February 23, 2024

ஹாலிவுட் படத்தை அட்டை காப்பியடித்த பிரபல நடிகையின் இந்த படம்..?? ஏறிய வேகத்தில் இறங்கும் நடிகை மார்க்கெட்..?? இந்த காரியத்தால் பரிபோகும் பட வாய்ப்புகள்..?? நைசா நழுவும் இயக்குனர்கள்..??

திரிஷா  தமிழ்  சினி மாவில் ஒரு கா லக ட்டத்தில் நம்பர் ஒன் ந டிகை  எ ன்ற  பெயரை வாங் கி இ ருந்தார். மேலும் டா ப் நடி கர்க ள் அ னை வ ரோடு ம்  த் ரிஷா ந டித் து ள்ளார்.    ஆனா  ல் சி ல வ ருட ங்க ளில்   தமி ழ்   சினி மா வில் அ வரு க் கு  மா ர்க்கெ ட்  இல் லாத  கா ர ண த் தினா ல்  ம ற்ற மொ ழி பட ங் க  ளில் கவ னம் செ லுத் தி வ ந் தார் .ஆ னா ல்  தற் போ து  பொ ன்னி யி ன் செ ல் வன் ப டத் தி ற்கு   பி ற கு த மிழ்   சி னி மா வில் தி ரிஷா வு க் கு  ஆ த ரவு பெ ரு கி உ ள் ள து.  இ ப்போ து   அ வ ரது  ந டி ப் பி ல்  ராங் கி  ப டம்  வெ ளி யாகி   உள்ள து .

இ ந் தப்   பட த்தில்  ஜர் ன லிஸ்டா க கதா நா ய கிக்கு  மு க் கிய த்துவ ம் த ரும்  கதா பாத்திரத்தில் திரிஷா ந டி த்தி ரு ந் தா ர் . ராங்கி   பட  த் தி ற் கு  தற் போ து  க ல வை யான  விமர்சனங்கள் தான் கிடைத்து வருகிற து.  இது  ஒ ரு   பு ற ம்  இ ரு க்க ஹா லி வு ட்   ப ட த்தின்  க தை யை  அ ப் படியே ராங்  கி ப ட  குழுவி ன ர் கா ப் பி ய டி த் து ள்ள தா க   ஒ ரு   குற்ற ச் சா ட் டு   எ ழு ந் து ள் ளது.

க  டந் த   201 8  ஆம் ஆண்டு  திமூர்  பெக் மாம் பே டோவ்  இய க்கத்தி ல் வெளியா ன  ப் ரொபைல் படத் தின்  க தையை   அப் ப டியே காப் பி அ டி த் து ள் ள ன ர் . மேலு ம் அப் ப ட த்தில் ஃபேஸ்புக் போன் ற  ச மூக  வலை த் த ள ங் களி னா ல்  ஏற் ப டும் ஆ பத்தி னை வெளி க் காட்டி  இருப்பா ர்க ள்.  அதே போ ல்  இ ந் த ப ட த்தி லும் ஒரு  ப த்தி ரி  க்கை யாள ரா க  பெ ண் க ளுக்கு

நட க்கும் அ நீ தியை  த ட்டி க்   கேட் பது போன் ற க தை அமை ந் திரு க் கு ம்.  ச மூ க வலை த்த ளங் க ளில்  ஏற்ப டு ம்  ஆப த் தையு ம்  இந்த ப டத் தி ல் காட் டியு ள் ளனர். ஆ கை யா ல்  அ ப்படி யே  ப் ரோ பைல்  பட த் தை ப ட்டி டிங் கரிங்  செய்  து  ராங் கி  படத்தை எடுத்துள்ள னர்.  இப் போ து  மீண் டு ம்   தன து   மா ர் க்கெட் டை  பி டிக் க நி னைக் கும்  த்ரி ஷா   ப டத்திற்கு

இ ப் ப டி  ஒரு  சோ த னை யா  எ ன பல ரும்   கூறி  வ ருகி றா ர் கள் .  மே லும்  தள ப தி  6 7 படத் தி ல்  விஜ ய்க் கு   ஜோ டியா க   தி ரிஷா  ந டி க் கவிரு க் கிறா ர் .இ தை த் தொ ட ர் ந்து அ ஜி த் தி ன்  ஏகே  6 2   ப டத் திலும்   தி ரி ஷா  தா ன் ஹீரோ யி ன்  என் று   பே ச் சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது.

இப்ப டி  டாப்  ந  டிகர் கள்   பட ங்க ளி ல் பு க்  ஆ கி வ ந்த  நி லை யில்  ரா ங்கி  ப ட  ம் மிகப்பெரிய சரு க் களை  ஏற்படுத்தி உ ள்ள து. இ தனால் த் ரிஷாவின்  கே ரி யரில்  மீண்டும் பா திப்பு  ஏ ற் படுமோ என்று  அவர து   ரசி க ர் க ள்  ப ய ப் ப டு கி ன் றன ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *