February 23, 2024

ந டிகர் அ ர விந்த்சா மிக் கு இவ்வ ளவு பெரிய பொண் ணு , பைய னா..?? இத் தன நா ளா இ து தெரியா ம போ ச்சே .. ??முதல் முறை யா க வெ ளியான புகை ப்ப டம் .. ?? விய ப்பி ல் ர சிகர்கள்..!!

தெ  ன்னிந் தி ய  சினி மாவி ல்   ஹீரோவா க வும் வில்ல னாகவு ம் நடி த்து பிரபலம்    அடைந்துள் ளவர் தான்  நடிகர் அரவிந்த்சா மி இவரு டை ய வித்தி யாசமா ன  நடி ப்பு நடிகர் கள் மத்தி யில் மிகப்பெ ரிய  வர வே ற்பு பெற் று வருகிற து அதோடு  மட்டுமல் ல ஒவ் வொரு  திரைப்ப டத்திலு ம் தன்னு டைய சிறந் த நடி ப்பை வெளிப் படுத்தி வரு வதால் ரசி கர்கள் மத்தி யில் இவருக்கா ன ஒரு தனி மா ஸ் இருந்து வருகி றது . நடிகர் அரவிந்த்சாமி 1994 ஆம் ஆண்டு  காயத்ரி ராமமூர்த்தி

எ ன்ப வ ரை  தி ரும ணம்  செய்து  கொண்டா ர் பிற கு   இவ ருக் கு  ”ஆ திரா ” என்ற   ஒரு  மக ளும் ”ருத்ரா”   என் ற  ம கனு ம்  இரு க்கி ன்றனர் இப் படி ப்ப ட்ட நிலை யில்  கட ந்த  2010  ஆம் ஆ ண்டு இருவர்  விவாகரத்து பெற்று பிறிந்தார்க ள் . இந் நிலை யில் அ ர விந்த்சாமி  20 12 ஆம்  ஆண்டு அபர்ணா முகர்ஜியை திரும ணம்  செய் து கொ ண்டார்.

தி ருமணத் திற்கு  பிறகும்  தொடர்ந் து  சினிமா வில்  நடி த்து வரும் இவர்  ஒரு படத்தில் உன் மனசுக்கு என்ன அரவி ந்த் சாமி  நினை ப்பா  எ ன்ற ட யலா க் பெரு தளவி ல் பிரபல மானது. மே லும் தொடர்ந் து  ப ல மு ன்னணி  நடிகர்க ளின்  திரை ப்ப டங் களில்  மு க்கிய கதாபாத்திரத் தி லும்   ந டித்து வ ருகி றார் .

சில வருடங் களு க்கு  முன்ன ர் இவரோட  ந டிப்பில் ஒரு ”ராஸ்கல்” என்ற திரைப்படம் வெளி யா னது இந்த  படம் மக்கள் மத்தியி ல் நல்ல வரவேற் பினை பெற் றது .அதன்  பிறகு தமிழ் சினிமாவிற்கு என்று  ரீ என்ட்ரி கொடுக் கும்   வகையில்  ”கடல்” மற்றும் ”தனி ஒருவன்” என்ற திரை ப் பட ங்க ளி ல் வில் லன்  கதாபா த் திரத்தில் நடித்திருந்தா ர்.

இ வ்வாறு   ஹீரோவாக  ந டித்து  பிரப லம்  அடைந்தாலும்  அ தே அ ளவிற்கு நெகட் டிவ் கதாபா த்திரங் களு ம்  நல்ல  வர வேற்பினை பெற்று  தந்த து . ந டிகர் அரவிந்த்சாமியின் மகன் ஒரு வக்கீல் ஆவார் இவ ருடை ய  ம கள்  கூட ஒ ரு பிரப லமான” செஃப்” தான் இவரு டைய   குழந் தை  இ துவரை யி லும்   இவரு டை ய குழந்தைகளை  ப ற்றி யா ருக்கும்  தெ ரியாது .

இப்ப டிப்பட்ட  நிலையில் அவர் வெளியிட்ட புகைப்ப ட ங் கள்  சோசியல்  மீடியாவி ல் வைர ல்  ஆகி  வருகிறது அதாவது அரவிந்த் சாமியின் மகன் ஐபி  திட்ட த்தில் ப ட்டம் பெற்றுள்ளார் என்ற செய்தியை பகி ர்ந் துள்ளா ர் அவர்  பெரிய கனவு  காணுங்கள் அ து   எ ப்பொ ழுது ம்   சா த்திய ம் என் பதை  அ றி ந்து   கொள்ளு ங்கள்

என  கூறியுள்ளார்  என்னு டை ய மகனின்  அவ ரை ப்போ லவே  அவரு டைய  ம கனும்  அச் சு அச ல் போலவே  உரித்து  வைத்தது  போல இரு க்கும்   புகைப்ப டம்  சமூக வ லைத்தளங்களில் வெளி யாகி யுள்ள து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *