February 23, 2024

காதல் கணவருக்காக 7 பெட்ரூம், 18 கழிவறை மைதானம் போல இருக்கும் வீடு!! அம்பானிக்கு அடுத்தது அதிகவிலையில் வீட்டினை வாங்கி இருக்கும் நடிகை!! விலையை கேட்டே பெருமூச்சு விடும் நடிகர்கள்!!

சோ ப்ரா  தன  து இளைய சகோதரர் சி த்தார்த்  உ ட்ப ட தனது   குடு ம்ப த் துடன்  ஒ ரு ச ந் தோஷமா ன  வாழ்க் கையை   வாழ் ந் து வருகிறார்.  மேலு ம்  அவ  ரது   குடும்பம் இ ரு க்கும் அதே  மா டியி ல் ஒ ரு அடு க்குமா டி   குடி யிருப்பில்   வ சித் து  வ ருகி  றா ர் .அ வ ர் குறி ப் பாக தந் தையுடன் நெ ரு க்க மாக இருந்தா ர், திரை ப் படப் பின்னணியி ல்  இரு  ந் து வ ராததா ல்,    அவ ர்   தன்னைத்   தா னே   உ ரு வா க் கிய பெண்  என் று  வர் ணிக்கிறார்.


ஒ ரு  இ ந்து வா கப் பழகும் சோ ப்ரா ,  தினமு ம் கா லை யில்  தன து வீ ட் டில் உ ள் ள  இந்து  தெ ய்வங்களின் பல்வேறு  மூர் த் தி க ளைக்  கொண் ட  ஒரு  சி றிய  கோவிலி ல்  ஒ ரு பூ ஜை செய்  கிறா ர் ,  சோ ப்ரா  மே 2 018  இ ல்  அ மெ ரிக் க பா ட க ரும்  ந டி கரு மா ன  நி க்   ஜோ ன ஸுடன்   டேட் டி ங் செய்ய த் தொடங் கினா ர் .டிசம் பர் 2018 இல்,  தம்ப தியி ன ர் ஜோத் பூரி ன் உ மைத் ப வன்

அரண்மனை யி ல்   பா ரம் ப ரிய  இந்  து ம ற் று ம் கி றி ஸ் த வ  ச ட ங்குக ளி ல் தி ரு மண ம்  செ ய்து  கொ ண் டன ர் .தி ரு மணத் திற் குப் பி றகு,  சோ ப் ரா சட்  ட ப்பூர் வ மாக  தன து   மு ழு ப்  பெய  ரை “ பிரி யங் கா  சோ ப் ரா  ஜோ னாஸ்” என் று மா ற் றினா ர். ஜ ன வரி   202 2   இல்,  தம்ப திய ருக் கு  வாடகைத் தாய் மூ லம் ஒ ரு பெண்  குழ ந்தை   பிறந் தது.ஆனா ல்  த ற் போ து  நடி கைபிரி ய ங்கா சோ ப்ரா 

த ன்னுடைய  காதல் கண வ ருக் காக ஒ ரு பி ரம் மாண்டமா ன  வீ டு ஒ ன் றினை  வாங் க தி ட்டம்  போட்டார் .இ ந்நி லை யி ல்,  லா ஸ் ஏஞ் சல் ஸ்  ந கரி ன் என் சி னோ பகு தி யி ல், ந வீ ன வச தி கள் கொண் ட சொ குசு வீட் டை பி ரிய ங் கா தம் பதியர் வாங்கி யுள்ள ன ர். பல வசதி கள் கொண் ட இ ந்த வீட்டின் மதி ப்பு 20 மில்லியன் டாலர் ஆகும். அதாவது இந்திய மதிப்பில் வெறும் 144 கோடி ரூபாய் தான்…


ஆனால்  அந்த ஒ ரு  பிரம்மா ண் டமான   வீடு  மொ த் த   அ ள வு    சுமா ர்  2 00 0 0  ஆ யிர ம்  ச து ர   அ டி  கொண்ட மைதான ம்  போல   ஒ ரு வீடா ம் ஆ னா ல்  அ ந் த  வீ ட் டில் அனை த் து   வசதி களுமே   உ ள்ளதா ம்,  ஒரு கோவிலு க்கு செல் லு வதா க இ ரு ந்தால் கூட அது ம் அந்த  வீட் டி லே யே  கோவில்  ஒன்றினை  வடி வமைக்கப்பட்டுள் ளார் க லா ம்,  முக் கியமாக அந் த பி ர ம்மாண் ட   வீட்டில்

7 படுக்கை அறை க ள், 11  கு ளி யல றைக ள்,  கேம ரா க்க ளால் கண் காணிக் கப்படும் க த வுகள்,  ஆ கிய ந வீ ன வசதி கள்  உ ள்ளன .மு க்கி யமாக எந்த ஒ ரு காரனத் தி ர் க் க்கா க வும் தன்னு டைய  இ ந்த பி ரம்மா ண்ட மா ன வீட் டை வி ட்டு  வெளி யே  செல் லக் கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தில் அனைத்து வசதிகளுமே கொண்டு இந்த வீட்டை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளர்கள்,

நவீன  ஹோ ட்டல் க ளி ல் இ ருப் ப து  போன்ற மதுபான அறை, கூடைப்பந்து ஆடுகளம், பாதாள வாகன நிறுத்தம் என இன்னும் பல வச தி க ள்  இ ட ம்பெ ற் று ள்ள ன . எ ன்சினோ பகுதியில் வீடு வாங்கி ய தன்  மூ ல ம் , கா ல் ப ந்து வீரர் டுயேன் பிரோன், நடிகர் ஜாய் லாரன்ஸ்   உ ள் ளி ட்டோர் பிரியங்கா – நிக் ஜோனஸ் தம்பதியரி ன்  பக் க த் து  வீட்டுக்கா ர ர் க ளாகி உள்  ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *