April 21, 2024

நயன்தாராவை விட பந்தா காட்டிய புது நடிகை..?? வானத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறாரா..?? இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய  போகுதோ..??

சி னிமா வி ல் பேரும் , பு கழு ம் வ ந்து  விட் டா லே சி ல  நடிகைக ள்  ஓவர்   கெத் து  கா ட் டி  வரு வா ர்க ள் . அதி லு ம்  ஒன் று இ ரண் டு ஹி ட்  பட ங்களை  கொடு த்து  வி ட்டாலே  தலை கா ல் பு ரி யாம ல் ஆ டும் நடிகைகளும் இ ருக்க த்தா  ன்  செய்கி றா ர் க ள். அப் ப டி த்தா ன்  பி   ரபல  ந டிகை   ஒருவர்  லே டி  சூப்ப ர் ஸ் டார்  ந ய  ன்தா  ராவை யே  மி  ஞ் சும் அ ள வு க் கு   அட்ரா சிட்டி  செ ய்து பல ரையு ம் கடு ப்பேற் றிக்  கொண் டி ரு க் கி றா ராம் . இ த் த னை க்கு ம்  அ ந் த  ந டிகை  பெரிய   மாஸ்   எ ல் லாம்   கி டை யாது .

ம ற்ற  மொ ழிக ளில்  வெற் றி   தி ரை ப் பட ங்க ளை  கொ டுத்தி ரு ந் தா லும்  த மி ழி ல்  அ வ ர் அ றிமு க மா ன   முத ல்  ப ட மே  பெ ரி ய அ ள வி ல் ஓ ட வி ல் லை . ஆ னா லு ம் அ வ ர்  இ ர ண் டா வது  படத் தி லேயே  வி ஜய்  உட ன்  ஜோ  டி போ டு ம் அ ள வு க் கு  அ  திர் ஷ் ட ந  டி கை யா க மா றி  இரு க் கி றார் . அத னா லே யே  அவ  ருடை ய

ஆ ட் டிடியூ ட்  ரொம் ப வே  அதி  க மாக   இரு க்கி ற து . அவ ர்  வே று   யா ரு  ம்  அ ல் ல   த ற்போ து வாரி சு  தி ரை ப் ப டத் தில்  ஹீரோ யி னா க    நடி த் திருக்கும் ராஷ்மிகா தான். தெலுங்கில் இவர் நடித்த   அ டு த் த டுத் த  தி ரை ப் பட ங் க ள்  நல் ல வர வே ற் பு   பெ ற் ற தை தொடர்ந்து ராஷ் மி கா     ரசி கர் க ளி  ன்  க்ர ஷ்  நடிகையாக மாறி இருக்கிறார்.

 

தற் போது  வாரிசு  தி ரைப் ப டத்தி ல்  நடி த் து மு டித் து ள்ள  அ வர்  ஓ வர் ஹெ ட்  வெ யிட்  காட்டி வ  ருகிறா ரா ம் . அ தி லு ம்  வா ரி சு ஆ டி யோ  லான் ச்  நிக ழ்ச்சி  யி ன்   போ து  அ வர்  கொடுத் த அல ப்ப ரையை  பற் றி   தான் தற் போது ஒ ரு  பேச் சா க   இ ருக்கி ற து .  அ தா வ து   நி க ழ் ச்சிக்கு வ ரு ம் போது அ வர் நா ன் வரு  ம் கா ருக்கு  முன் னு ம் பி ன்னு ம்

பை லட்  வா  கன ங்க ள்  செ ல்ல வே ண் டு ம்  என் று பட  கு ழுவு க்கு  ஆ ர்டர்  போ ட்டு இ ருக் கிறா ர் . ப டகு ழுவும் வேறு  வ ழி யில்லா மல் அ வர் கே ட்டதை  செய்து  கொ டுத் திருக் கிறா ர் க ள் .அ தன் பிற கு தா ன் அ ம்ம ணி  இசை வெ ளியீ ட் டு விழாவுக்கு வந்தாராம். அதிலும் அந்த இரண்டு கார்களி லும்   ஏ ரா ள மான   பா து காவ ல ர் க ள்  அ வ ரு க் கு   துணையா க வ ந்திருக்கிறார்கள்.

பொதுவா க  மு க் கிய பொ று ப்பில்  இரு க் கு ம்   அ ர சிய ல் தலைவர்களுக்கு தான் இது போன்ற பா துகா ப்பு  கொடு க்க ப்படு ம் .  மே லு ம் சி னி மாவி ல் முன்னணியில் இருக்கும் நடிகர்களுக்கு பாதுகாப்பா க  சி ல  பவு ன்ச ர் க ள்  இ ருப்பா ர் கள். அ தே  போன்று நயன்தாரா கூட சில முக்கிய நிக ழ்ச் சி க ளில்  தன க்கு பா து கா ப் பாக   சில  ப வுன்ச ர் களை   அ ழை த்து   வ ரு வ து ண் டு .

ஆ னால்  அவ ரை   வி ட  ரா ஷ்மி கா   அ தி க  ப ந்தா  கா ட் டி   இ ரு ப்ப து  ச ல  சலப் பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   இ தற் கு  முக் கிய  கா ர  ணம்  அ வ ர் வி ஜய் க் கு  ஜோ டி யா க   ந டி த்த து   தா ன். வாரிசு தி ரை ப் படத் தில்  கமிட்  ஆனதிலிரு ந் து அ வ ர்  இப் படி த் தான்   வான த்தி ல்  பற ந் து  கொ ண்டி ரு க் கிறா ரா ம் .   இ தெல் லா ம்  எங் க   போய்   மு டி ய   போ கு தோ  என்று   திரை  உ ல கில் பேசி வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *