது பற்றி சர ண்யா கேட் ட தற் கு அவ ர்  மழு ப் பலாக  ஏதோ ஒரு  பதிலை  சொல்லி  இரு க்கிறார்.  மே லும்  அன் று சி த் ரா போ னில்  யா ருடனோ  கா ரசார மாக  விவாத ம் செய் ததா க வும், அதி க டென் ஷனி ல் இ ருந்த தாக வும்

அவ ர் கு றிப் பிட் டு இ ருக் கிறார் . இ வ்வளவு   மன அ ழுத்த ம் இருந் த  போதி லு ம் அவ ர் கே ம ரா மு ன்  எ ப் போ தும் சி ரித் த  மு கமாக த் தான்  இருப் பார்  எ ன் றும்,  இ றந்த  அன் று   கூட அ வர் அப் ப டி த் தான்  நட ந் து  கொண் டா ர் எ ன் றும்  ச ரண்யா கூறி யுள்ளார் .  த ற்போது  இ ந்த  வழக் கு  வி சார ணை  நடைபெ ற்று  வரு ம் நி லை யில்   சித் ராவி ன்  உ ட ல்  உ றுப்பு கள்

அனை த்து ம் பா துகா க்க ப் ப ட் டு  வருகி றதாம்.  வி ரைவி ல்   தன்  தோ ழி யின்   ம ர ணத்தி ற்கு  நி யா யம்  கிடைக் க   வேண் டும்  என் று  சர ண்யா  உரு க் கமாக  தெ ரிவி த்து ள்ளா ர். இ ரண்டு  வரு டங் கள்  க ழித் து சி த்ரா வின்  கடை சி   நி மிடங் க ள் ப ற்றி கே ள்வியு ற் ற ர சிகர் கள் மி கு ந்த வ ருத்த த்தி ல் இரு க் கின்ற னர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *