February 23, 2024

சிங்க பெண்கள் என்று சொல்ல வைத்த 5 ஹீரோயின்கள்..?? மிரட்டலான நடிப்பை வெளிக்காட்டிய பிரபல நடிகை..?? ரசிகர்களை மிரள விட்டிருக்கிறாரா பூங்குழலி..??இதுக்கு காரணமே ஐஸ்வரியா ராஜேஷ் தான் ..!!

தமி ழ்   சினி  மா வில் வெ ளியாகு ம்  த ரமா க பட ங் களை  ர சிக  ர்கள் தி  ரைய ரங் குக ளில் கொ ண்டாடுவார் கள் .  அந்த  வகை யில் ச மீ பத்தில்  பெண்க ளைப் போ ற் றும்   5   ப  ட ங்கள்   வெளி யா கி  ர சி க ர்க  ளிடம்   ந ல்ல   வர வே ற் பை  பெற் றது .  அதிலு ம் கட்டா  குஸ்தி  திரைப்படத்தில் ஐஸ்வர் யா  லட்சு மி  அடித்து  தும்சம் செய்திருப்பார்.ராங்கி: பொன்னியின் செல்வன் படத்தை  தொ டர் ந்து  தி ரி ஷா வின்  ரா ங் கி திரை ப்ப ட ம் டி ச ம் பர்  3 0ஆம்  தே தி  வெ ளியா ன து.

குந் தவை யா க   ரசி கர்க  ளை  க வ ர்ந் த   தி ரி ஷா .  எ ம் சரவ  ணன்  இய க் கத் தி ல்  லைக் கா த  யாரி ப்பி ல்   தி ரி ஷா  ந டிப்பி ல் ராங் கி   படம்  க தாநா யகி க்கு மு க் கி யத் து வ ம்  தரு ம்  க தைய  அம் சத்து டன்  எடுக் க ப் பட்டி ரு ந்தது .  திரிஷா  ஜா ன லி ஸ்ட்  ஆ க  அநி யா ய  த்தி ற்கு  குர ல்  கொடு க் கும்  ஒரு  து ணிச் சலான  க  தாபா த் தி ரத் தில்   ந டி த் து ள் ளா ர் .

விஷ்ணு   விஷா ல் ,   ஐ ஸ்வ ர்யா  லட் சுமி  இணை ந்து   நடி த்தி ரு க்கும்  திரைப்  ப ட ம்   க ட்டா  குஸ் தி .  அ திலு ம் இ ந் த ப ட த் தி ல்  க தாநா ய கி  ஐ ஸ்வ ர்யா  ல ட் சுமி  பொ ன் னி யி ன் செ ல் வன்  ப ட த்தி  ல்   பூங்கு ழ லியா க  ர சி க ர்க ளு க் கு   பரி ச் ச ய மா ன  பி றகு   கட் டா க்  கு ஸ் தியி ல்   மிர ள வி ட்டி ரு க்கி  றார் . ஐ ஸ் வர் யா லட்சு மி குஸ்தியில் பயில்வான் ஆக சண்டை போட்டு தும்சம் செய்கிறார்.

கோவை  சர ளா,  அஸ்வின் , த ம்பி  ரா மையா   உள்  ளிட்ட  பல ரின்   ந டி ப்பி ல்   வெளியா கி  இரு க்கும்  திரை ப் படம்  செ ம்பி .    இ தி ல் கோ வை   ச ரளா ,   10  வ ய தான  பே த் தி க் கு இ ழை க்கப் படும்  அ நீ திக்கு  காரண மா ன வ ர் களுக் கு  த ண் ட னை  வா ங்கி த்  தர   மு ய ற் சி  செ ய்யு ம்  போரா ளியா க  8 0  வயது   கி ழவி  கதா பாத்திர த் தி ல்  மி ர ட்ட லான  ந டி ப் பை வெளி க்காட் டி  இ ருக் கி றா ர் .

கனெக் ட்    லே டி சூ ப் பர்   ஸ்டா ர்   நய ன்தா ரா   இதில்  கணவரை இழந்த கதாநாயகி நயன்தா ரா    கொரோ னா  கால கட் ட த் தி ல்   தீ ய சக்தி யால்   ஆ ட் கொ ள்ள ப் பட் ட  தன் னு டை ய ம களை   ப ல  போ ரா ட் டங்க ளு க் குப்  பிறகு   எப் ப டி   மீ ட் டெடு க்கி றா ர் என் ப தை  திகி லூ ட்டு ம்   வகை யில்   கா ட்டி யி ரு ப்பா  ர்க ள் .

டி ரை வர்   ஜ முனா:    ஐ ஸ் வ ர் யா ரா ஜே ஷ்    சவால்   நி றைந் த   கா ர் டி ரைவர்   ஆ க   க தா பா  த்தி ரத்தி ல்  ந டி த்து ள் ளார்.  ஒ ரு   பெண்   கார்  டி ரை வ ர் ஆக  இ ரு க்கும் போ து  அவர் ச மாளிக் க க்கூ டி ய பி ரச் சனை களையு ம் அ வர்   எதி ர்கொள் ளு ம்  சவா ல் களை யும்   இ ந் த   ப ட த் தில் ஐ ஸ்வர் யா ரா ஜேஷ்  த த் ரூம மா ன ந டிப் பில்  வெ ளி காட் டி அ சத் தி யுள் ளா ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *