February 25, 2024

இயக்குனர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மகள் இவ்ளோ பெரிய பொண்ணா..?? இளம் நடிகைகளுக்கே போட்டியா வருவாங்க போலயே..?? நடிகைகளே வியக்கும் அளவுக்கு அவளோ அழகா..!!

முரு கதாஸ் தன து கல் லூரி  நாட் களி ல் கலாச் சார நிகழ்வுகளி ல்   குறிப்பா க  மி மிக் ரி ம ற் றும்  ஓவி யம்  வரை வதி ல்  தீ விரமாக  இருந்தார் .மு த லில் பி.க லை மணி யிடம்    உ த வி   எழுத் தா ள ரா கி   மதுரை  மீ னாட்சி  எ ன் ற   த மிழ்   ப ட  த்தி ற் கு   வ சன  ம்  எ ழு தி  னா ர் .  அ வ ர் ராட் ச கன்   பட த் தி ன் பா  திப்  ப கு தி க்கு  உ த வி    இய க் கு நரா  னார் . எ ஸ்.ஜே. சூ  ர் யா  த ன து   மு தல்   பட மான  தீ னா வை இயக் கு வத ற்கு    முரு  க தாஸை அஜி த் கு மா ரி ட ம்  பரிந்துரைத்தார்.

தீனா படத் தின்   மூலம் தமிழ் சினிமாவில்  அறிமுகமான வர்  இய க்கு னர்   உள்நாட் டில் ₹1 00 கோ டிக் கு மே ல்  வசூலித் த  முதல் பா  லிவுட் திரை ப் ப டம் ஆ ன து. அ வ ரது அடுத்த  தமி ழ் த்  தி ரைப் படமான  7 ஆம்  அ றி வு  தமிழ் நா ட் டை  வி ட இ  ந் தி யா விற் கு  வெ ளி யே  அதி க  வெ ற் றி  பெற் ற து. மு ருகதா ஸ்  இ ர ண் டு தமி  ழ்  பட ங் களை   தயா ரி க் க   ஃ பா க் ஸ்  ஸ் டா ர் ஸ் டுடி யோ வு ட ன்   ஒப் பந் தம் செ ய் தா ர் ,

இப் போ து   த மி ழ்  திரை ப்ப ட த்தி ல்   ப ல  முன் ன ணி  ந  டி கர்  களை   வை த்  து  ப ல  ஹி ட்  திரை  ப்ப டத்தை   கொ டு த் து  மக் க ள்  மத்தியில்   ஒரு   ந ல் ல ஆ தர  வை பெ ற் ற   இ ய க் குனர்  ஏ  ஆ ர்  மு ரு கதா ஸ்  ஆவா ர் .  ஏ.ஆர்.முரு கதாஸ்.அஜி த்துக்  கு  தல.  தமிழி ல்  இ துவ ரை  அவ ர்  நடி த்த  ப டங்கள்  அ னை த் து ம் ஹிட்  எ ன்று  சொ ல்ல லா ம்.கள் ள க் குறி ச்சியில்  பிறந் த  ஏ.ஆர்.முரு கதா ஸ்   அதே ஊ ரை ச் சே ர்ந்த  ரம் யா  என் ற  பெண் ணை  திரு மண ம்   செய் து கொண் டார்.

மேலு ம்  அ வ ர து ம  னைவி  ர ம்யா மி கவு ம் ப க் தி மா  ன்.  இ  தனா  ல் இ வ ர்க ள் இ ரு வ ரும்  அடி க் கடி  கோவி ல்  குளத் தை சு ற்றி  வ ரு வா ர்க  ள்.த ற் போது  ஏ.ஆ ர் .மு  ருக தா ஸு க் கு   ஒரு  ம  க  ன்,   ம க ள்  உ ள் ளன ர். பெரு ம் பா லு ம்   சி  ல  பிர ப ல ங்க  ள் த ங்க ள்   குடு ம் ப  உறுப் பி னர் களை  வெளி   உல கிற் கு  அ றி முகப் ப டு த் துகி றார் க ள், குடு ம்ப ம்   இ ல் லை .  ஆ னா ல்  முரு க தா ஸ்  ச ற் று வித்  தி யா ச மா ன வ ர்.

எ ந் த நிக ழ் ச் சி க் கு   செ ன் றா லு ம்  அ வர்   ம னை வி  ம ற்று ம் கு ழ ந் தை க ளுட ன்  செ ல்வ து வ ழக்  கம் .  இ த்த னை  க்கு ம்  அ வர் த ன து   ம க  னையு ம் ம களை யு  ம்  அ டி க் க டி  தன து இ ட த் திற்கு  அ ழை த் து ச்  செ ல் கி றா ர் .  வி ஜய்  ந டித்த து ப் பாக் கி ப ட த் திலு ம் இருவ ரு ம்  ஷூ ட்டி ங்   ஸ் பாட்டி ல்  விஜ ய் யை  சந் தித் த னர் .இப் போ து  இ வ ர து கு டும் ப   புகை ப் ப டம் வெளி யா கியு ள்ள து .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *