April 20, 2024

பிரபல நடிகை களுடன் உல்லாசமாக இருக்க மட்டும் ..!! ரூ.20 கோடி செலவு செய்த மோ சடி மன்னன்..?? இத்த னை நடி கைகளா..??அட காம பிசாசே..?? இந் த ந டிகையு மா . .!!

மோச டி வழ க்கு களி ல் சி க்கி நாடு முழுவ தும் பி ரபலமானவர் சுகேஷ்  சந் திரசேகர் .  இர ட்டை  இலை சி ன் னம் பெற் று  தர  லஞ்சம்  உள்ளி  ட் ட 15  மு க்கி ய மோ ச டி  வ ழக் கு க ள்  சுகே ஷ் சந்தி ர சேகர் மீது உள்ள து. இந்த நிலையி ல் தான் இரட்டை இலை வ ழக்கில் டெல்லி திகார் சிறையில்  இருந் தபோதே   தொ ழில் அதிபர்  ஒரு வருக்கு    ஜாமீன்   வாங் கி   த ருவதாக  தொழி ல்   அ தி பர்   ம னை  வியி ட ம்  ரூ.200 மோ ச டி செய்த  வழக்கில் மிக வு ம்  பிர பலமானர் .

இ ந்த நிலையில்  மோச டி  செ ய் யும் ப ணத்தை வை த்து  நடிகைகளு டன்   உ ல் லாச வா ழ்க்கை  வாழ் ந்து ள் ளா ர்  சுகேஷ் ச ந்திர சேகர் .  இளம் நடிகை கள்  மற்றும்  மா டலி ங்   பெண்க ள்   மீ து  சுகே ஷ் சந் தி ர சேக ர்   அ தி க   வி ருப் பம்  கொ ண் டு ள்ளா ர் .   பிங் கி   இரா னி மூ லம்  சு கேசு டன்   அறிமு க ம்   ஆ ன  நடிகை  ஜாக் குலி ன்  பெ ர் னா ண்ட ஸ் ,  2  கார்க ள் ,  ஏ ராள மான   விலையு ய ர் ந்த   ப ரிசு  பொ ருட் க ள்  மற் றும்

ப ணத் தை   அவ ரி ட ம்  இ ருந் து  பெ ற்றி ருக் கி றார் . சு கேசை  அவர் மிகவும் விரும்பியதாக தெரிகிறது. அவரை திரும ணம்  செய் துகொள் ளவு ம்  ஆசைப் பட்டி ருக்கிறா ர் .  அத னால்தான்  சுகேஷ்  மோ ச டி  நப ர் என   தெ ரிந்து ம்  கூ டவே   இ ருந்தி ருக் கி றா ர்  எ ன  போ லீ சா ர்  தெ ரிவி த் து ள் ள ன ர்.  சு கே சும் ஜா க்கு லினை  மி கவும்  நம் பி  பழகியு ள் ளா ர் .

 

ஜாக்கு லினி ன் மேலா ளரு க்கு  அவர் ரூ. 8 ல ட்சம் மதிப் பு ள்ள  டுகாட் டி மோட்டார்  சை க்கிளை  ப ரிசா க  கொ டு த்த தாகவு ம்  அமலாக்க  அறி க்கையி ல்  கூறப் பட்டது .இ ந்த   நிலை யி ல்  அம லா க் கத்துறை  விசாரணையில்  மேலு ம் பல தி டுக் கிடும்  தக வல் கள் வெ ளியாகி யுள்ளன.  சுகேஷ்,  முக்கியமான சில  நடிகைகளுக்கும்  தூது விட்டுள்ளார் கு றி ப் பாக  பூமி  பெட்னேகர் ,

 

சாரா அலிகான் உ ள்ளிட்டோருக்கு அ ழைப்பு வி டுத்து ள்ளா ர்.  நடிகை  ஸ்ரீ தேவியின்  மகள்  ஜான் வி கபூரு க்கு ம் அழைப்பு  விடு த்துப்  பார் த் துள்ளா ர் .இருப் பினும்  ஜான்வி  க பூர்  சிக் கவில்லை  என  கூறப்படுகிறது. ஒ ரு சில ர் பரி சுப் பொருட்களை பெற்ற தோடு  நிறுத்தி க்கொ ண் டு ள்ள னர் .

கடந்த 2 01 5-ம்  ஆ ண்டுக் கு பி ற கு   சு கேஷ்  சந் திர சேக ர்  ந டி கைகளை  வீழ்த் துவதி ல் க வ னம்  செலுத்தி   ரூ. 2 0  கோடிக் கும்  மேல் ப ண ம்  செல வழி த் து இ ரு ப் பதாக தகவல் வெளி யாகி யு ள்ள து . மேலு ம்  இந் த வ ழக்கில் பல  அதி ர்ச்சி யு ட்டு ம்  தக வல் க ள் வெளியே  வ ரு ம் என   எதிர்பா ர்க்கப்படுகி றது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *