March 5, 2024

எனக்கு என் மனை வியை வி ட இந்த ரசிகை தான் முக்கியம்..?? இவங்க இல் லாமல் என் னால் வா ழவே முடி யாது என்ற ந டிக ர் த னுஷ்..??தனு ஷ் கூறிய பதிவு இணை யத்தி ல்    வைர லாகி   வருகி றது. .??

த னுஷ் த னது   சொந் த ப ட ங் களுக் கு அவ் வ ப்போது   பாடு பவர். புது க்கோ ட் டையி லி ருந்து  ச  ர வ ணனி ன்   இ சைய மைப் பா ளர் யு வன்  ஷங் க ர் ரா ஜாவா ல் பின் ன ணிப்  பாட கரா க   அ றிமு க ப் ப டு த் தப் பட் ட  அ வ ர் ,  அ வ ர து  ச கோ தர ர்   செல் வராக வ ன்   இ ய க்கி ய   புது ப் பே ட் டை யி ல்  மீ ண் டு ம்  அவ ரு டன்  இணை ந் து   ப ணியா ற் றினா ர் .  செ ல் வ ரா க வனின்    ஆ யி ரத் தி ல்   ஒரு வ ன்   ம ற் று ம்  ம ய க் க ம்  எ ன்ன  ஆ கி ய ப ட ங் க ளி ல்   அ வ ர்   மே லும்   பா ட ல் க ளை ப்  பா டி னா ர் .

மு ன் னாள்   அ வர்   த ன து   ம னைவி   ஐஸ்  வர்யா   ர ஜி னி கா ந் து  டன்  இ ணை ந் து    ந டி த் தா ர் . ” வை   திஸ்   கொல வெ றி   டி ”   ஐஸ் வ ர்யா  த  னுஷி ன்  இ யக் கு னரா க  அ றி மு க மான   3  ப ட த் தின்  ஒ லி ப் பதி வி ன்  ஒ ரு   பகு தி யா க   2 0 1 1  இ ல்   YouTub e   இ ல்  வெ ளி யி டப் ப ட் ட து. இ ந் தப்    பாடல்  இ  ந்தியா வில்  அ தி க ம்   தே ட ப்ப ட் ட   வீ டியோ வா க   அமை ந் த து  ,

அனி ரு த்   ர விச் ச ந்தர் படத்தின்   ஒலி ப்பதிவு  இ சையமைப்பாள ராக    இ ரு ந்தா ர்  மே லும்   தனு ஷ்  பெ ரு ம்பா லான  பாட ல்  வ  ரிக ளை   எ ழு தி னா ர். கன் னட   திரை  ப்பட மா ன   வ ஜ் ர க யா இ ல்  “நோ ப் ரா ப் ள ம்”   ம ற் றும்  தெ லுங் கில்   திக் கா தி ரைப் ப டத் தி ல் “ திக் கா”  பாடலையு ம்  பாடி யு ள் ளா ர். இ  க்கால த் தி ல்  சி னிமாவில்  ப ல  பி ரப ல ங்க ள்  ஒ ரு  து றையி ல்

சா தித்தா லு ம்   ஒரு    சில   பி ரப ல ங் க ள்  ம ட் டு மே  ந டி க ர் க ள் , இ யக்கு ன ர்க ள்,   த யாரி ப்  பாளர்  கள் ,  எ ழுத் தா ள ர்க ள், பா ட லா சிரிய ர் என   பல  சாதனைக ளை  படை த் து ள் ள னர் . நடிகர்  தனு ஷ் அப்ப   டி ப்ப   ட்டவ ர்  . அவ ர் ஒ ரு சி றந் த  நடிக ர் மட் டுமல்  லா மல்  இ ய க்குன ர்,  எ ழு த்தாளர், பாடலாசிரியர்,   பாடகர்  என ப ல திற மைகளை  கொ ண் டவர்.

இ வ ர் தமி ழ்  சினிமா வி ல்  முக்கி ய  பணி செ ய்து  வருகி றா ர்  எ ன்பது  குறிப்பி ட த்த க் கது . மே லு ம் ,  நடி க ர்   தனுஷ் த னது   க தா- டி  அ மை  ப்  பால் இ ந் திய ன்  புரூஸ்  லீ  என்று  செல் லப் பெயர்   பெற் றா ர்.  த ற் போது   வரை  ந   டி க ர்    த  னு ஷ் தமி ழ் தி ரைப் பட த் தி ல்   மட் டும் இல் லாமல்  தற்போ து  வரை  தெலுங்கு  மற்றும்  ஹி ந்தி ம ற் று ம்  ஹாலி வுட்  என் று  பல  மொழி  திரைப் பட த் தி ல் நடி த் து  வருகிறார் .

முத ல்  நாள் ஷூட்டிங் கில் நா ன் அ றையில்  அ மர்ந்திரு ந் தபோ து உங் கள்    நடி ப் பும் மிக   சி ற ப் பா க   ஏற் பா டு  செ ய் ய ப் ப ட் டு ள்  ள து   என் றா ர். இ ப் படி  நா ன்  சந்தி த் த  முதல் பெண்  ரசிகை எ ன் றா ல்  அ வ ள்தா ன் ,  அவளை  எ ன்னால் ம றக்க  மு டி யாது  எ ன  முன் னாள்  நடி கர் தனு ஷ் ஒ ரு   ப தி வி ல்  கூறி யு ள் ளா ர். இ ந்த  தக வ ல் த ற் போது

இணைய த்தி ல்   வைர  லா கி  வரு கி ற து .ஆ னா ல் இப்போ து  இருக்கும்  நடிகைக ள்  ம ற்றும்  ந டிக  ர்க ள்    பலருமே  தி ருமணம்  ஆ னா லும்   கா தலி த்து  ரகசி யமா க வாழ் ந் து  வ ருவ து  வழ க்க மா க வே  உ ள்ள து,  அந்த  வகையி ல்  தற் போது   வரை  பல  சினி மா  பிர ப ல ங்க ளை பா ர்த்து   இ ருக்கி றோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *