March 4, 2024

இசைய மை ப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ் மான் பொண்ணு ங்களா இ வங்க..?? ந டிகை களுக்கே டஃப் கொடுப்பாங் க போ லஇவளோ அழகா .. ?? இ ணை யத் தில் வை ரலாகு ம் லே ட்டஸ்ட் போட்டோஸ் ..??

தமிழ் சினிமா வில் பிரபலமான மு ன்ன ணி இசை யமை ப் பா ளர் ம ற்று ம்  பா ட க ர்  என்று  சினி மாவி ல் ப ல துறை க ளில்  இ ரு க்கும் பி ர பல  ம்  தா ன்   ஏ . ஆ ர். ர ஹ் மான் ,  ஆனால்  இ து  நாள்  வ ரைக் கும்  ஏ.ஆர் .ர ஹ் மா ன் த ன் னுடை ய வாழ் க் கையில்  ச ம்பா திக்கு ம் பணத் தை தானே  வை த் து க் கொள்ளா மல்  பல  திற மை  உள்ள ந பர்களை தன் இசை பள்ளியி ல் பயிற் சி கொடு த்து  வருகி றா ர்.ரஹ் மானி ன் மைத் துனி   சா ய் ரா  பானுவை  திரும ண ம் செ ய்து கொ ண்டார் .அ வர் களுக்கு மூன்று குழந்தை கள்  உ ள்ள னர் ,க தீஜா,   ர ஹிமா ம ற்றும்  அமீன்.

அமீ ன் தம் புதிய ர்ரிட்ரீட்டில் “நானா” பாடியுள்ளார், மேலும் கதீஜா எ ந்தி ரனி ல்  இருந்து  “ பு திய  மனி தா” பாடலை ப்  பாடி யு ள் ளா ர்.இ சைய மைப் பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், ரஹ்மானின் மூத்த சகோதரி ஏ. ஆர். ரெய்ஹானாவி ன் மகன்.ரஹ்மானின்  தங்கை யான  பாத்திமா, சென் னையில்  உ ள்ள  அவரது  இ சைக்  காப் பகத் தி ற்கு  தலை மை தாங் குகி றா ர். ஏ. ஆ ர்.ரஹ் மான் திரைப்பட  நடிகர் ரஹ் மானின்  இணை  சகோ தர ர்.


ஏ. ஆர். ரஹ்மான் விஜய் டிவியில் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் நடுவராக இருக்கும் அனுராதா அவர்களை சினிமாவில்  ஒரு பாட கியாக   அறிமுகம்  செய் துள்ளார், இது பல பல பிர பலங் களை அ றிமுக ம்  செய்து  வை த் து ள்ளார்  .அ வரின்   பு க ழினை ப ற்றி   பலரு க்கும்  தெ ரி யும் அ வரி ன் சினி மா வாழ்க் கை  பற் றியு மே  அனைவ ரு க்கும்  தெரியு ம்.ஆ னால் அவரின் தனிப்பட்ட வாழ்கையை பற்றி  யாரு க்குமே அதிக மாக  தெரி ந் து   இ ருக்க  வாய்ப் பி ல்லை.


ஏ.ஆ ர்.ர ஹ்மா ன்  ஒ ரு  இசையை ப்பாளர் மட்டு ம்  இல்லாமல் ப ல   ஹிட் பா டல்க ளை  கொடு த்து   மக்க ளை  ம கிழ் வி த் து இ ரு க்கு ம் பா  டகரு ம்  ஆ வார், தற்போது வரை  தமிழ்  திரை ப் படத் தில்  அ னைத்து  மு ன்னணி  ந டி க ர்க ளு க் கு ம்  பல ஹிட்  பா டல் களை  கொடுத் து  இ சையமைத் தும்  வந் துள்ளா ர்.இ ப்போது கைவசம் மட் டும் பல படங்களுக்கு மே லாக  ஒ ரே  நேரத் தில்  இ சை யமை த் து வ ருகின் றார் .

சமீ   ப த்தி  ல்  இவ ரின்  ம கள் கு றி த் த ஒரு செய ல்  ச மூ க வ லைதள பக் க ங்களி ல் அ திக மாக விமர் சனம்  செ ய்யப ட்டு   இருக்கிறது . முக்கி யமா க   ஏ  .ஆ ர். ர ஹ் மான்   தன் னு டைய  ஆர ம் ப   கால த்தி ல்   ப ள் ளி யி ல்  ப டிக்கும் போ து க ல்வி  க ட் டண ம்  கட் ட  ப ணம்   இ ல் லாம ல்  அவரது  அ ம்மா வை  அழை த் து   வ ந் து    பே சா   போது  பள்ளி நிர்வாகம் கோடம்பாக்கம்  சாலையி ல்  நின்றால்  பண ம்  கிடைக் கு ம்  அதை  கொண் டு வ ந்து  கட்ட  சொலி

உள்   ளார்   களாம்  ப ள்ளி நி ர் வா க ம் , இதை சமீபத்தில்  பேட்டி   ஒ ன் றி ல் கூ றி யு ள் ளார்   ஏ.ஆர். ரஹ்மான் , இசையமைப்பா ள ர் ர குமான்  ‘ஸ்லம் டாக்  மில்லிய னர் ’ என்ற  பட த்தி ற்கு  இசைய மை த் தத ன் மூல மாக  வெ ன்ற  ஆ ஸ்கா ர்  பட் டம்   சி றப் பி க்கும் வி தமாக  ஒ ரு நி கழ்ச்சி ஒன் றி தன்  குடும் பத்து டன்  க லந்  து கொ ண் டார்  நமது  இ சையமைப்பாள ர் ஏஆர்  ர குமான்.


ஆனா ல் எந் த  ஒரு  ந டிகர்க ளின் வாரிசாக  இருந் தா லும்  மாட ர் ன் டிரஸ் அணி வது  வழ க் கம் தான்  ஆனால்  ஏ .ஆ ர்.ரஹ் மான் மக ள்  அப்ப டி ஒ ன்றும்   சொ ல்லும்  ப டியான  மாட ன் டிரஸ் அணி யவி ல் லை, ஏ.ஆ ர்.ர ஹ்மான்  மக ள் கதீ ஜா ரஹ்மான்  மேடையில் ஏறி ய போது புர்கா அ ணி ந்து கொண் டே  மே டை யே றியது  பெரும் வி  மர் சன  பொ ருளாக  மாறி   இ ரு ந் தது.

துரதிர்ஷ்ட   வச மாக   இதி ல்   சி ல ர்  இளைய ராஜா வி ன்  பெய ரையு ம் கூறி  விட்டி ரு ந்தார் க ள்.ஆ னால்  அவர்  ஆடை  அ வரது  சொந் த  விரு ப் பமே  த விர  யா ருடை ய பு  ரித லு ம்  கி டையா து .  ஆ டை  அணிவத ற்கு   ஒ ரு ஒரு ம னி தருக்கு  தனியு யரிமை  உள்ளது  இதை  எ ல்லாம்  யாரும்  யாரைப் ப ற்றியு ம்   தே வை யில்லா மல்  கூ றி வ ரவேண் டாம், என்று  ப லரு மே  கருத் து களை செ ய் து  வந்த ன ர்.


இப் போது மீண்டும் அவர்  வெளியி ட்டு   இருக் கும் ஒரு  போட் டோவில்  அவ ர் அதே போ ல புர்கா  அணிந்து  கொண்டே  தான்  போ ஸ் கொடுத் து   இ ருக்கி ன்றார்இப்படி பட்ட  ஒரு நிலைமையில் இவரின் இ ந்த பு கைப்படம் நமது சமூக  வலைத ளத்தில் அ திகப்படியா ன லை க்குகளை கு வித்து  வரு கிற து.இந்த போ ட்டோவினை  பலருமே  ப கிர்ந்து சமூக வலைதள பக்கத்தில் ட்ரென் ட் செ ய்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *