February 23, 2024

துணிவு படத்தின் டுவிட் நீக்க காரணமே இவங்க தான்..?? உதயநிதி படம்னா அரசு நிறுவனம் புரமோட் செய்யுமா..?? துணிவு படத்தின் மீது அதிரடி தாக்குதல் அரசு.??

இயக் குனர் எச் வினோத் இ யக் கத் தில்  போனி கபூர் த யாரி ப்பி ல் ந டிகர் அ ஜித்குமார்  தனது   66 ஆ வது திரை ப் படமா ன துணி வு ப டத் தில்  நடி த் து  வ ரு கிறார்  இ ந்த   படத்தி ன் ப டப் பிடி ப்பு   அ னை த் து ம் நி றை வு  பெ ற் று  வி ட்ட து அ ஜித் துடன்  இ ணை ந் து ம ஞ்சு  வாரி யர் ச மு த் தி  ரகனி ப வா னி உள் ளிட் ட நடிகர்கள்  நடித்து வருகிறார்கள்  இப்படம் வரும் 20 23 ஆம்  ஆ ண்  டு பொ ங்கலுக்கு தி ரைய ரங்கு க ளில்  வெளி  யாகும்  என ப ட  குழு  அறி வித்துள் ளது .

இந் த படத் தின் தமி ழக  திரை ய ர ங் க வெளி யிட்டு    உரிமை  யை  ரெட் ஜெயன்ட்  மூவிஸ் நிறுவ  னம்  கைப்ப ற் றி யுள் ள து  .நடி க ர் விஜய்யி ன் வாரிசு தி ரைப் ப ட த்து ட ன் துணிவு  படம் போ ட் டி போடு வ தால்   ரசிகர்களிடையே  பெரு ம் எதி ர்பார்ப்பை ஏற் படு த்தியு ள் ளது. இன் நிலையில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக ( டி ஏ என் ஜி இ டி சி ஓ)  என்கிற

அரசு நிறுவனத்தின் டுவிட்டர்  பக் கத்தில் கடந்த சில தி னங் களுக்கு  முன்னர் துணைவு படத்தின் போஸ்டரு டன்  கூடிய  டுவிட் ஒன்று   போடப் ப ட் டது  அதி ல்  மலை மற் றும்  இ யற்கை  பேரி டர்  கால ங்களி ல்  மக்களு க்கு  தடையின்றி   சீரான மின்சாராம் வழங்கிட தா ன் உ யிரை  ப ணய ம்  வைத் து பாடு ப டும் மி ன்வா  ரிய  ர் ஊழி யர் களு க்கு நெஞ் சா ர்ந் த வா ழ்த் து க்க ள் எ ன ஒரு குறிப்பி டப்ப ட் டிருந் தது  சர்  ச்சையை  ஏற் படுத்தி ய து.

ஏ னெ னில்  துணிவு  பட த் தை த ற்போது  த மி ழக  விளை யா ட் டுத்து றை அமை  ச்சரா க இ ருக்கும் உத யநிதி சந்த நிறுவ ன ம் வெளி யிடுவ தால் அத னை பிர மோ ட் செய் வத ற்காக இ வ் வாறு போட ப் பட்டுள்ள தாக எ திர்ப்பு கிளம் பிய நிலை யில் உத யநிதி படம் னா அரசு நி று வன த்தில் புரொ மோர் செய் வீர் க ளா எ ன்று  நெட்டிசன்கள் தொடர்ந்து  கேள்வி எ ழுப்பி  வந் த ன ர் இ தனை அடுத் து எ திர்ப்புக ள் வ லுத்தால்   த ற்போ து

த மிழ்நாடு மின்  உற்பத் தி ம ற்றும்  பகிர்  மான  கல ங்க  பகிர்  மான கழக   மான டி ஏ என் ஜி இ டி சி ஓ வின் அதிகா ர  ப்பூ  ர்வ   டுவிட்டர் பக்க த் தில் இருந் து   அந் த துணி வு  ப  ட  த்தி ன் டுவிட் நீக் க ப்ப ட்ட து  இந்நி றுவனம் ம க்களி டை யே மின் சார  துறை பற்றிய   அறிவி ப்புக ள்  எ ளிதில்  செ ன்று சேரும் விதமாக  ப ல  காட்சிகளை  வைத்து   மீம் ஸ்களு ம் பதி  விட் டு வரு வது  குறிப்பிட  த் த  க்கது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *