February 24, 2024

ஒரு காலத்தில் கை நீ ட்டி சம்ப ளம் வா ங்கிய நடிகை..?? இப்போ 1000 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறார் தெ ரியுமா . .??இந்த ந டிகை ய தெரியாம இருக்குமா..? ? இ வர் வளர்ச்சி க் கு இதுதான் காரண மா..!!

தெ லுங்கு  திரை ப்ப ட த்தி ல்  ந டி த் து  ஒ ரு ந டி கை யா க  அறி முகமா  னவர்  தா ன்  நடி கை ரம் பா, ஆ னா ல்  இ த ன்   பி ன்ன ர்   படி ப் படி  யாக  பல  ப ட  த் தி ல்  ந டித் து மு ன்ன ணி   ந டி கை யாக  இ ருக்கிறார் ,  ஆ னா ல் இ ப்போ து   தான்    எந்  த  ஒ ரு  படத் திலும்   நடி க் கா ம ல்  தன்  கு டு ம் பத் து ட ன்  நேரத் தை  செ லவி ட் டு  வ ரு கி றா ர்  ந டி கை  ரம் பா, இப் போ து   இ  ருக்கு ம்   தமிழ்  சி னி மா வி ல்  ப ல   ந டி கை க ள்  த னது ந டி ப் பை  கா ட்டி   நடி க் கி றா ர் க ளோ இ ல் லையோ   தன து  அ ழ கை யு ம்  உட ல்  அமை ப் பை யு ம்  கா ட்டி  தா ன்  நடி த் து  வ ரு கி றார் க ள்,

ஆ னால்   அ ந்த  கா ல த் திலே யே  த னக் கெ ன ஒ ரு   தனி  ரசி கர்  கூட்ட த் தை   வை த்து  ம க் களி டையே   ஒ ரு   ந ல் ல  ஆ த ர வை   பெ ற்ற  ந  டிகை  தா ன்   ரம்பா  .எ ப் போ துமே   அந் த  காலத் தி ல்   நடி த் த   நடி கை களுக்கு    என் று  த ற்போ து எ ந்த  ஒ ரு வி தமான வ ரவே ற் ப்பும்  கி டை ப் பதி ல் லை ,  மு க் கி ய மாக  இ ப் போது  அ றி முக ந டிகை களு க் கு  மட்டு  ம்  தா ன்  அ தி கப் ப டி யா ன   ஆத  ரவு  கி டை த் து  வ ரு கி ற து ,

அ தி லும்  மு க் கி ய மாக  பல ரு ம்  தனது  தி றமைக ளை  வெளிப் படு த்து சி னிமாவுக் கு   அறி முக மா வத  ற்கு  ப ல  இ ன் னல் களை  ச ந்தித் து  வ ர வேண் டி உள் ளது,  ஆனா ல்   வா ரிசு   நடி கை க ள் மட் டும்  தான்  எ ந்த  ஒ ரு  உ ழை ப் பு ம்   இல் லா மல்  அ றிமு க மா கி  வரு கி றா ர் க ள்,ந டிகை  ரம்பா   ர சி க ர் க ள்   வை த்த   பெயர் தொ  டை  அ ழகி  என் று தான்   கா  ர்னல்  எ ந்த ப டத்திலும்   சரி  தொடை  காட் டாம ல்  ந டித் த தே  இ ல் லை

எ ன் ப து   தா ன்  உண் மை . முக் கிய மாக   ந ட ன த்தி ல்   கூ ட  தொடை  தெ ரிய   தான்  ஆ டை   அ ணி ந் து  ஆ டு வா ர் ,   அ ப் போ து தான்   இந் திரகு  மார்   என் ப வரை    திரு ம ண ம்   செ ய் தா ர்   ரம்பா .அ த ன்  பிறகு  சினிமா  வுக் கு  பாய்  சொல் லி த ன து  கு டும் ப த் துட  த ன் குழந் தை களை  க வ னி த்து   வ ரு வ தி ல்  அ தி க ஆர் வ ம்  கா ட் டி னா ர்   ந டி கை ர ம் பா.


இப்போது  தான்  த ன்   கணவருடன் சேர்ந்து சொந்த தொழி ல் செய்து வ ருகி றா ர்,பின் னர்   த ன து   மக ள் க ளுட ன்  அடி க் கடி  புகை ப்ப டத் தை  எடு த் து  வெளி  யிட் டு   வ ருவா ர் .இ ந் திரகுமார்  நமது சென் னை யி ல்  ஒ ரு   சொ ந் தமாக  தொ ழிற் ச் சா லை   வை த் து  ந டத்தி  வ ரு கிறார் .எ ப்போ துமே தமிழ்  ந டிகைகளை பொறுத் தவரை சினி மாவில்  ந டி த்து ப ண ம்  சம் பாதித் ததும்  த னியா க சொந்த  தொழில்  ஒன் றினை  ஆர ம் பித்து  ந டத் தி  வருகிறா ர்கள்.அந்த  தொ ழிற் ச்சா லை

வீ ட்டின்  ச மை ய ல்  அறை  க்கு   தே வையா ன அ னை த்து  உப கரண ங்களு ம் த யாரிக்கு ம்  இடமா க வைத்து  ந டத் தி   வ ருகி றார்  இந் திர குமார் , இப் ப டி  பட்ட ஒ ரு நிலைமையி ல் தா ன் ர ம்பா த னது  குடு ம்பத்துட ன் தொழி ற்சா லைக்கு செ ன்று  புகை ப்பட ம் எ டு த் துக்  கொ ண்டார்  அந்த  புகை ப்படங்கள்  தற் போ து இ ணைய தள  பக்க த்தி ல்   வைர லாகி வரு கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *