February 22, 2024

பிரமோஷன் செய்தும் அடிமாட்டு விலைக்கு போன படம்..?? உச்சகட்ட பதட்டத்தில் இருக்கும் பிரபல நடிகை..?? கவர்ச்சி புயலாக ரசிகர்களை கிறங்கடித்த பாலிவுட் நடிகை..??

பாலிவுட்  திரை உ லகில்   வெ கு  பிரப லமா க இ ருக் கும்  ச ன் னி   லியோ ன்   த ற்போ து  கோலி வு ட்டி லு ம்  எ ன்ட் ரி  கொ டு க் க இ ரு க்கி றார் .  க வ ர் ச் சி   பு ய லா  க   ர சிக ர் க ளை   கிறங் க டி த் த   இ வ ர்   த மி ழி ல்  வீ ர மா தே வி   என் னு ம்   வர லா ற் று   தி  ரைப் ப ட த் தில்  ஹீ ரோ  யின்  ஆ க   ந டி த் து  வந் தார்.  அ ந்த   ப டத் தின்  போஸ் ட ர் க ள்   அ னைத் து ம்  வை ரலா  ன நி லை யில்  இப் பட ம் எ ப் போ து  மு டி யு ம்  எ ன் று   யா ரு க்கும்  தெரியவி ல்லை .

இ ந்நி லையி ல்  அ  வர்   த ற் போது ஓ மை கோஸ்ட் எ ன்ற   தி ரை ப்  பட  த்தி ல்   ந டி த் து   மு டித் துள் ளா ர் .   ச தீ ஷ்,   த ர் ஷா   கு ப் தா  உ ள்ளி ட்ட   ப ல  மு ன் ன ணி  நட் ச த்திரங் கள்  நடி த்தி ருக் கு ம்  அ ந்த  திரைப்படத்தை  யுவ ன் இயக் கியு ள்ளார் . தி ரி ல் ல ர் படமாக உருவாகியுள்ள அந்த தி ரைப்படத்தை தான் சன்னி லியோன் பெரிதும் எதிர்பார்த்து  வருகிறார்.

மேலும் இ ந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தி ல்  மிகவும் பி ரம்மா ண்டமாக ந டைபெற்றது.  அந் த நிகழ்ச்சியி ல் அழகாக   புடவை யில்  வந்திருந் த  சன்னி  லியோ னை   பார்த்து  ப லரும்   வா ய டை த் து போனா ர் க ள்.  அது  ம ட் டு ம ல் லாமல்   அந்த   படம்  எ ப்போது  வெ ளி வ ரும்  எ ன் றும் ர சிக ர்க ள்   ஆ வலுட ன்   எதிர் பா ர் த்த ன ர்.   இவ்வா று  இப் படம்  ஒ ரு  பர ப ர ப்பை  கி ள ப்பி  இரு க்கு ம் நி லை யி ல் படத்தின் பிசினஸ் எதிர்பார்த்தபடி இல்லையாம்.

ஏற்கனவே பாலிவுட் திரையுலகில்  சன் னி லியோனுக் கு   இப் போது  வா ய் ப்பு க ள்  வ ருவ து கு றைய  தொ டங் கி  வி ட் ட து.  அத னா ல் கோலிவுட் டி ல் ஹீ ரோ யி ன்  ஆ க   என் ட் ரி  கொ டு த்து  கல் லா  கட் டலாம்  என்று எதிர்பார்த்த அவருக்கு இப்போது  ஏ மாற் ற ம் தான்   கி டைத் திரு க்கிறது .  ஏ னெ ன்றால்   இ ப்படத்தை  ந ல் ல  வி லை கொ டுத்து  வா ங் கு வ தற் கு   யாரு ம்  முன்  வ ர வில் லையா ம்.

இப்போ து   தமி ழ்   தி ரை யு லகில்   பேய்   ப ட ங்க ள்  வெளிவ ரு வது   அ தி க மாகி வி ட்ட து .  மா தத் தி ற்கு   இ ரண்டு  படங் களா வது   பய ங்க ர ம்,  திகி ல் எ ன்ற   பெ ய ரில்   மொ க்கை   காமெடி யு டன்  வெ ளி வ ரு கிற து.   அதனா லயே  இப்போ து  அ து  போ ன் ற  ப ட ங் க ளு க்கு   பெரிய   அ ளவி ல்  வ ர வேற் பு   கிடைப்ப தில் லை . அ தை யும்   மீறி   வெ ளிவ ரு ம்  பட ங் களு ம்  தோ ல்வியை  த ழு வு கிற து.

அ ந் த வ கையி ல்   இப் போ து   ஓ  மை  கோஸ் ட் திரை ப் ப டமும்  அடி மா ட் டு வி லைக் கு தான்  விற்க ப் பட்டி ருக் கி றது .  எப் படி யும்   படத் தை  நன் றா க  பிசி ன ஸ் செ ய் து வி ட  வே ண் டு ம் எ ன்று  எ தி ர்பா ர்த் த   சன் னி லி யோன்  த ற்போ து  உச் ச க ட்ட  பத ட்ட த் தி ல் இ ரு க் கிறாரா ம். மேலு ம்  கி டை த்த  வ ரையி ல்  லா பம்  எ ன்று  இ ப் போது   ப டம்   வெளியாக  த யாரா க  இ ரு க் கி ற து. ஆ னா ல் வ ருட  க டைசி யி ல்   வெளி யா னால்  எ ந்த  அ ள வுக் கு   வரவே ற்பு  இ ரு க் கும்  என் ற   பய ம்  பட கு ழுவி ன ருக் கே இரு க் கிறதாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *