வந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன் படுத்திக் கொள்ளாத நடிகர் தனுஷ்..!! அதனை சரியாக பயன்படுத்திமா பெரும் வெற்றி கொடுத்த நடிகர்..!! எந்த படம் என்று தெரியுமா?..

0

து ள்ளுவதோ  இள மை படத் தின் மூ லம் சினி மாவிற்கு அறி முகமா க தற்போது ஹா லிவுட் படங்க ளின் ந டிக்கும் அள விற்கு உச் சத் திற்கு சென் றுள் ளவர் தான் நடிகர் தனுஷ் .தற்போது பல தி ரைப்படங் களில் நடித் து பி சியாக இருக் கக்கூ டிய நடிகர் களில் இவ ரும் ஒருவர் கேப்டன் மில்லர் என்ற ஹா  லிவுட் படத்தில்.

தற்போ து நடித்து வ ருகிறார் இவர் .இப் படத்தி லே தொ டர்ந்து அ டுத்ததா க இவரது நடிப் பில் வா த்தி திரை ப்பட ம் வெளி யாக உ ள்ளதா ல் ரசி கர்கள் பெரும் ஆர் வத்துடன் காத் துக் கொ ண்டுள்ள னர். மேலும் இப்ப டம் வரு கிற ஏப்ரல் மா தத் தில் வெளி யா கும் என பட கு ழுவா ல் திட்ட மிடப்ப ட்டுள்ளது.

மேலும் பொ துவாக நடிகர் கள் சில திரை க்கதை க ளை கேட் டுவி ட்டு அத னை நடிக்க ம றுப்பா ர்க ள் அப் படி அவ ர்கள் நடி க்க மறு க்கு ம் கதை க ளை .வேறு நடி கர்கள் நடித் து பெ ரிய ஹிட் கொ டுப்பா ர்கள். அப்படி நடி கர் தனுஷ் அ வரது  வாழ் க்கை யில் மி கப் பெரிய ஹிட்  படத்தை மிஸ்  செய் துள்ள தாக.

 

தற் போது தகவல்  வெ ளியாகி யுள்ளது .அப்படி அவ ர் தவற விட்ட திரை ப்படம்  தான் நா ன் மகா ன் அல் ல இப்ப டத் தில் முத லில் ஹீ ரோ வாக ந டிக்க வந் தது நடிகர் தனுஷ் தானம் .ஆனால் சில கா ரணங் களா ல் அவரா ல் நடிக் க முடி யா மல் போ ய்வி ட்டது.

 

அத ன் பின் அந்த  கேர க்டரு க்கு ந டிகர் கா ர்த்தி நடித்து படம் மா பெரும் வெ ற்றி அடை ந்திரு ப்பது குறி ப்பிடத் தக்க து. இத் தக வல் தற் போது இணை யத்தி ல் வெ ளியாகி  ப லரையு ம் ஆச் சரிய ப்ப டுத்தி உ ள் ளது…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.