February 23, 2024

50 வயதை கடந்தும் இன்னும் ஹீரோயின் அந்தஸ்தை இழக்காத 4 நடிகைகள்..?? எத்தனை புது நடிகைகள் வந்தாலும் நெருங்க முடியாதா..?? வாயை பிளக்கவைக்கும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

தமி ழ் சினிமாவில்  90ஸ்  காலகட் டங் கள் தொட ங் கி  இ ன்றை ய  த லை மு றை  ஹீ ரோ யின் க ளு க் கே டப்  கொடுக் கும் வகையில் 50 வ ய தை கட ந் தும்  இவ ர்க ள்  ஹீரோயி ன்  அ ந்த ஸ் தை இ ழ க் காம ல்  உள்ளனர் . வ  யதி ற்கு  ஏற்ப தங் க ளி ன் அழ கினை மேலு ம்  மேலு ம் ஏற்றிக்  கொண்டே இரு க்கி ன் றனர்.  த மிழி ல் பூவே பூச் சூ ட வா ப ட த்தி ன் மூலம் அ றிமு  கமா னா ர்  ந டி கை  நதி யா. அ தன் பின்ன ர் பி ரபு,  ர ஜினி, சத்யரா ஜ் போ ன்ற டாப் நடி க ர் க ளு டன் ஜோடி போட்டுள்ளார்.

அ தி லும்  ரசிக ர் க ளின் கனவு  கன் னி யாக எ ல்லா கா லக ட்ட த் திலும் எவர் கி ரீ ன் நடி கை யா க  வலம் வந் து கொண் டி ரு ப் பவ ர் ந டி கை  ந தியா .   இ வர் புது நெல்லு புது நா த்து என் ற தி ரை ப் ப ட த் தி ன் மூ ல ம் அ றி மு க மா னார்   நடி கை  சுக ன் யா .  பி ற கு வி ஜய கா ந்த்   உடன் க வ ர் ச் சி யாக  நடி த் தா ர். அ த னை த்   தொடர் ந்து து டுக் கா ன ம ற் றும்  திற மை யா ன

கதா  பாத் தி ரங் க ளிலு ம் நடிக் க த வ றி யதே   இல்லை. இந்த வயதிலும் இளம் நடிகைகளுக்கே டப் கொ டுக்கும் வ கை யில்   அழ கு  பது மை யுடன்  இ ரு க் கி றா ர் . ந டி கை  குஷ்பூ சினி மாவை பொறு த்த வ ரையி ல் ஒ ல் லி யா க இ ரு ந் தால்  ம ட்டுமே  வா ய் ப்பு  எ ன் ற   நிலை யை   மாற் றி ப ப் ளி மா ஷாக  இருந்து  சின் ன த்த ம்பி ப ட த் தின் மூ ல ம் ர சி க ர்கள் ம னதை  க வ ர்ந் தா ர்.

த ற்பொ ழுது உ ட ல் எ டை யை  குறை த்து  படு  ஸ்லிம்  மாக மா றி உள் ளார்.  இ வரது   பு கைப் ப ட ங் கள் இணைய த ளங் க ளில் வெ ளியா கி பயங் க ர ட் ரெண் டா ன து . இ த னை ப்  பா ர் த்த  ர  சி கர் க ள் குஷ்பூ வா இது என்று வாயைப் பிளக்கின் றன .   ந டிகை ரம் யா   கிரு ஷ் ண ன் தனது படங்களில் கவர்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் நடித்து ரசிகர்கள் மனதை கொள்ளை கொண்டவர்.

இவர்  நீ லாம் பரி  ஆக ர ஜி னி க்கு சம மாக ப டை ய ப்பா  ப ட த்தில் த ன து ப ங் க ளி ப்பை அளித் தி ரு ப்பா ர் .  சமீப த்தில்  வெளியா ன பாகு பலி  ப ட த்தி ல் கூட சி வ கா மி தே வி எ ன் னும்  க தாபா த் தி ர த்தை ஏ ற்று  நடித்து அ னைவ ர து பாரா ட் டையும்  பெற் றா ர்.  இ ன் ற ளவு ம்  இள சுக ளி ன்  கிரஷ்  ஆக இ ரு ந்து  வரு கி றா ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *