February 23, 2024

பேசிக் கொண்டிருக்கும்போதே கதறி அழுத நடிகை..?? எதற்காக என்னை பார்த்து இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க..?? அவங்க சொன்னது எல்லாம் பொய்..??

சின் ன த்தி ரை சீரிய ல் க ள் மூல ம்  பி ர பல மா ன  த ர் ஷா கு ப்தா வுக் கு   வி ஜ ய்  டிவி யி ன்  குக் வித் கோமா ளி நிக ழ்ச் சி   மி க ப் பெரு ம்  அ டை  யா ளத்தை   கொடுத்தது . அ தை  தொடர் ந்து   பெ ரி ய  தி ரைக்கு  எ ன் ட்ரி  கொடுத் த இ வ ர்  ருத்ர  தா ண் ட வம்  தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   ந டி த்து  அனை வ ரை யும்   கவ ர்ந் தா ர் . அ தன் பி ன் னர்   இ ப் போது  வெ ளி யாகி   இ ருக் கும்   ஓ   மை  கோ ஸ் ட்  தி ரை ப்ப ட த் தி ல்   இ  வர்    மு க் கி ய  கதா பா த்தி ரத் தில்   ந டி த் து ள் ளா ர் . ச ன் னி லியோ ன்   முத ன் மை   க தாபாத்  திர த்தில் நடித்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் பிரமோஷன்

நிகழ்ச்சி யி ல்  க லந் து   கொ ண் ட  த ர் ஷா   கு ப் தா  செ ய்தி யா ள ர் க ளின்   கே ள் வி க் கு  சு வா ரசி யமா க  ப தி ல்   அ ளி த் தார் .  அ ப்போது ஒரு நிருபர் அவரிடம் கிறிஸ்மஸ் நாளன்று கவர்ச்சி போட்டோவை வெளியிட்டு இருந்தது  ப ற் றி  கேள்வி எழுப்பினார்.அதற்கு பதில் அளித்த தர்ஷா குப்தா கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை என்பதால் போட் டோ   சூ ட்   ந ட த் தி னே ன் .

அதி ல்  க  வர் ச் சி  க வர் ச் சி எ ல் லா ம்   இ ரு ப்ப தா க  எ னக்கு தெரியவில்லை என்று கூறினார். மேலும் சதீஷ் உடன்  அ வரு க் கு  இருந்த பிரச்சினை பற்றியும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதாவது ஓமை கோஸ்ட் திரைப்படத்தின் இ சை   வெ ளியீட்டு விழாவில் அவர் அணிந்திருந்த உடையை பற்றி சதீஷ் கிண்ட ல்   அ டித்து   பே சி  இ ரு  ந்தா ர் . அ  த   ற்   கு  த ர்ஷா   குப்தா வு ம் ஒரு பதிலடி கொடுத்தார்.

இத னா ல்   அ வ ர்க ள் இ ரு  வ ருக் கு ம்   க ருத்து வேறுபாடு என்று செ ய் திக ள்  வெ ளி வந்தது. ஆனால் இப்போது அவர்களுக்குள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று தர்ஷா கூறியுள் ளா ர்.   அதன்   பி ற கு  ஒ ரு   பத்தி ரி க் கை யா ள ர்   உ ங்க ளு க்கு   சினி மாவை பொறுத்த வ ரை  முதி ர் ச் சி  எ ன் ப து    இல் லை.

 

அ தனா ல்  தான்   நீ ங் கள்  அ டி க் க டி   கோ பப் ப டு கி றீர்  களா   எ ன் று   கே ள் வி   எ ழு ப் பி னா ர். இ தை   எ தி ர்பா ர்க் கா த   அ வ ர்  நா ன்   யாரிடமும் கோபப்பட்டது இல்லை. உங்களுக்கு ஏன் அப்படி தோன்றுகிறது. நீங்கள் சொல்லித்தான்   இ ப் படி   ஒ ரு   விஷ ய ம்   இ ரு ப் ப தே  எ ன க்கு தெரிகிறது. என்னை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு என்னுடை ய  கு ண ம்   எ ப்  படி   எ ன் று தெரியும்.

ஆ னா ல்  நா ன்  கோப ப் ப டுவ தாக வும் ,   திமிராக  ந ட ந்து   கொள்  வ தாக வு ம்  எதற்கு செய்தி க ளை  வெளியிடுகிறீர்க  ள்   .நா ன்   எ ல்லோ  ரு க் கு ம்  ம ரியா தை  கொ டு ப்  ப வள்  தா ன் . எத ற் காக  என் னை பா ர் த்து  இ ப்படி   ஒரு   கே ள் வி   கே ட் கிறீர் க ள்  எ ன் று  பே சிக்  கொ ண் டி ரு க்கும்போ தே அ வர்  க தறி  அழ தொ டங் கி  வி ட்டா ர். 

இத னா ல் பத றி ப் போ ன செ ய் தி யாளர்கள்  அவரை  ச மா தான ப் படு த் தி   சிரிக்க  வைத்  தனர் . இதுதா ன் தற்போது   சோசியல் மீடியாவி ல்  வைரலா கி   வ ரு கி றது . மே லு ம்  ரசி க ர்க ள்  எ த ற் கா க  இப்படி  ஒரு   கேள்வி  கேட் டு அவ ரை  அ ழ  வை க்கிறீர்க ள் என் று  த ர்ஷா வுக்கு   ஆதர வாக   பே சி  வ ரு கின் ற னர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *