February 29, 2024

குறுகிய காலகட் டத் தில் முன்ன ணி நடி கை களுக் கு ..?? இணையா ன ச ம்பளத் தை வா ங்கி வரும் நடி கை ..?? டா ப்  நடி கர்களு டன் நடி க்கும்  வாய்ப்பு  இந் த நடி கைக்க .. ?? ஆச் சிரியத் தி ல் ரசிகர் கள் ..??

குடும் ப  குத் து  விளக் கா க ஒரு கா லத்தில்  ந டித்த  சி ல  நடி கைக ள்  கூ ட தற்போ து   கிளாமர் புகைப் படத்தை வெளி யிட் டு வருகிறார் கள். ஏனென்றால்  பட வாய்ப்புக்காக இவ்வாறு செய்து வருகிறார்க ள் என் று  கூ ற ப் படுகி ற து. அதும ட் டுமின்றி கவர் ச்சி  இரு ந்தால் தான்  மார்க் கெட் எ ன்ற   அளவு க் கு  சினி மா  தள் ளப்பட்டு ள்ளது. ஆனால் இதில் வி திவில க்காக   சிலர் உ ள்ளனர். அந்த வகையில் சிவ கார்த்திகேயன்  பட நடிகை  கவர்ச்சி  படங்களி ல் ந டிக்க  மறுப்பு  தெ ரிவித்து  வ ருகிறாராம்.

பல   இய க் கு னர் க ளும்  அ வரைநாடி   எவ்வளவு  வேணா லும்  கொட்டி த்  த ருகிறோ ம் என்று  சொன் னா லு ம்  எதற் கும் அச ரவி ல் லையா ம்அதா வது  சிவகார் த்திகே யனின்  டா க் டர்  மற்று ம்  டான்  ப டத்தி ல் ந டித்த வ ர்  பிரியங் கா அருள்   மோக ன்.  இவ ர்  த ற் போது  ரஜி னி யி ன்  ஜெயி ல ர் ப டத் தில்   நடி த் து   வரு கி றார்.  சி னிமா வி ல்  வ ந் த   புதி தி லேயே டா ப்  நடி கர்க ளுட ன் ந டிக்கும்  வா ய் ப்பு   இ வ ருக்கு   கிடைத் துள் ள து.

மேலு  ம்   அவ ர்  நடி த்த   பட ங்கள்  எ ல் லாமே  ஓர ள வு  நல் ல  வரவே ற் பை பெற் று ள் ள து .  இதுவ ரை   பிரி ய ங்கா   அ ரு ள்  மோ கன்   குடும்ப   கதா  பா த் திர ங் களை தேர்ந்தெடுத்து நடி த் து  வ ரு கி றா ர் . சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் திரைப்ப ட த்தி ன்  மூல ம்  நடி கை யாக அ றிமுகமா னவர் பிரியங்கா மோகன். இப்படத்தை  தொட ர்ந் து சூ ர்யாவு க்கு  ஜோ டியாக  எ தற்கும் து ணிந் தவ ன்  பட த் தில் நடி த்திரு ந்தார்.

மீண்டு ம் சி வகார்த் திகேய னுடன்  இணைந் து  டான் ப டத்தி ல் நடித்திருந்த பிரியங்கா மோகன்  மூன் று  தி ரைப்படத்திலேயே ரசிகர்கள் மனதில் தனக்கென்று தனி இடத்தை   பி டித் துவிட்டா ர்.   இந் நி லை யில்   கோ லிவு ட்   தி ரை யுல கி ன்   பி சி யா க   கதா நா யகி க ளி ல் ஒரு வ ரா க  இருக்கு ம் பி ரிய ங் கா  மோ க ன்   தற் போது   ஒரு  ப டத்தி ற் கு  ரூ . 1 கோடி சம் ப ளமா க  வா ங் கி  வ ருகி றார்   எ ன  தக வ ல்  வெளி யாகி யு ள் ளது.

 

குறு கி ய கா லக ட்டத்தி ல் முன்ன ணி நடிகை க ளுக் கு   இணை யான   சம் ப ள த்தை  பிரி யங் கா  மோக ன்   வா ங்கி  வ ரு கிறா ர் . இ த ற் க் கு  காரண மாக  சிவ கா ர் த் தி கேய னு டன்  இ ணை ந்து   ந டி த்த இரு   திரை ப் ப ட ங் களு ம்  சூப் பர் ஹி ட்  ஆ னது  தா ன்  என்று  கோ லிவுட் வ ட் டார த் தி ல்  கூ ற ப் ப டு கி ற து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *