February 24, 2024

தேவதர்ஷ னியி ன் மகளா என்று கேட்க்கும் அளவிற்கு ஹீ ரோயின் ரே ஞ்சுக்கு இருக்கிறா ர் ..?? அழகில் மீரா மிதுன் போல இரு க்கும் தேவதர்ஷினின் மகள்.. !!

தமிழ் சினிமாவில்    பி ரபல மாக   இ ருக்கு  ம் ந டிகை கள்   மற்று ம் ந டிக ர்க ள் ப ல ருமே   தற் போது  வ ரை  அவ ர் க ளுடைய   ஆர ம் ப  க ட் ட  வா ழ் க்கை யை       சின் னத்  திரை யில்  தான்  க ளி த் துள்ள ர்க ள்,  மு க்கியமா  க  அந்த வ கை யி ல்  தமிழ்   சினி மா வி ல்   பி ர ப ல மா ன  நடி கை யா க  இ ரு க் கு ம்   தேவ  த ர் ஷி னி  தா  ன் ,  ச ன்    டிவி  யி ல்   ஒ ளிப ரப் பா ன   “ மர்ம தேசம்” என்ற  தொடரி ல்  ந டி த்து   சி ன் னத் திரை யில்    அ றிமு க மான  வ ர்  நடி கை  தேவ த ர்ஷி னி .  அதன்  பி ன் ன ர் ப ல  தொலை க் காட் சி   தொ ட ர்களி ல்  ந டி த் து   பிர ப ல மடை ந் த  இவர்.

“பார்த்திபன் க னவு”  படத்தி ல்  விவேக் கி ன்  மனை  வியாக  நடி த் து  அ னைவ ரது   கவன த் தையு ம்  ஈர் த்தா ர்.   தற்போ து வரை  ந டி கை தேவத ர் ஷினி  தமி ழ் தி ரைப்ப ட த் தி ல் ப ல  முன் ன ணி  ந டி கர் களான  ந டி கர்  வி ஜய் ம ற் றும்  அஜி த்  எ ன் று பல  மு ன்ன ணி   நடிக ர் களு டன் ந டித் து  ம க்கள்  மத் தி யில்  தனக் கெ ன  ஒரு  தனி  இட த்தை பி டி த் து ள்ளா ர் ,  ஆனால்   நடி கை  தேவ தர் ஷி னி

சின்ன த் தி ரையி ல் இரு க் கும்போ து  சேட்ட ன் எ ன் பவரை   காத லி த் து  திரு ம ணம்  செய்து கொண் டார்   ந டிகை தே வத ர் ஷி னி.  மே லும்,  இ வர் கள்   இரு வ ருக் கு ம்  14   வய தி ல்   நியாத்தி கடாம்பி எ ன்ற  ம களு ம்  இ ரு க்கி றா ர் .   இவ ர்  9 6  பட த் தில்  கு ட்டி  ஜானு   தோழியாக நடித் து  இரு ந்தார் . தற் போது  வ ரை  ந  டிகை  தேவ த ர்ஷி னி யை  நடி கர்   வி ஜய்   அ க் கா  எ ன் ற தா ன்  செல்லமா கவு ம்   உ ரிமையுட னும்   அழைப்  பாராம் ,  மு க் கிய மா க

 

 

தேவ தர் ஷினி  ம களு க்கு  ந டிகர்  வி ஜய்  எ ன்றா ல்  மிகவு ம்   பிடிக்கு மாம்  .ந டிக ர்  வி ஜய் கூட தேவதர்ஷினி மக ள் எ டு த்த புகைப்பட ம் கூட  சமூ க வலைதளத்தில் வெ ளி யாகி இ ருந்த து . முதல் நாள் பிகி ல் பட  சூ ட்டிங் கி ல் நம்ம  தள பதி விஜயு டன்  எப்ப டி யா வ து   போ ட்டோ எடுக் க வே ண்டும்ன் னு  எ ன் ம கள்  நியதி ஷூ ட் டிங்க்கு  எ ன்னு டன் வ ந்து  இரு ந்தா ல்.  ஆ னா ல், ஷூட் டிங் நேரத் தில்

விஜ ய் அ வர்க ள்  ரொம்ப   பிஸியாக  இரு ந்த தால் அ வரு டன்  போட் டோ  எ டு க்க வில் லை . இ தை  கேட் டவு ட ன்  எனக்கு  எ ன் ன செய் வ தென்றே  புரி ய வில் லை.  எ ன் மக ளு க்கு   பி கில் பட த் தி ன்  புட்பா ல்  டீம்  உட ன்  ந டி க் க  வாய் ப்பு   கி டைத்த து.ஆ னா ல்   தற் போ து   வரை   நடி கைதேவ த ர் ஷி னி   த ன்  மக ளை  கு ழ ந் தை யாக   இ ரு க் கு ம் போ து   எ டு க் க ப் பட்ட   பு கை ப் ப ட த் தை  வலைத ள த் தில்

 

வெளியி ட்டு  இரு ந் தார்   . ஆனா ல்  இ ப்போது  இள ம்  ந டி கை  போ ல  ஆளே  அ டை ய லா ம்   தெரி யா ம ல்   எ ப் படி  மா ரியு ள்ளா ர் இ ப்ப டி  ஒரு நிலை யி ல்  தன்  மக ளி ன்  போட்டோ  ஷூட் புகை ப் படங் க ளை த னது இ ன் ஸ் டாகி ராம் ப க்க த்தி ல்  வெளி யி ட் டு இ ரு க் கி றா ர் தேவதர் ஷினி .  அதில்   அ வரி ன் மகள் ஹீரோயின்   ரே ஞ்சுக் கு  அ டை யாள ம்   தெ ரியாம ல் மா றி  இ ருக் கி றா ர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *