March 4, 2024

பணம் எவ்ளோ வேணாலும் தரேன் என் கூடவே இரு..?? தமிழ் சினிமாவில்  இருந்து மொத்தமாக விலகிய பிரபல நடிகை..?? இரு கண்ணீருடன் கூறிய விஷால் பட நடிகை ..??

தமி ழ்  சினி மா வி ல் ப ல  ந  டிகை களுக்கு மே முக் கி ய மாக அறிமுக ந டிகைக  ளுக் கு ப ல  வி தமாக சிக் கல்கள் ந ட க்கிறது ,  அந் த வ கை யில் ந டிகர்  சூர்யா  நடி ப் பில் வெ ளி யான ‘ சி ங்கம்  3 ’  ஒரு  பா டலு க்கு  ந ட ன மாடி இருந் த  நடிகை  தான்  நீது சந் திரா.  பின் பட வா ய் ப் பு கிடை க்கா ததால் சின்ன த்தி ரை க்கு  சென்று  விட்டா ர். தற்போது  த மிழ்  திரை ப் ப டத் தில்  ஒரு நடி கையாக   மட்டு ம்  இல் லா  மல்  ப ல  முக்கிய  பொறு ப் பு க ளி ல் இ ரு க் கிறார்   நடி கை நீது சந் திரா., கீதாஞ்சலி பிராண்டான ஹூப்பின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக ஆனார் சந் திரா .

 

தமிழ்  சி னி மாவில்  இருந்து மொத்  தமாக வில கி சந் திரா . பின் னர்  தனது ச மூக வ லைதள ப க்கத்தி ல் அடிகடி க வ ர் ச் சி யா ன புகைப்படத் தை வெளி யி ட்டு  வரு வதை  வழ க்க மா க வே வைத் து ள்ளா ர். இ ந்  நிலை யில் ச மீபத் தில்  நீது  சந்திரா பேட் டி ஒ ன்று  கொடு த் தி ருந் தார். அ தி ல்  அவ ர்  திரையுல கில்  ந டிகைக ளு க் கு  பா லி ய ல் சீ ண் ட ல் க ள் இருப்பது குறி த் து கூ றி இ ரு ந் தது, எ ன்னுடை ய  வாழ்க் கை   ந  டிகை யின்   தோ   ல்   வி   க  தை என்று கூறினர் .


இப்ப டி ஒரு   நிலையி ல் இரு க்கும் நடி கை நீது சந் திரா வை பி  ரபலமான தொ ழிலதிப ர்  ஒருவர்  25 லட்சம் பணம்  தரேன் எனக்கு மனைவியா  க இ ரு என்று  கூறினாராம்,  அ வர் அ ப்ப டிக் கேட்டது   என  க்கு ப் பெரும்  அ தி ர் ச் சி அளித்த து.  இப் போது  என்னி டம்  ப ண மே ? வே லையோ ?  இல்லை . மிகவு ம் க   வ லை யா க   உ ள் ளே ன்.

 

இத ன்  பி ன்ன ர்  நா ன் சி னிமாவில் இருந்து  ஒரு ஒ துக்கப்பட்ட நடிகை யாக  மா றி  விட்டேன்,இ தன்  பி ன்னர்  தான் ஒரு  ஒரு படத்தில்   நடி க்க   இயக் கு ன ர்  ஒ த்தி கை பா ர் க் க  அ ழைத் தா ர், ஒத் திகை  முடிந் து  சில மணி நேர த்தில்  என்னை நி ரா கரித்து விட்டார். அதேபோ ல் ஹாலி வு ட்டில்  நான் நு ழைந்ததை  சில ரால்  ஏற்று க் கொள் ள முடிய வில்லை .

இது எனக்கு மட்டும் இல் லை அவ ருக்கும் அ தி ர் ச் சி யா க தான் இருந்தது, இதை மட் டும் அவரா ல் ஒரு கொஞ்சம் கூட ந ம்பவே முடியவி ல்லை, இதற்கு முன்பு   பல செ ய ல்க ளை  செய் து கொள்ளு ம் எண்ண ம்  கூ ட பல மு றை  எனது  ம னதில்  வந்து   சென்றது   என் று  மன வே தனையில் க ண்கலங்கிய  படி நீது சந்திரா கூறி இ ருக் கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *