February 24, 2024

காணாமல் போன கராத்தே வில்லன் நடிகரின் மனைவி..?? பல நாள் தேடலில் கண்டுபிடித்த வில்லன் நடிகர்..?? ராஜாவின் ம னைவி யார் தெ ரியுமா..??

த ற்போது வரை ப ல அ றி முக  நடி கைகள் போ ல  தான்   சினிமா வி ல் ஸ் டண்ட்  மா ஸ்டர் களும் , ஆ ர ம்ப த்தி ல் இ ருந்து பல வெலை கலை செ ய் து  பல துன்ப ங்களை   அனுப வித் து  சி னி மாவில்  வரும்  பி ர பல ங் க ளில் ஒருவ ர்  தான்  கராத்தே  ராஜா .பி ன் 2004  ஆம்  ஆண் டு கமல்   நடிப் பி ல்  வெளி வ ந்து   சூ ப் பர்  ஹி ட்   பட ம்   ஆகி ய   ‘வி ரு மாண் டி ’  ப ட த் தி ல்   ந டித்தா ர். இ து  தான்  த மி ழ்  சி னி மா  உ லகி ல் மு த ல்   பட மாகு ம் .  அ து ம ட்டு ம்  இ ல் லாம ல் முத ல்  பட த்தி லே யே   ந ல்ல   பெ ய ரை   வா ங் கி  இ ருந் தார்  க ராத் தே   ராஜா .


பல  முன்னணி  ந டி கர் க ள்  ப டத்தி ல் ஸ்ட ண்ட் மாஸ்டராக வும்   தனை  ந டிக ராக வும்  நடி த் து  தஹ ந்து சினி மா  வா ழ்க்கையை  ஆரம்பி த்தா ர். அ ந்த  வகை யி ல்  கி ல்லி,   போக் கி ரி  என்று  ப ல   முன் னணி  நடிக ர் கள்  பட த் தி ல் ந டி த்து ள் ளா ர். முக் கி ய மாக   க ரா த் தே   ராஜா  ந டிக் கு ம்   ப ட த்தி ல் வி ல்ல னாக   தா ன்  ந டி த் திரு ப் பா ர்.   சொ ல்ல ப் போ னா ல் க ராத் தே   ராஜா  அவ ர்க ள்   வீரப் பன்   ஆ கவே   வா ழ்ந்து   வ ந் தா ர்  என்று    கூட   சொ ல் ல லா ம்.

அ வரு க்கு  கராத் தே ராஜா  என்ற  பெயர் கமல்ஹாச னால் வழங் க ப் ப ட் டது. அ வர்   தொடர்ந்து   அந் த ஆ ண் டில் மேலு ம் இரண் டு  பிரபல மான  தமி ழ்  பட ங்களி ல்  தோன்றி னார்,  கில்லி  ம ற்றும்  வ சூல் ரா ஜா  MB BS   .  ரா ஜா   பின்ன ர்  பி ரபு தே வா வி ன்   போ க்கி ரி ம ற் றும்  திகி ல்   நகை ச் சுவை,   அ ம்பு லி உள் ளிட் ட  பட ங் க  ளில்   தோன்றி னார்.  அ வர்   வ ர் ண ம் இ ல் கு றிப்பி டத் த க் க  பா த்தி ர த்தி ல் ந டி த்தார்.


கராத் தே   ராஜா  த னது  சினி மா வா ழ்க் கை யை  தா ண்டி   தி வ்  யா  எ ன்ற  பெ ண்ணை   திரும ண ம்   செய் து  இ ப் போ து மூ ன்று  பெண்   குழ ந்தை க்கு   அ ப் பா வா க  இ ரு க் கிறா ர்  ரா ஜா.  இந் த   நி லையி ல்  க ரா த்தே  ராஜா வுக் கு ம்  அ வரு டை ய   ம னைவி   திவ்யா விற் கு  சி ல  க ரு த்து  த ரு ண ங்கள்  ஏ ற்ப் பட் டது .  இதனா ல்  தி வ் யா  அ வர்க ள்  வீ ட்டை  விட்டுசெ ன்றா ர். மேலும் ,  கராத்தே  ராஜா அ வர்கள் உ டன டியாக  காவ ல்  துறை க் கு ச்   சென் று  தன்  மனை வி யை கா ண வில் லை என் று கூ றியுள் ளார்.


பிரச் சனைக ள்  மு டி ந் த தும்  வீட் டிர் க்கு வந்த தி வ்யாவை  ஏ ற் றுக் கொ ண் டு இப்போது த னது   கு டும்ப த்துடன்  ஒ ரு ந ல்ல  வாழ்க் கையை  வா ழ் ந் து  வரு கி றா ர்கள். க ரா த் தே   ராஜா  கூட  இ ஸ்லா மி ய ம தம்  மாறி யுள்ளா ர்,   கராத் தே  ரா ஜா  தமி ழ்,தெ லு ங்கு,   மலையா ள ம்  என  பல   மொழி ப் ப டங்க ளி ல்  ந டித் து   வ ரு கிறார் .   இ வ ர் க டைசியா க  தமிழி ல்  வி ம ல்  நடி ப்பில்  வெளிவந் த  ‘ மன் னா ர்  வ கையறா ’   பட த் தி ல்  ந டித் திரு ந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *