February 22, 2024

கலசத்தை வைத்து 26 கோடி ரூபாய் ஆட்டைய போட்ட பிரபல நடிகையி ன் மகன்.. ?? நா மத்தை போ ட்ட இ சையமைப் பாள ர்..??இன் னமும்மா இ ந்த உ லகம் நம் ப ல நம்பிக்கி ட் டு இருக்கு . .!!

வலிமை  பட  இ யக் குன ர் எ ச் வினோத்  இய க்கத் தில் வெளியா ன  சதுர ங் க வேட் டை திரை ப் பட ம்   ர சி க ர் க ள்  ம த்தியில்  நல்ல  வரவேற் பை  பெ ற்ற து . இந்த   ப டத்தில்  ஹீ ரோ வாக வ ரும்  கா ந்தி   இந்த  என்ப வர்  இரட் டை தலை   மண் ணுளி   பாம் பு.  ஈ மு  கோழி ப் ப  ண்ணை எ ன்று  பல்வேறு விஷ யங்களை கூறி   ஏமா ற் றி பணமோச டிகளை  செய் வார் . அதி லும்  இந்த ப ட த் தின்  கிளை மா க் ஸ் கா ட் சியில்  தீ விர சாமி பக் தி கொண்ட   ஒரு நப ரிடம் கோவில்

கலச த்தை  வாங்கி  வீட்டில் வைத்தால் நீ ங்க ள் சக்கர  வர்த் தியாக வாழ லாம்  என்று கூ று வா ர். அ வரும்  இது குறி த்து  த ன்னு டைய   ஜோதிடர்  ஒ ருவரி டம் விசாரிப் பார் . அ ப் போ து  அ வ ரும்  கல  சத்தில் இரு டியம்  என்ற சக்தி வாய்ந் த ஒரு பொருள் இருப்ப தாக  கூறுவா ர்.  அதை ந ம் பி த்தான்   இவரு ம் அந்த கோபுர  கல சத்தை  பல கோடிக ளை  கொ டுத் து வா  ங்கு வார்.

இப் படி  சது ரங்க வே ட்டை  படத் தி ல் வ ந்தது போல  மோச டி வேலை  செய்து  த ற்போது  போ லீசாரால் கை து  செய் ய ப் பட்டு இ ருக்கி றா ர்  ,பிரப ல  பழம்பெரும் நடிகை ஜெயசித் ராவி ன்   ம க ன் அம்ரீஷ்.  தமிழ்  சினிமா வில்  கு றத்தி  மக ன் அ ரங் கே ற்றம்   உட் ப ட எ ண்ண ற்ற ப ட ங்க ளில்  ந டி த்தவர்  ப ழம் பெரு ம்  ந டிகை   ஜெ யசித் ரா  இவருக் கு அ ம்ரி ஷ் என்ற 3 3  வ யது மக ன்  இரு க் கிறார் .

டி கர்   லா ரன்ஸ்  நடித் த மொ ட்ட  சிவா கெட்ட சி வா, அரவிந் தசாமி  நடி த்த  பாஸ் கர் ஒரு    ராஸ்க ல்,   பிரபு தேவா  நடித்த  சார்லிசா ப்ளி ன்-2  உள் ளி ட் ட பல  தமிழ்  படங் களு க் கு  இ சை  அ மை த் துள் ளா ர்  அம் ரீஷ்.  இவ ரு க் கும் செ ன்னை  வ ளச ரவா க் கம் ப குதி யைச் சேர் ந்த  நெடு மாறன் என் ற 6 8  வய து  ந ப ரு க்கு  கட ந் த  சில ஆ ண் டு களாக பழக் கம்  ஏ ற்ப ட் டிருக்கிறது.

இ ப்படி  ஒரு நி லை  யி ல் நெ டு மா ற னிடம்  இசையமை ப் பாள ர் அ ம்ரீஷ் தங் களிட ம் அ ரிய வகை இரு டிய ம்  உள்ள தாக வும்  இதனை மலேசியாவில்  உ ள்ள நிறு வன ம் 2. 50 லட் சம் கோடி ரூபாய்க்கு  வாங்க தயாராக இருப் பதாகவு ம் கூறியிருக்கிறார் .  மேலும், எங்க ளுக்கு 26 கோ டி ரூபா ய் கொ டுத்தால் அ ந்த அரிய வகை இருடியத்தை  நீங்கள் எ டுத் துக் கொ ள்ள லாம் என்று கூறி  இ ருக்கிறா ர்   அம்ரீஷ்.

 

இதைய  டுத் து  நெடுமா றனை மலே சி யா விற்கு  அழைத்து  செ ன்று   தங் க ள் கூட் டாளிகள்  வா யிலாக  ந ட் சத்திர  ஓட் டலி ல் அரியவ கை  இரு டிய த் தை   2.5 0  லட் ச ம்   கோடி  ரூ பா ய்க்கு வாங் கி யது  போ ல  ஒப் ப ந்தம்  போட் டு  உள் ளார் .இ தை ந ம் பி யு ள்ள நெடுமாற ன் அ வரது  கூட்டா ளிக ளி ட ம் 2 6  கோடி ரூபா யை கொடுத் து ள் ளார்.

ஆனால்  ப ணம்   வா ங்கி ய  பி ன்னர்  அ வர்களிட மிரு ந் து  எந் த  த க வ லு ம்  வ ரவில்லை.  இ த னா ல்  பண த் தை   பறி கொ டு த் த  செ ன் னை   போ லீ ஸ்  க மிஷன ர்  அ லு வல க த் தி ல்  நெ டு மா ற ன்   பு கா ர்  அ ளித் தா ர்   இது குறி த்து  வழக் குப் ப திவு செய்து  ம த்திய   கு ற்ற ப்பி ரிவு  போ லீ சார் அ ம் ரீ ஷை கைது  செய் தி ருக்கி றார்க ள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *