February 24, 2024

19 வயதில் பிரபல இயக்குன றுடன்அந்த ரங்க தொடர் பில் இ ருக்கும் நடிகை..?? படுக்கையறை கா ட் சி க் கு ஓகே சொன்ன நடிகைக் கு குவி யும் வாய்ப்பு. .?? இந் த வய சுல இ து தேவையா..??

பக் கத் து மா நில த்தி ல் பிரபலமாக இருக்கும் அந்த  நடி கை  தா ன் இப் போது  ர சிகர் களி ன்  கனவு க ன்னியாக இ  ருக்கி றார் .  இ ளம் வய திலே யே ந  டி க் க  வ ந்து   இ ன்று  முன் னணி  அந் தஸ் தை  பிடி த்து ள்ள அ ந் த  ஹீ ரோயினு க்கு   எப்ப டி யாவது  கோ லி வுட்டில்   ஒரு ரவுண்டு வர வேண்டு ம் எ ன  நீ ண்ட  நா ட்களாக வே  ஒரு   ஆசை  கொ ழுந்து  வி ட்டு எரி ந் தது.அத ன் காரண மா க வே  அ ந் த ந டிகை  கோ லி வு ட்  ப க்க ம்  வலை  வி ரி த் து வ ந்தார் . அ த ற் கு   பலனாக  அந் த   வ லையில்  பெரியதி மிங் கலமே   சி க் கியது.

மிக ப்பெ ரிய  இயக்கு ன ர் ,  தே சிய வி ரு து  நடிகர்  என  ஒ ரு பெ ரிய  கூட்ட ணி யில் நடி கை ஹீரோ யி னாக  நடி க்க  கமி ட் டானார்.  ஆரம் ப த்தில்   பட ப்பி டிப் பு அனை த்து ம்  ந ன் றா கவே  செ ன்றது . ஆனா ல் இ டையில்  இய க்குனரு க் கும்,  நடி க ருக் கு ம் ஏ ற்பட்ட  பிர ச்ச னையால்  அந் த  படம்  இ ப் போது   கைவிட ப்பட் டி ருக்கிறது.

வேறு   நடிக ரை  வைத்து   அந்த  ப டத் தை  மீண்டு ம்  ஆர ம்பிப்பே ன்  என் று  இயக்குன ர் சொ ன்னாலு ம்  இந் த  பிர ச் சனை  இப்போ தை க்கு  மு டியாது   எ ன்பது தான்   உண்மை .  அது  ம ட் டும ல்லா மல்  இயக் குன ர்  ந டிகை யின்  மேல் ஒரு  ம யக்க த் தில் தி ரி ந்ததா ல்  தான்  ஹீரோ  இந் த ப ட த்தி ல்  இ ருந் து வெ ளி யேறினார்  என்ற  ஒ ரு  அதி ர் ச்சி செ ய்தி யும்  உலா  வந்து  கொ ண்டி ருக் கிறது.

இதனா ல் நொந் து  போன அ ந்த  இ ளம்  நடி கை  தன்னு டை ய  கோலிவு ட்  கனவு நாச மான தை நினை த்து த னக்கு  நெரு க்கமா ன வ ர் க ளிட ம்  புலம் பி   வருகி றா ரா ம்.  இ ந்த  பட ம்  இல் லை என்றாலு ம் நடி கை க் கு  நிச் சய ம்  வே று  பட த் தில்  வா ய்ப்பு   கி டைத் து வி டும் . ஆ னா ல் அவ ருடை ய  புல ம்ப லு க் கு  இது  மட் டுமே  கார ணம்   கிடையாது .

அறி முக மாவ தற்கு  மு ன்பே இப்படி அ ந்த இ யக்கு ன ருடன் சே ர்த்து தன் னு டைய  பெ யர்  கிசு கிசு க் கப் ப டுவது  தா ன்  ந டி கையி ன் வருத் தத் திற் கு  கா ரண ம்.  முத ல்  பட த்தி லேயே அ வார் டை  த ட்டி   தூக் கலாம்   என் ற க னவு டன்  வ ந்த  அந் த   அழ கு   பு ய ல்   தற்போ து   வந்த   வ ழியே   தி ரும் பி போ யிரு க்கி றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *