March 5, 2024

அஜித் மாதிரி நானும் செய்வேன் என்று விவகாரத்தில் முடிந்த விபத்து..?? வராததுனு தெரிஞ்சும் நம்ப ஏன் கஷ்டப்பட்டு வர வைக்கணும்..??ஹிட்டு கொடுக்க வேற வழி தெரிலனு பதில் கொடுக்கும் பிரபல நடிகர்..??சோகத்தில் ரசிகர்கள்..!!

சசி  இய  க்கத்தி ல் விஜய் ஆண்ட னி  நடி ப்பி ல்  வெளி யான திரை ப்பட ம் பிச் சைக்கா ர ன். இத் திரைப் பட ம் இ வரு க் கு ப்ளாக்  பஸ் டர் வெற் றி யை  கொடுத் தது  ம ட்டு மல்லா மல் தி ரை உல க பய ண த் தில் இ வருக்கு இப் ப ட ம் திரு ப்புமு னையா கவும் அ மைந் தது . இ தை எல் லா ரு ம் ரசி க்கும் படி யாக அம் மாவி ன் சென்டி மென்டே முன் னணி யாக வைத் த திரை ப் படம்  பெரிய அள வில் பேச ப் பட்டு வ ந் தது.இ ந்த பட த்தி ன் வெற்றி யை   தொடர் ந் து தற்பொ ழுது  இ தன் இ ரண்டா ம்  பாக த்தை  எடு த்து வ ருகி றா ர்கள்.

அதி ல் விஜய் ஆண்டனி  ந டிப் ப தோ டு  மட்டும ல்லா  மல் இப் ப ட த்தின் மு  தல் இ ய க்குன ரா கவும்  செயல் பட்டு வரு கிறார் . இசை யமை  ப்பா ள ர் நடி கர் ம ற்று ம்  இ ய க்குனர்   எ ன்று பல பரிமாண  ங்களி ல் தன் திறமையை காட்டி வருகிறார்.இப்படத்தின் படப் பிடிப்பு விறுவி றுப் பாக   ந டை பெற் று வ ரு கிறது .  இ ந் நிலையில் மலேசியாவில் உள்ள லங்காவி எனும் தீவில்

பி ச்சைக்கா ர ன் 2 ப டப்பி டிப்பி ல் விஜய்  ஆண்ட னி டூப் போடா ம ல் நடி த் தி ரு க்கிறார். மேலும் க ட லில் ஓ ட் டு ம் மோ ட்டர்  பைக்  எ  டுத்து  விஜ ய்  ஆண்  டனி ஓட் ட மு ய ற்சி  செய்தி ரு க் கிறா  ர் .பின் ன ர் தண்  ணீ ருக்கு தேவை யான பாதுகா  ப்பு  கவ சம் இ ல் லா மலும், நீச்ச ல் தெரியா ம லும் ம ற்ற  யாரு ம் செய் ய வேண் டாம் . இந் தக் கா ட் சியை நானே  ந டி க் கி றேன் எ ன்று

ஒப் புக் கொ ண் டிருக்கி றார் .  இதில் எதிர் பா ராத விதமாக இ ன்னொரு  படகி ன் மீது  இ ந்த பை க் மோதி முகம் முழு வதும் படு கா யம் ஏற் பட்டு தண் ணீரில் வி ழு ந்து நீ ச்சல் தெரியா  மல் கடல்  தண் ணீரை குடித் து மூழ்கி இரு க் கிறார்.பி ன்பு எப் படியோ  அங் கிரு ந்த அசி ஸ்டன்ட் டைர க்டர் உத வியுட ன் காப்பாற்றப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறார். இவரை

கூடிய விரைவில் சென் னைக் கு அழைத் து   வ ர  மு ய ற் சி க ள்  ந ட ந்து வருகிறது. மேலும் தீவிர சிகிச்சையில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி பேச தொடங்கி இரு க் கிறா ர் .  இதே மாதிரி சண்டை காட்சிகள்   நா ன்  ம ட் டு மே  செ ய்வேன்   எ ன பல அடிகள் பட்டுள்ளார் அஜித்.இவருக்கு அடுத்தகட்ட சி கி ச்சையாக சென்னை யி ல்  சிகிச் சை  தொ டரும் என அறிவித்திருக்கிறார்கள்.

ரசி க ர் கள் இ வர் வி ரை வில்  குண ம டைய இணைய தளத்தில் தங்கள்  ப திவு  களை போட்டு வரு கி ன் ற ன.  மே லு ம் இ வர்  முழு மை யா க  கு ணம டைந் த பி றகு  மீ ண் டு ம் பி ச்சை க் காரன்  2  ப டப் பிடி ப் பை  தொட ங் குவா ர்   என  எதி ர் பார் க் கப்படுகி  றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *