February 22, 2024

நான் மொக்கையா இருக்கேன் அதனால அவர்கூட சரியா ரொமான்ஸ் பண்ண முடியல..??சூர்யா பட நடிகை ..??தன்னால் தான் அவர் கனவு கலைந்ததாகவும் பேசியுள்ளார்..??

பிர பல    தமிழ்   பட நடி கர்  தேங் கா ய் ஸ் ரீனி வா ச னி ன் பேத் தி  யா ன  ஸ் ருதிகா “ ஸ்ரீ” “நல தம  யந்தி” “ஆல்ப ம்” போ ன் ற தமி ழ் படங் களி ல்  ந டித் திரு ந்தா லு ம் அவரு க்கு ரசி க ர்க ளி ன் ம த்தியில்   நல்ல வர வே ற் பு  கிடை க் க வி ல் லை. அ தனா ல்  பட ங் க ளி ல் தோன்று வ தை நிறு த் திய ஸ்ரு திகா  யூடூ ப் சேன ல் ஒன் றில் தான்  பல இய க்கு ன ரி ன்  சினி மா  வாழ் க்கை யை  மு டி த் ததா க  கூ றி யுள் ளா ர். மே லும் தான்  மொக் கை யாக  இரு ப்ப தால் சூர் யா வு டன்  ரொமா ன் ஸ்  பண் ண மு டி யவி ல் லை   என்று ம்  ஓப் பனா  க  பே ட் டி ய  ளித்துள்ளார்.

கட ந்த   20 0 2-ம்  ஆ ண் டு பு ஷ்ப வா ச கன் இய க்க த் தில்  நடி க ர் சூ ர் யா விற்கு  ஜோடி யாக  அ றி மு க மான ஸ் ரு திகா இதுவ ரை தமி ழ் ப ட ங் கள் நாளி  லும் மலை யா ள  ப டம் ஒ  ன் றிலு ம் ந டி த்து ள்ளா ர்.அத ன்  பின்  சினி மா  செட்  ஆகா த தா ல்  அ தனை   விட் டு வி லகிய  ஸ்ரு தி கா சமீ பத்தில் யூடூப் நேர்காணல் ஒன்றில் தொகுப்பாளர் “ஸ்ரீ” திரைப்படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு

கி டை த்தது என   புக ழ் ந் த பொழுது  அத ற்கு ஸ் ருதி கா அவ ர் களே முன்  வந் து  “அந் த திரை ப் படம் அட் ட பிளா ப்  என வு ம் நான்  அதி ல் மொ க்கை யாக இ ரு ந் ததால் ரொமா ன் ஸ் பண் ண வர வில்லை  என வும் நடிகர் ரொமான்ஸ் செய்ய மிகவும் முயற்சித்தார் எனவும்” கூறியுள்ளார். மேலும் அந்த திரைப்படத்தில்  இ டம் பெ றும்   பாட லை ப்    பற் றி    கே ட் கை யில்  அத ற் கு   ஸ் ருதிகா

அந் த   பாட  லை   இசை  ய மைப் பாளர் வேறு  யாருக்  கா வது போட் டு இரு  க்க லாம், எ ன க்கு போ ட் டு வேஸ் ட் பண்ணி வி ட் டா ர் எ ன்று ம் கூறி யு ள் ளா ர். அத னை த் தொட ர் ந்து “வெயில்” “அங் கா டித் தெரு ” போன் ற படங்க ளை எடுத் த வ ச ந்த  பாலனி ன் சி னிமா க ன வு த ன் னா ல் தா ன்கலைந்த தா கவும், இது போல் ப ல இ யக்குன ர்களி ன் சி னி மா வா ழக் கை யை   தான்

முடி த் த தாக வும் வேடி க் கையாக கூ றி யு ள்ளா ர்”.அ ந் தக் காணொளி ரசிக ர்களின் மத் தியில் வை ரலா கி சமூ க வ லைத்  தள  ங்களி ல் வை ர லா கி ப ரவி வரு கி ன்ற ன அ ந்தக் காணொ ளி  உங்க ள் பார் வை க் காக  2011-ம் ஆண்டு ஸ்ருதி கா அர்ஜுன் என்ப வ ரை தி ரு மணம்  செய் து கொ ண் டார். இத்தம்பதியின ருக்கு ஆரவ் என் ற 8 வய து மக ன் உள்ள து குறிப்பிடத்தக்கது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *