February 25, 2024

இந்த பிரபல நடிகையின் மகன் யார் தெரியுமா..?? வெளிநாட் டில் ப டித் து வே ற லெ வலி ல் இரு க்கு ம் பி ரப ல ந டிகை யின் மக ன். . ?? அ வ ரே வெ ளி யி ட்ட பு கை ப் பட ம்…??

ரோ ஜா தமிழ் சினிமாவில்  இ  ருக்கு ம்  ந டிகை க ள்   பலருமே தற் போது  வ ரை தன்னுடைய வாழ்க்கையில்  எ தாவது   ஒரு  நல் ல வா ய்ப்பு  கி டைத் தால்   சினி மாவை  விட் டு  வில கி  அந் த தொழிலை  ஆ ர ம் பித் து நட த்தி வரு வதை வ ழ க்க மா கவே வைத் து ள்ளார் கள்,  அந் த  வகையில்  த ற் போது   த மிழ்   சி னி மா   வி ல்  பிர பல மான  நடிகர்  என்று  சொன் னால்  அ து ந டிகை  ரோஜா தா ன் . ஆ ரம் ப   கா ல த்தி ல்  ந டி கை   ரோ ஜா   தன் னு டைய   எ தா  ர் த்த மா ன  ந டி  ப்பி ல்   மொ த் த  மக் க ள்   ம ன தி லு ம்  த ன க் கெ ன  ஒ ரு   த னை  இ ட த்தை   பிடு த் தா ர்,

பின ர்  தான் நடி கை ரோஜா   த ன் னுடைய  சினிமா  வாழ்க் கையி ல் இ யக் கு ன ர்  R. K. செல்வ மணி   எ ன்ப  வ ரு டன் ப ழ க் கம்  ஏற்ப் பட் டு கா தலித் து  இ ருவ ரும்  தி  ரு ம ணம் செய்து ள் ளா ர் க ள். ந  டி கை ரோ ஜா வுக் கு   இ ப் போ து ஒ ரு  மக ன்  மற்று ம்   ஒ ரு  ம க ள்  இ ருக்கி றா ர் க ள்.நடிகை ரோஜா தன்னுடைய சினிமா வாழ்க்கையை தெலுங்கு திரைப்படத்தின் மூலமா தான் ஆரம்பித்துள்ளார்,

த மி ழ்   தி ரைப்ப ட த்தி ல்   நடி கை  ரோஜா  செ ம் பரு த்தி   எ ன் ற தி ரைப்ப ட த்தில்   நடித்து தமிழ்   மக் க ளு க் கு அறி முக மானார்  .செம்ப ருத்தி ப ட த் தின் மூல ம்  இய க் கு னர்  ஆர் .கே. செ ல் வம ணி யால்   த மி  ழ்  தி ரை யு ல கிற் கு   அறி மு க மா னார் .  அந் த த்   திரை ப் ப ட ம்  வெற் றிய டை ந் து  , ச ரத்  கு மா ரு டன்   சூ ரி யன்  மற் றொ ரு  வெ ற்றி ப்  ப ட த் தி ல்   ந டி க்க   வழி  வ குத் த து.   இ ரண் டு  பட ங் களு மே   அ வ ரை  த  மிழ்   சி னி மா வில்   நி லை நி று த் திய து.


எந்த ஒரு நடிகையாக இருந் தாலும்   தன் னு டை ய சினிமா  வா ழ் க்கை யி ல்  ப ட  வா ய் ப் பு  இருக் கு ம்  வ ரை    தான்   ப ட  வா ய் ப் பு  இ ல் லை   எ ன்றா ல்  சி ன்னத் திரை  ப க்கம் தன் கவனத் தை   செலுத் தி  வரு கி றா ர்கள். அந்த   வ கை யி ல்  நடிகை  ரோஜா மாடர்ன் மஹாலக்ஷ்மி என்ற நி கழ் ச்சி யில்  தொகு ப்பாள ரா க   ந டித் தா ர் ,  அ த ற்கு  ப திலாக அனசூயா நடிக்கிறார் இது தமிழ்நாட்டில் பெரும் வெற்றி பெற்றது.


ரோஜா தற்போது  வரை   த மி ழ் தி ரைப் ப டத்தில் ம ட்டு ம்  இ ல்லா  மல்   த ற் போ து வரை  தெ லுங் கு   தி ரை ப் படம்  ம ற்று ம்   கன டா  தி ர் டைப்ப  ட ம்  மலையாள  தி ரை ப்  பட ம்   என் று  பல  மொழி க ளி ல்   நடித்து   த ன க்கெ ன   ஒ ரு   தனி   ர சிக ர்   கூ ட்டத்தை  உ ரு வாக் கி  வைத் துள்ளார் .  ஆனால்  இப் போது  தான்  எந் த  ஒ ரு  ப ட  த் திலு ம்   ந டிப் ப தில் லை .


நடிகை ரோ ஜா இப்போது    ஆந் தி ரா வி ன்  அ மை ச் சர்  ஆவா ர், ஆனால்  த ற்போ து   வ ரை சினிமா   ந டிகை க ள்   அ ர சி ய லுக் கு வ ந்தால்  என்ன  செய்வார் கள்  என்று பல  மக்களு  க்கு  ஒரு  கேள் வி  இ ரு ந்திருக்கு ம், ஆனால்    இப்போது     ந  டி கை  ரோ  ஜா பல மக்களுக்கு  பல  உதவி க ளை  கேட் டு  கேட் டு செய்து  வரு வது பா ராட்ட த்தக்க விஷயமாக பார்க்கப்படுகி றது, நடிகை ரோஜாவின் மகன் புகைப்படம் சமூக வலைதளத்தில் வைரளா க பகிர ப்ப ட் ட வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *