March 2, 2024

சூர்யா அண்ணா தான் எனக்கு அம்மா அப்பா…!! நடிகர் சூர்யா சொன்ன அந்த இரண்டு வார்த்தைகள்..?? நடிகர்சூர்யாவை கடவுள் இடத்தில் வைக்கும் ரசிகர்கள்..??இதுதான் காரணமா..!!

ஒ ரு சி ல ந டிகர்கள்   மட் டு ம் தான்  வாழ்க் கையில் எ ன்றுமே மற க்க முடி யாத உத விக ளை செய் து  வரு கி றா ர்க ள் .  தமிழ்  சி னி மா உல கில்  உ ச்ச  ந ட்ச த்தி ர ங்களி ல் ஒ ரு வரா க ஜொ லி த்து  வரு கிறா ர்  சூ ர் யா . ச மீ பத்தில் ஞா னவேல்  இயக் கத் தில்  சூ ர் யா ந டித்த ஜெய் பீம் தி ரைப்ப ட ம்   ஓடி டி தளத்தில் வெளியா கி மக்க ளிடை யே ந ல் ல  வர வே ற்பை  பெ ற்ற து. இப் ப டம்  மக்க ளி டை யே  நல் ல வ ரவேற் பை  பெற் றா லும்,  ச மூக த் தின்   சில   பிரிவி னரி டையே வெறுப்பை சம்பாதித்தது.


இ ப் போது  இ ரு க்கும்   ந டிக ர்கள் ப ல ரு மே ப ல  ஏழை  கு ழந் தை களை ப டிக்க வை த்து  வ ரு கிறார் கள். அ ந்த வகை யி ல்  நமது  நடி  கர்  சூர்யா   ஒ ரு  ந டிகரா க ம ட்டு ம ல்லா மல்,  அகரம் அறக்கட் டளை யை  நட த்தி வரு கி றா ர்..இந் நிலை யில்  அகரம்  அ றக் க ட் டளை   மூ லம்  ப டித் த  மாணவி  ஒ ருவ  ர் மாபெரு ம்  சாத னை  படை த்து ள் ளார்   என் ற தக வ ல்  த ற் போ து  சமூக   வ லைதள  ங் க ளில்  வை ர லா கி   வரு கி ற து .


கி ருஷ் ணவேணி   அக ரம்  டி ரஸ்ட் மீடியாவி ல்  தே ர்ச்சி   பெ ற் ற  மாணவி.  இ வர்  கரூர் மா  வட்டம்  ச ம த்து வபுர த் தை சே ர்ந்தவர்.ஏழா ம் வகு ப்பு  படிக்கும்  போது  பெற்றோரை   இ ழ ந்தா ர்.  ஆதர வ ற் ற  ப ல ரின் உத வியா ல் 10ம்  வகுப் பு  வ ரை படித் தார்.அறிவி யல், கணி த ம்  இரண் டிலும் 10 0 மதிப் பெ ண் கள்  பெற்று,  ஆசிரியரி ன் உ த வி யா ல் உ ய ர்தர ம் படிக்க முடிந் தது . மேலு ம்  , 2 0 11ம்  ஆண்டு க் கான 1 2வது  பொது த்தே ர் வி ன்   அ டி ப்ப டை யில்  ம  ருத்  துவ  க ட் -ஆப் பில் 1 96. 75 ம தி ப்பெ  ண் பெ ற்றுள்ளா ர் .


ஆனா ல் , அ வருக்கு  அரசு ம ருத்துவக் க ல் லூரியில் ப  டிக் க  வா ய்ப்பு  கிடைக் க வி ல்லை  . மருத் துவ ரா க  வேண்டு ம்  என்ற  அவரது  கனவை  நன வா க்கிய சூர் யாவின்  அக ர ம் அறக் க ட் ட ளை  அ வரை தி ருச்சி யில் உள்ள த னியார் மருத்து வக் க ல்லூ ரியில்  படிக் க வைத்தது. தமி ழ் வழி யில் படித் தபோது  அவரு க்கு   இருந்த  பல பி ரச்ச னைக ள் அ வரு க்கு ஆத ர வில் லா மல்  இருந்த து.  இருப்பினும்,

 

அவ ரது  முய ற் சியா லும்,   க டின உழை ப்பா லு ம்,  முயற் சியுடன்  மு தல்  தரத்தைப் பெற்றார் . பிறகு 20 17 ல்  ராணு வ த் தி  ல்  வே லை  கிடை த் தது . ஆ னால்  ஆரம்ப த் தி ல்  பே சு வதற் கு   ஒ ரு  மாதிரியா க இ ருந்த து பின்னர் போக போக பழ கி  கொண்டேன். மேலும் படிப் ப டியா க  உ யர் ந்து  ராணு வத் தில்  மேஜர்   அ ந் தஸ் தி ல் டாக் ட ரா க  உ ள்ளார்.

இ ன்றைய கால கட் டத் தில்  கல் வி யை ம ட் டுமே  நம் பி ஒரு  மனி  த ன்  எவ் வ ள வு   தூர ம்   செ ல் ல   முடியும்    என் பத  ற் கு  கிருஷ் ண வேணி   ஒரு  சி றந் த  உதார ணம். மேலும், மலையோர கிராமங் க ளில்   கி ரு ஷ் ணவேணி  இரு க் கி றா ர். ம ருத்து வ விழிப்புணர்வுப்  பணிகளையும் நண்பர்களுடன் இணைந்து


அவ ர்க ள்  இல் லாத  இடங் க ளில்   மேற் கொ ண் டு   வரு கி றா ர். இ தை அ றி ந் த   பலரும் சூ ர்யா வுக் கும் அவ ரது  அகரம்  அறக் கட் டளை க் கும் பாரா ட்டு களை  தெரிவி  த்து வ ரு கின் றனர். ஜெ ய்பீம் ப டத்தி ற்கு பிறகு சூர்யா ஒரு  கோடி ரூ பாய்  நிதியை  மு த ல மைச்சரி டம்   கொடுத் தார்   என்ப து  குறிப்பி டத் தக் கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *