April 17, 2024

சரத்கு மா ரிடம்,விஷால் உழைத்து சம் பாதிக்கு ம் பணம் மட் டும் தான் நிலைக்கு ம்..?? ஓட் டு போட சொன் னே கேக்கல இத மட்டும் கேக்கறாங் க..??நடி கர் சங்கத்தில் ஆ ரம்பித்த பிரச்சனை..!!

கடந்த,  சில    வருடங்க ளாக வே     நடிகர் விஷால்  மீது    ஏரா ளமா ன   குற்ற ச்சாட் டுகள்   வந்து   கொண் டிருக்கி ன்றது. அதில் குறிப்பாக   கால்ஷீட்   சொதப்ப ல்   பண   பிர ச்சி னை   என்று அவர் மீது   அடு த்தடு த்த   பு கார்க ள்   வந்து   கொண் டிருக்கி ன்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவரின் நடிப்பில் வெளியான கடந்த ஒரு சில   திரைப்ப டங்கள்   பெரிய அளவில் வெற்றி   பெறவி ல்லை. அந்த வகையில் தற்பொழுது

 

நடிகர் விஷால்   நடி த்திரு க்கும்    லத்தி   திரைப்ப டத்தை   தான் பெரிதும் நம்பி   இருக்கி ன்றார். இந்த   படத்தி ற்கான   பிரமோ ஷனில்   அவர் தற்பொழுது   பி ஸியாக   இருந்து   வருகி ன்றார். எப்படி உன் நிலையில் சமீபத்தில் அளித்த ஒரு பேட்டி ஒன்றில் சரத்குமாரை   ம றைமுக மாக   கு த்தி   காட்டுவது போன்று   கரு த்துக்க ளை   தெரிவி த்து   வருகி ன்றார்.

 

ஏற்கனவே இவர்கள்   இருவ ருக்கும்   சி னிமா   துறையில்   வெளிப்ப டையா கவே   ஒரு   பிர ச்ச  னை   போய் க்கொண் டிருக் கிறது. அதாவது நடிகர் சங்கத் தேர்தலில்   ஆர ம்பித்த   இவருடைய   பி ரச்ச னை. அதன் பிறகு தொடர்ந்து கொண்டு இருந்து வருகின்றது. இப்பொழுது இந்நிலையில்

சூ தாட் ட   விள ம்பரங்க  ளில்    நான்   நடி க் க மா ட்டேன் என் று   அதன்     மூல  ம்    வரும்    ப ணம்    தவ  றா ன து .இ து  என க்கு வேண்டாம் என்று    தெரி வி த்தி ருந்தார். . ஏனெ ன்றால்   பல   நடிகர்க ளுக்கு   சூ தாட் ட   விளம்ப ரத்தில்   நடித்தால் அது   மக்க ளுக்கு   த வறா ன   முன்னுதா ரணமாக   மா றிவிடும்   என்று இது போன்ற   விள ம்பர   பட ங்களில்   நடிக்க   ஆ ர்வம்   காட்டுவ தில்லை.

 

 

ஆனால், தற்பொழுது   மூ த்த   நடிகராக இருந்து வரும் சரத்குமார்   சூ தாட் ட   விளம்பர படத்தில் நடித்து கடும்   அ திர்ச் சி   ஏற்ப டுத்தியு ள்ளார்.. இந்த   விமர்ச னங்கள்   எல்லாம்   பெ ரிதாக   கண்டு   கொ ள்ளா த   சரத்குமார்   அ ரசுக ளே   இதை தடை   செய் யவில் லை.நான் ஏன்   கவ லைப்பட   வேண்டும் என்று சொல்லி உள்ளார்.

 

அதன்   மூ லம்   வரும் எனக்கு   பண ம்   தான்   மு க்கியம்   ரசிகர்கள்  பற்றி எந்த   கவலை யும்   இல்லை என்று   சொல்லு ம்படி   அவர் சொல்லி உள்ளார்.விஷாலுக்கும் நடிகர் சங்க விவகாரத்தில் இருந்தே  பல பிரச்சனைகள் ஏற் பட் டு வரு கிறது.  இந்நி லையில், சமீ ப த்தில்  ரம்மி  விள ம்பரத்தி ல் நடித் திருந்த ச ரத்கு மார்க் கு பல சர் ச் சைகள்   எ ழுந்தது.

இதற் க்கு  பதி லளித்த சரத்குமார்  ‘  நா ன் தேர்த லில் நின்றபோது  எனக் கு ஓட்டு  போட மக் களிடம்  சொன் னேன்   அ தை  அ வர்க ள்  செய்ய வி ல்லை .   அ ப்போ து   ரம்மி  மட்டும்  நான்  சொ ன்ன வுடன்   செ ய்து விடு வார்களா   ‘  என்று பேசினா ர். அத ற்க் கு ப தி லடி  கொ டுக் கும்  வித த் தில்  தற் போது விஷா ல் பேசி யு ள் ளார்.

இதி ல்  ‘  ஆ ன்லை ன்  சூதா ட்ட விள ம் ப ர ங் க ளில்  ந டிக்க  எனக் கு  வா ய் ப் பு   வ ந் த து.  ஆ னால்  நான்   அ தை   நிரா க ரி த்து  விட் டேன் . உ ழைத்து   ச ம் பாதி க் கு ம் பண ம்  மட்டும்  நிலை த் து  நி ற்கு ம் . த வறான வழியி ல்  ச  ம்பா ரித் த ப ணம் எ ன்றும் உத வாது” என  கூறியு ள்ளார். இத னால் மீ ண்டும்  இ ருவருக் கும்  இ டை யே  ஒரு பி ரச்ச னை  உருவா கியு ள்ள து.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *